Zoekresultaten  1-50 van de 151 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Werkverwijder
 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat uitzendbureau Fides arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over de gevolgen als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds

  Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen die het heeft als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds. Deze verplichting vervalt mogelijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (incl. Memorie van toelichting)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO)

  Het wetsvoorstel gaat over het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens voor het register onderwijsdeelnemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

  De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerstukken in verband met de invoering van het lerarenregister

  Nader rapport inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreacties per onderzoek

  Bijlage bij de aanbieding van een aantal onderzoeksrapporten van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In deze bijlage zijn de beleidsreacties per onderzoek opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland

  Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  De ministers Koolmees, Knops en Van Veldhoven en de staatssecretarissen Van Ark en Keijzer sturen een brief over de integrale aanpak van misstanden met en bij arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kabinetsreactie Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Het kabinet reageert op het tweede advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden onderwijsverslag 2009-2010

  Antwoorden over het Onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt haar antwoorden, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan de Tweede Kamer aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 3

  Minister Koolmees stuurt een brief met de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds

  Besluit vaststelling van regels omtrent de taak, de goedkeuring van statuten en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over de Kamerbrief Lerarenstrategie

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (so) over de Kamerbrief van 21 oktober 2022. De brief ging over de lerarenstrategie. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat veel stagiaires aan lerarenopleidingen geen stagevergoeding krijgen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Schoolbesturen maken afspraken om afstudeerstagiairs niet te betalen' en de enquête die de Algemene Onderwijsbond (Aob) hield onder 1500 studenten aan lerarenopleidingen. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief zeggenschap in de gezondheidszorg en behoud en instroom zorgprofessionals

  Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over zeggenschap, het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen SO voorhangprocedure Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op vragen uit het schriftelijk overleg (SO) over de voorhang van het Besluit experiment bijzondere nadere vooropleidingseisen opleiding tot leraar basisonderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon (inclusief Memorie van Toelichting)

  Wetsvoorstel voor het wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sluiten kinderhartcentra

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het sluiten van kinderhartcentra. De Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experimenteducatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het verslag uitgebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over het lerarenregister

  Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer met de hoofdlijnen over het lerarenregister. In 2017 zijn alle leraren in dit register opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over slachthuizen en arbeidsmigranten

  Staatssecretaris Van 't Wout beantwoordt vragen over het bericht 'Angstcultuur in vleessector: slachterijwerkers zwijgen opgelegd'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) Besluit Jeugdwet

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Teeven (VenJ) aan de Tweede Kamer bij zijn reactie op de vragen en opmerkingen van de VVD-fractie van 10 juli 2014 op het ontwerp-Besluit Jeugdwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor arbeidsmarkt 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over winstuitkering door zorgaanbieders

  De ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het standpunt met betrekking tot winstuitkering door zorgaanbieders. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondersteuning (ziekenhuis)zorg tijdens coronacrisis, herstel van zorgverleners en inhalen reguliere (ziekenhuis)zorg

  Minister Van Ark stuurt een brief waarin zij het beleid uiteenzet voor verschillende onderdelen van de (ziekenhuis)zorg die te lijden hebben gehad onder de gevolgen van de coronapandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Bachelor Medisch Hulpverlener

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe hbo-opleiding Medische Hulpverlening die opleidt tot Bachelor Medisch Hulpverlener. De minister gaat onder meer in op de regulering van de beroepen die volgen op deze opleiding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met nota nav verslag wetsvoorstel samenvoegen WWB en WIJ

  Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) met de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren. Het wetsvoorstel wil deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen en de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Maatschappelijke Diensttijd

  Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang Maatschappelijke Diensttijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over beleid maskergebruik ziekenhuiszorg

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2-infecties in de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

  Minister Van Gennip (SZW) reageert voor het Tweeminutendebat arbeidsmigratie op de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief mededelingen Europese Commissie vrij verkeer en COVID-19

  Minister Blok reageert op 4 mededelingen van de Europese Commissie over vrij verkeer van goederen, personen en diensten. Met deze mededelingen wil de Commissie er voor zorgen dat het vrije verkeer zo veel mogelijk door kan blijven gaan, en tegelijkertijd de verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. De mededelingen zijn niet bindend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over evenement V-100 Arbeidsmarkt in de zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen rondom het thema Arbeidsmarkt in de zorg. De vragen zijn verzameld tijdens het evenement V(erantwoording)-100 op 23 mei 2022, waarbij de vaste Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven een burgerpanel van 100 leden uitnodigde. De V-100 heeft te maken met Verantwoordingsdag (in 2022 op 18 mei).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het behoud van personeel bij GGD’en

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het behoud van personeel bij de GGD’en. De Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Pouw-Verweij (JA21), Hijink (SP), Gündoğan (Volt), Simons (Bij1) en Omtzigt hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsinzet sociale dimensie van de EMU

  Minister Asscher informeert de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet inzake de versterking van de sociale dimensie van de EMU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht over enquête over extra lerarengeld

  Minister Slob (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Enquête: Extra lerarengeld is niet op de juiste plek beland'. Hij ontving deze vragen van het Tweede Kamerlid Peters (CDA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport en gewijzigd wetsvoorstel versterking positie leraren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over huisvesting arbeidsmigranten tijdens coronacrisis

  Minister Ollongren (BZK) stuurt de antwoorden op Kamervragen over de huisvesting van arbeidsmigranten tijdens de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aambiedingsbrief bij reactie op de brief van de MKA-chirurg-implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad

  Minister Bruins stuurt zijn reactie op de brief van de MKA-chirurg-implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de opleiding sportgeneeskunde

  Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de opleiding sportgeneeskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat bovenbouwleerlingen lesgeven aan onderbouwleerlingen

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Minder les en onvoldoendes: lerarentekort raakt leerlingen in hele land'. Het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief lerarenbeleid en onderwijsarbeidsmarkt

  Minister Slob en minister Van Engelshoven maken de balans op van de aanpak om te zorgen voor meer leraren en om de arbeidsomstandigheden in het onderwijs te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op