Zoekresultaten  1-50 van de 349 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de beroepen in het onderwijs

  Evaluatie van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). De Wet BIO heeft als doel de kwaliteit van het onderwijspersoneel beter te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic werkdrukmiddelen

  In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken. Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school. Bekijk de infographic.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel

  Overzicht van de regelingen voor sociale zekerheid en pensioen voor medewerkers in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat uitzendbureau Fides arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over de gevolgen als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds

  Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen die het heeft als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds. Deze verplichting vervalt mogelijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsondersteuner niveau 1 en 2: competentieprofielen en bekwaamheidseisen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport arbeidsmigranten

  Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkdruk in het onderwijs

  Rapport met een kwantitatief van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO - Eindrapport

  Een kwantitatieve nulmeting naar de stand van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Tijdens een expertmeeting in april 2019 onder begeleiding van Regioplan is extra duiding gegeven aan de uitkomsten van dit monitoronderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan (Ont)Regel de Zorg

  Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Keuzevrijheid in de wijkverpleging

  Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen welke knelpunten cliënten in de wijkverpleging ervaren bij de keuze voor een zorgaanbieder of bij invulling van hun zorgvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen de focus op werk; een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapporten bij Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023 - Taal en rekenen in het PABO-onderwijs

  Deze onderzoeksrapporten worden in de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren kort samengevat en in perspectief behandeld. De Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023 is in december 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd en biedt de cijfermatige onderbouwing voor de vergadering van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (incl. Memorie van toelichting)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Periodiek Registratie Certificaat Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerstukken in verband met de invoering van het lerarenregister

  Nader rapport inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO)

  Het wetsvoorstel gaat over het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens voor het register onderwijsdeelnemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoeken over de Onderwijscoöperatie - Bijlagen 21-31 bij Wob-verzoek Onderwijsco_peratie.pdf

  De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken gaan allemaal over de Onderwijscoöperatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreacties per onderzoek

  Bijlage bij de aanbieding van een aantal onderzoeksrapporten van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In deze bijlage zijn de beleidsreacties per onderzoek opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland

  Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

  De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Arbeidsmarkt maart 2011

  De Monitor Arbeidsmarkt bevat informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie-inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot en met 15 maart 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie-uitwisseling van de SUWI-keten met andere partijen; programmarapportage informatieprocessen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over integrale aanpak misstanden arbeidsmigranten

  De ministers Koolmees, Knops en Van Veldhoven en de staatssecretarissen Van Ark en Keijzer sturen een brief over de integrale aanpak van misstanden met en bij arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden onderwijsverslag 2009-2010

  Antwoorden over het Onderwijsverslag 2009-2010 van de Inspectie van het Onderwijs. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt haar antwoorden, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, aan de Tweede Kamer aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kabinetsreactie Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Het kabinet reageert op het tweede advies van het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek voordrachten herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG - Bijlagen bij besluit Wob-verzoek over herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG.pdf

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle door de minister gedane voordrachten als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State over invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

  Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 3

  Minister Koolmees stuurt een brief met de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren

  De essaybundel De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren is uitgegeven door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bundel bestaat uit 3 delen: Trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt, Oplossingsrichtingen: Productiviteit - sociale innovatie en arbeidsproductiviteit, Oplossingsrichtingen: Participatie - loopbaanbeleid en inzetbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoeken over de Onderwijscoöperatie - Bijlagen 1-20 bij Wob-verzoek Onderwijsco_peratie.pdf

  De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft op 5 juli 2018 een besluit genomen op 3 verzoeken op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De verzoeken gaan allemaal over de Onderwijscoöperatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage met uitkomsten en reacties per onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werken in het onderwijs 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds

  Besluit vaststelling van regels omtrent de taak, de goedkeuring van statuten en de gevolgen van intrekking van de aanwijzing van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief zeggenschap in de gezondheidszorg en behoud en instroom zorgprofessionals

  Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over zeggenschap, het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon (inclusief Memorie van Toelichting)

  Wetsvoorstel voor het wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op