Zoekresultaten  1-10 van de 328 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (PDF | 48 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over het project normstelling van bromaat - Bijlagen bij Woo-verzoek over het project normstelling van bromaat

  Besluit op een verzoek om informatie over documenten van een werkgroep over het project normstelling van bromaat. Daarbij documenten over het project van het Hoogheemraadschap Delfland om aan de awzi Nieuwe Waterweg in gemeente Westland een extra zuiveringsstap toe te voegen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen REACH, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De commissie had vragen gesteld over de werking van de REACH-verordening, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Gebiedsontwikkeling Groene rivier Well

  Het rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Het gaat om 1 van de 12 systeemwerkingsmaatregelen voor behoud van het rivierbed in Limburg. De gebiedsontwikkeling richt zich onder meer op verbetering van de waterkeringen, de systeemwerking van de Maas en duurzaam beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deltaprogramma 2012 Bijlagen

  Deze publicatie bevat de bijlagen bij het Deltaprogramma 2012. U vindt hierin onder meer de samenvattingen van de probleemanalyses van de deelprogrammas en een overzicht van de voortgang ten opzichte van het Deltaprogramma 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over lozingsvergunning voor RWZI Bath

  Besluit op een verzoek om informatie over de lozingsvergunning voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Bath. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over lozingsvergunning voor RWZI Bath (PDF | 11 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeterplan WML

  Het Verbeterplan voor drinkwaterbedrijf WML naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over een woonark en de ligplaats

  Besluit op Wob-verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), over het verplaatsen van een woonark en het baggeren van de ligplaats. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Uitvoeringsbesluit verordening hergebruik stedelijk afvalwater

  Voorpublicatie van het besluit tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 2020/741 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020. Het gaat om de minimumeisen voor hergebruik van water.

  Bekijk document gepubliceerd op