Zoekresultaten  1-50 van de 169 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Evaluatie Wet op de beroepen in het onderwijs

  Evaluatie van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). De Wet BIO heeft als doel de kwaliteit van het onderwijspersoneel beter te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic werkdrukmiddelen

  In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken. Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school. Bekijk de infographic. Infographic werkdrukmiddelen (PDF | 2 pagina's | 699 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel

  Overzicht van de regelingen voor sociale zekerheid en pensioen voor medewerkers in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over de gevolgen als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds

  Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen die het heeft als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds. Deze verplichting vervalt mogelijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsondersteuner niveau 1 en 2: competentieprofielen en bekwaamheidseisen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkdruk in het onderwijs

  Rapport met een kwantitatief van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Een kwantitatieve nulmeting naar de stand van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Tijdens een expertmeeting in april 2019 onder begeleiding van Regioplan is extra duiding gegeven aan de uitkomsten van dit monitoronderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat veel stagiaires aan lerarenopleidingen geen stagevergoeding krijgen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Schoolbesturen maken afspraken om afstudeerstagiairs niet te betalen' en de enquête die de Algemene Onderwijsbond (Aob) hield onder 1500 studenten aan lerarenopleidingen. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO)

  Het wetsvoorstel gaat over het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens voor het register onderwijsdeelnemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief van 21 oktober 2022. De brief ging over de lerarenstrategie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota. Antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie (PDF | 33 pagina's | 569 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoeken over de Onderwijscoöperatie

  De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken gaan allemaal over de Onderwijscoöperatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds

  Besluit vaststelling van regels omtrent de taak, de goedkeuring van statuten en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen SO voorhangprocedure Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (SO) over de voorhang van het Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Antwoorden vragen SO voorhangprocedure Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen (PDF | 32 pagina's | 737 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen bij voortgangsrapportage regeldruk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experimenteducatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het verslag uitgebracht. Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module (PDF | 20 pagina's | 392 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport van de monitor Krachtig Meesterschap

  Dit rapport monitort de uitwerking van de voortgang van de nota Krachtig Meesterschap, kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008 – 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerstukken in verband met de invoering van het lerarenregister

  Nader rapport inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoeken over de Onderwijscoöperatie

  De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken gaan allemaal over de Onderwijscoöperatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma Onderwijsraad 2019

  De Onderwijsraad adviseert over hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. De vijf hoofdlijnen uit dit jaarplan zijn: kerntaken van het onderwijs; onderwijsprofessionals; bestuur, organisatie en bekostiging; onderwijs en samenleving; digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verstevigd fundament voor iedereen

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de doelmatigheid en toereikendheid van het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

  Onderzoek naar hoe Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) het best kan worden vormgegeven om te komen tot 100% opleiden van studenten tot leraar via SO&P.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het lerarenregister

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met de hoofdlijnen over het lerarenregister. In 2017 zijn alle leraren in dit register opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden onderwijsverslag 2009-2010

  Antwoorden over het Onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt haar antwoorden, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan de Tweede Kamer aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werken in het onderwijs 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda Samen voor het beste onderwijs

  De werkagenda bevat afspraken voor de aanpak van het lerarentekort in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Opleiden in de School

  Eindrapport over Opleiden in de School (OIDS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden over het bestuursakkoord Leraren 2012-2012

  Antwoorden van staatssecretaris Zijlstra (OCW) aan de Tweede Kamer over het schriftelijk overleg van 1 mei 2012 over het bestuursakkoord Leraren 2012-2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht

  Beleidsdoorlichting Actieplan LeerKracht van Nederland (2007-2012)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat bovenbouwleerlingen lesgeven aan onderbouwleerlingen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Minder les en onvoldoendes: lerarentekort raakt leerlingen in hele land'. Het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Verkenning naar inrichting traject pabo LOI Hogeschool in samenwerking met 'Dit Is Wijs'

  De inspectie van het Onderwijs reageert op de verkenning van het pabotraject 'Dit is Wijs' van LOI Hogeschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routes naar het Leraarschap

  Het rapport geef een overzicht van de opleidingsmogelijkheden om leraar te worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van het Onderwijs 2020

  De Staat van het Onderwijs 2020 rapporteert over het functioneren van het onderwijsstelsel in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegerust op sociale veiligheid

  Vervolgonderzoek naar de toerusting van aankomende leraren door pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen op het gebied van sociale veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Anders organiseren in primair onderwijsteams: een zoektocht naar minder werkdruk en meer werkgeluk

  Onderzoek hoe de inzet van onderwijsassistenten en taakdifferentiatie binnen teams op basisscholen kunnen bijdragen aan het terugdringen van het lerarentekort, het verminderen van werkdruk en verzuim, het verhogen van arbeidstevredenheid en het gelijk houden of verhogen van de onderwijskwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en aanbod nascholing voor leerkrachten in het primair onderwijs

  ResearchNed voerde in opdracht van de PO-Raad en het ministerie van OCW onderzoek uit naar de vraag en het aanbod van onderwijs voor leerkrachten in het primair onderwijs. Het gaat om zowel post-hbo opleidingen als hbo- en wo-masters. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat schoolleiders, schoolbesturen en leerkrachten met elkaar het gesprek moeten starten over de inbedding van nascholing in de schoolorganisatie. Leraren en schoolleiding onderschatten elkaars wederzijdse ambities, motivaties en mogelijkheden. Enerzijds is er een grotere opleidingsbereidheid bij leraren dan schoolleiders veronderstellen. Anderzijds worstelen schoolleiders met de strategische benutting van kennis uit opleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op de beleidsregel andere dag- en weekindeling in het kader van noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs in de G5

  Minister Slob geeft een toelichting op de beleidsregel voor een andere dag- en weekindeling in het kader van de noodmaatregelen voor het lerarentekort in het basisonderwijs in de G5 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Almere). Ook reageert hij op de kanttekeningen van de Algemene Onderwijs Bond (AOB) bij een andere dag- en weekindeling. Kamerbrief over reactie op de beleidsregel andere dag- en weekindeling in het kader van noodmaatregelen voor het lerarentekort in het primair onderwijs in de G5 (PDF | 2 pagina's | 189 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij wetsvoorstel Wijziging Wet register onderwijsdeelnemers_

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opname bestuurders onderwijsinstellingen in cao onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van een in het parlement aangenomen motie om bestuurders van onderwijsinstellingen op te nemen in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op