Zoekresultaten  1-10 van de 265 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gevolgen van EU-beleid en globale trends op de Nederlandse ruimtelijke ordening

  Dit document is alleen in het Engels beschikbaar. Hoewel ruimtelijke ordening geen jurisdictie van de Europese Commissie (EC) is, komt er wel veel wet- en regelgeving van de EC met een ruimtelijke impact op ons af. Om de effecten hiervan beter in kaart te krijgen, is er een onderzoek uitgevoerd voor de directie Ruimtelijk Beleid. Hier is gekeken naar de potentiële ruimtelijke impact van EU-beleid in en een aantal mondiale trends.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is het de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit algemene regels ruimtelijke ordening (AMvB Ruimte)

  Deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) hoort bij de ontwerp-Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van toelichting bij Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  In de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) schetst het Rijk ambities van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid voor Nederland in 2040. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte 2014

  Tweede rapportage over het doelbereik van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport PlanMER

  Het rapport bevat een planMER en een Passende Beoordeling (PB) voor de Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee, aanvulling Hollandse Kust.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie nauw met elkaar verweven.Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Het doel van deze pilotstudie is inzicht krijgen in de onderliggende redenen voor problemen met de ruimtelijke doorwerking van de nationale belangen voor externe veiligheid bij inrichtingen en bij buisleidingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op