Zoekresultaten  1-50 van de 1.683 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Dekker (Rechtsbescherming) over de reset van de digitalisering van de rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over waarborgen onpartijdigheid en onafhankelijkheid binnen wrakingsprocedure

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over hoe de beoordeling vanwrakingsverzoeken zo kan worden aangepast dat de onpartijdigheid en de onafhankelijkheid daarvan beter is gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Brief van De Raad voor de Rechtspraak aan minister Dekker over waarborgen digitalisering Rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet op de beroepen in het onderwijs

  Evaluatie van de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO). De Wet BIO heeft als doel de kwaliteit van het onderwijspersoneel beter te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de meerjarenovereenkomst forensische zorg. Met de afspraken in deze overeenkomst wordt een belangrijke stap gezet om de veiligheid en kwaliteit in de forensische zorg te waarborgen voor de komende drie en een half jaar, waarbij in 2018 meteen een grote impuls wordt gegeven om te bouwen aan herstel. Kamerbrief bij de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 (PDF | 2 pagina's | 165 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport visitatie gerechten 2014

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer over de conclusie van de visitatiecommissie van de rechterlijke organisatie dat er te weinig geld is om de kwaliteit van de rechtspraak te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwooding Kamervragen over BNC-fiches

  Brief van minister Opstelten (VenJ) aan de Eerste Kamer over het BNC-fiche bij de concept-richtlijn inzake de versterking van het vermoeden van onschuld (COM(2013)821) en het BNC-fiche bij de concept-richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infographic werkdrukmiddelen

  In het werkdrukakkoord is afgesproken dat scholen vanaf komend schooljaar extra middelen krijgen om werkdruk aan te pakken. Het proces van het verlagen van de werkdruk start met het gesprek in het team op school. Bekijk de infographic. Infographic werkdrukmiddelen (PDF | 2 pagina's | 699 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Vervangingsfonds (Vf). Het Vf betaalt de kosten voor vervangers die schoolbesturen moeten inzetten bij ziekte of afwezigheid van personeel. Naast de taak voor vervanging levert het Vf een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid van onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapport brandveiligheid van particuliere justitiele inrichtingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Vervangingsfonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociale zekerheid en pensioen voor onderwijspersoneel

  Overzicht van de regelingen voor sociale zekerheid en pensioen voor medewerkers in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over de gevolgen als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds

  Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen die het heeft als scholen niet meer verplicht zijn aangesloten bij het Vervangingsfonds. Deze verplichting vervalt mogelijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Shutting out criticism: how SLAPPS threaten European democracy' door de Coalition Against SLAPPS in Europe (CASE). Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat uitzendbureau Fides arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van het coronavirus. Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus ( PDF | 3 pagina's | 158 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel herbenoeming 70plus rechters

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Tweede Verzamelspoedwet COVID-19 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het treffen van een tijdelijke voorziening voor het benoemen van rechters-plaatsvervangers in hun 71e levensjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota nav verslag KEI Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en enkele andere wetsvoorstellen.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VWS Verkennend onderzoek RIVM chroom 6 DJI

  Het document bespreekt de uitkomsten van het verkennend onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar chroom-6 in inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsondersteuner niveau 1 en 2: competentieprofielen en bekwaamheidseisen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet versterking positie curator en Wet civielrechtelijk bestuursverbod

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport evalueert de Wet versterking positie curator 4 jaar na de invoering en de Wet civielrechtelijk bestuursverbod 5 jaar na de invoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport arbeidsmigranten

  Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkdruk in het onderwijs

  Rapport met een kwantitatief van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Vervangingsfonds en Participatiefonds primair onderwijs

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de toekomst van het Vervangingsfonds en het Participatiefonds primair onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over plan van aanpak sociale advocatuur

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoord op vragen over het plan van aanpak sociale advocatuur. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2009

  Jaarverslag 2009 van de Stichting Participatiefonds (Pf). Het Pf is verantwoordelijk voor het beheren en terugdringen van de werkloosheidsuitgaven in het primair onderwijs. Het Pf betaalt de uitkeringskosten van werkloos onderwijspersoneel. Naast de taak voor werkloosheidsuitgaven ondersteunt het Pf schoolbesturen bij het opzetten van hun personeels- en mobiliteitsbeleid. Het fonds zet zich ook in voor individuele medewerkers die werkloos zijn of worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Participatiefonds 2010

  In dit jaarverslag legt het Bestuur van het Participatiefonds verantwoording af over de activiteiten van het fonds in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het artikel over nieuwe EU wet voor vrouwenrechten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het NOS artikel 'Met steun van Nederland wankelt nieuwe EU-wet voor vrouwenrechten'. De Tweede Kamerleden Warmerdam en Van der Werf (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging bijlage Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften

  Besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de bijlagen bij het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vastgesteld rapport Den Hey-Acker

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel in 2021

  Rapport met cijfers over de Gedragsbeïnvloedende en Vrijheidsbeperkende Maatregel (GVM) uit 2018 tot en met 2020 en de resultaten van de nieuwe opleggingen van de GVM in 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Een kwantitatieve nulmeting naar de stand van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Tijdens een expertmeeting in april 2019 onder begeleiding van Regioplan is extra duiding gegeven aan de uitkomsten van dit monitoronderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreg els VOG-NP-RP 2023

  Officiële publicatie in de Staatscourant. De publicatie bevat de gewijzigde beleidsregels voor het beoordelen van aanvragen voor een Verklaring Omtrent het Gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen (VOG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan (Ont)Regel de Zorg

  Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt. Actieplan (Ont)Regel de Zorg (PDF | 64 pagina's | 404 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken

  Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 20 en 21 juli 2023 te Logroño in Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het strafrechtelijk beslag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba onder de loep

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport gaat over onderzoek naar de actuele stand van zaken van het strafrechtelijk beslag op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES). Het bespreekt daarbij de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport 'Strafrechtelijk beslag op de BES-eilanden' uit 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Onderzoek Evaluatie pilot verkeershandhaving boa s

  Het rapport evalueert de pilot verkeershandhaving door buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeenten Breda, Harderwijk, Schouwen-Duiveland, Venlo en Zaanstad. De pilot die liep in het 1e halfjaar van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsluitbrief intensieftoezicht JJI s

  Afschrift van de afsluitbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs aan minister Weerwind (Rechtsbescherming). De afsluitbrief gaat over het besluit om het intensieve toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) te beëindigen. Het toezicht liep vanaf 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Keuzevrijheid in de wijkverpleging

  Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen welke knelpunten cliënten in de wijkverpleging ervaren bij de keuze voor een zorgaanbieder of bij invulling van hun zorgvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over detentie Willem Holleeder en zijn ziekenhuisbezoek

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over beveiligingsmaatregelen bij gedetineerden van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Het Tweede Kamerlid Ellian (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Nadere uitwerking versterking toezicht advocatuur - Verslag Ronde Tafel toezicht advocatuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen de focus op werk; een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Ronde Tafel toezicht advocatuur

  Het document bevat het gespreksverslag van het Ronde Tafel gesprek over het toezicht op de advocatuur van 24 maart 2023. Het gesprek ging over onderzoek in verband met de oprichting van een Landelijke Toezichtautoriteit Advocatuur (LTA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de petitie over de uiterste wil

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de petitie 'Een voldoende gebleken uiterste wil moet, ook zonder testament, worden gevolgd'. Het Tweede Kamerlid Van Ginneken (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op