Zoekresultaten  1-50 van de 1.431 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Convenant Actieplan Leerkracht van Nederland

  In het convenant Actieplan Leerkracht van Nederland 16 april 2008 zijn afspraken gemaakt  door de minister van OCW en sociale partners over de versterking van de aantrekkelijkheid van het beroep leraar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quota verordening 1 januari 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1. REPORT ON G20

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van minister Donner over voortgang Actieplan Jeugdwerkloosheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst nieuwe aanvragen tariefschorsingen 1 januari 2011

  Lijst nieuwe aanvragen 1-1-2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Optimalisatie lerarenbeurs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport en gewijzigd wetsvoorstel versterking positie leraren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsondersteuner niveau 1 en 2: competentieprofielen en bekwaamheidseisen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay Innovatie

  Zes essays over de rol van samenwerken tussen mensen, bedrijven en kennisinstellingen voor een sterke propositie van Nederland en Nederlandse bedrijven. Dit is een uitgave van het innovatieplatform.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sleutelgebieden

  Onder leiding van Ad Scheepbouwer, CEO KPN, heeft een commissie op verzoek van het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken de voortgang van de sleutelgebieden onderzocht. De aanpak van de sleutelgebieden werkt vindt de commissie. Het is een verstandige aanpak geweest om in 2004 zes gebieden te benoemen die zich kunnen meten met de top van de wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden van minister Donner, mede namens de minister van Financiën, op Kamervragen over het vakantiewerkonderzoek 2010 van FNV Jong

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren

  De essaybundel De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren is uitgegeven door het Verbond Sectorwerkgevers Overheid, de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze bundel bestaat uit 3 delen: Trends en uitdagingen op de arbeidsmarkt, Oplossingsrichtingen: Productiviteit - sociale innovatie en arbeidsproductiviteit, Oplossingsrichtingen: Participatie - loopbaanbeleid en inzetbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen van Dijkgraaf over winkelopening op zondag in Rotterdam Alexandrium

  De minister van Economische Zaken zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de kamervragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over een rechterlijke uitspraak inzake de toepassing van de Winkeltijdenwet in Rotterdam. Daarnaast zendt zij de Kamer de antwoorden op de kamervragen van het lid Ortega-Martijn (CU) over de gebrekkige werking van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsraadadvies Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs

  Antwoorden van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de schriftelijke vragen over de brief van 18 mei 2010 inzake het Onderwijsraadadvies Ontwikkeling en ondersteuning van onderwijs (Kamerstuknummer 32 123 VIII, nr. 125).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werken in het onderwijs 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd- en Cultuur-, en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 november aanstaande

  Hierbij ontvangt u, mede namens de staatssecretaris Zijlstra, de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd en Cultuur-, en Sportraad (OJCS-Raad) van 18 en 19 november aanstaande. In deze brief worden de onderwerpen die betrekking hebben op het beleidsterrein onderwijs, cultuur en audiovisueel nader toegelicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quota verordening 1 juli 2010

  Verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 7/2010 betreffende de opening en het beheer van autonome tariefcontingenten van de Unie voor bepaalde landbouw- en industrieproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst nieuwe aanvragen tariefschorsingen en quota 1 juli 2011

  Lijst met nieuwe aanvragen van tariefschorsingen en quota 01-07-2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2010

  Verordening tot wijziging van tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie-, landbouw- en visserijproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werken in het onderwijs

  Verslag van het schriftelijke overleg over werken in het onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht dat jongeren onder de 24 moeilijk aan de bak komen

  De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft antwoord op de vragen van het Kamerlid Klaver (GroenLinks) over het bericht dat vier op de tien jongeren onder de 24 jaar moeilijk aan de bak komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over de door China aangekondigde verlaging van de export van zeldzame aardmetalen

  Kamerbrief waarin staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) mede namens de minister van Buitenlandse Zaken antwoord geeft op Kamervragen over de door China aangekondigde verlaging van de export van zeldzame aardmetalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over het CBS rapport Critical materials in the Dutch economy

  Brief van de minister van van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met de antwoorden op de kamervragen die zijn gesteld door het lid Van Veldhoven (D66), over het CBS rapport “ Critical Materials in the Dutch economy”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen over eventuele Chinese staatssteun bij de verkoop van Draka

  Antwoorden van minister Verhagen op de vragen die zijn gesteld door het lid Gesthuizen (SP) over eventuele Chinese staatssteun bij de verkoop van Draka. De vragen werden toegestuurd op 14 december 2010, nummer 2010Z19399.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit reiskostenvergoedingen en privé-gebruik auto in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 26 augustus 2010, nr. DGB2010/1879M. De wijzigingen hebben onder andere betrekking op de invoering van de werkkostenregeling per 1 januari 2011 en op het keuzeregime voor vergoedingen en verstrekkingen in de jaren 2011 tot en met 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport OECD Watch

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op de zelfevaluatie van het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen 2007 - 2010

  Reactie van de staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, op de taakuitoefening van het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen in de periode 2007 – 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen massaontslagen bij universiteiten

  Antwoorden van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de Kamervragen van de leden Jadnanansing en Van Dekken (beiden PvdA) over massaontslagen bij universiteiten door bezuinigingen en gevolgen voor de kenniseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Winstallocatie Vaste Inrichtingen

  Dit besluit geeft de standpunten weer met betrekking tot de winstallocatie aan vaste inrichtingen. Het besluit is grotendeels een technische uitwerking inzake de toepassing van richtlijnen van de OESO ter bevordering van de duidelijkheid en uitvoerbaarheid voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op de mededeling van de Europese Commissie over de toekomst van de handelspolitiek

  Kamerbrief van de minister en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met een kabinetsreactie over de rol van handelspolitiek in de EU 2020-strategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Kabinetsreactie WRR-rapport Aan het buitenland gehecht

  Kamerbrief van de minister-president over de kabinetsreactie op het adviesrapport Aan het buitenland gehecht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit van de begeleiding van beginnende leraren in het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegezegde brief over toetsing ACTAL

  Brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de rol van ACTAL bij de toetsing van de administratieve  lasten van nieuwe wet- en regelgeving. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzuim en vervanging in het primair onderwijs 2009

   In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het verzuim en de vervanging in het onderwijs.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Krachtig Meesterschap - een eerste verkenning

  Rapport van de Inspectie van het Onderwijs over de voortgang van de uitvoering van de beleidsagenda Krachtig Meesterschap; kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008-2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Aanbestedingswet

  Nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van de Aanbestedingswet (Kamerstuknummer 32440).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking interventies kwetsbare jongeren

  Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut hebben samen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een inventarisatie uitgevoerd naar beschikbare interventies voor toeleiding van kwetsbare jongeren naar participatie en/of betaald werk. Het onderzoek heeft geresulteerd in deze handreiking met een overzicht van werkwijzen (bouwstenen) en projecten die wij de beoordeling succesvol geven. Deze beoordeling wordt in de inleiding van de handreiking nader toegelicht. De handreiking bevat zeven werkwijzen of bouwstenen met daaraan gekoppeld in totaal 14 projectbeschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie strategische agenda NWO en KNAW

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zijn reactie op de strategische plannen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit belastingen op milieugrondslag

  Het besluit houdt een wijziging in van het kaderbesluit waarin beleidsregels staan voor de milieubelastingen. De wijzigingen zien op het vervallen van een aantal tijdelijke goedkeuringen in de afvalstoffenbelasting en de verpakkingenbelasting. Daarnaast is voor de energiebelasting een nieuwe goedkeuring opgenomen voor teruggaaf wegens oninbaarheid bij factoorovereenkomsten en is in overleg met de branchevereniging Energie-Nederland de tekst van de complexbepaling aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Arbeidsmarkt maart 2011

  De Monitor Arbeidsmarkt bevat informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie-inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot en met 15 maart 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2011

  Schorsingsverordening per 1 januari 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quotaverordening 1 januari 2011

  Quotaverordening per 1 januari 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Excellente leraren als inspirerend voorbeeld

  Advies van de Onderwijsraad over het bevorderen van excellentie onder leraren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen groenboek Europese onderzoek- en innovatie-instrumenten

  Antwoorden van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op de vragen van de Tweede Kamer over het groenboek toekomstige Europese onderzoek- en innovatie-instrumenten en de kabinetsreactie op dit groenboek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieden evaluatie Wet op de beroepen in het onderwijs

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Wet op de beroepen in het onderwijs (de Wet BIO). Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondernemen voor de toekomst

  Tweede meting van het zzp-panel door EIM: Over innovatie en pensioenvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op