Zoekresultaten  1-10 van de 488 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Kamerbrief over solidariteit en projectsteun in de corporatiesector

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de solidariteit en projectsteun in de corporatiesector. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief solidariteit en projectsteun corporatiesector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34453, nr. AR - Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

  Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen en de versterking van de positie van de bouwconsument (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BZK over ontvlechting van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij 1e deelbesluit op Woo-verzoek over legionella

  Openbaar gemaakte documenten bij 1e deelbesluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten met alle informatie in relatie tot legionella, legionella nonpneumophila, legionella pneumophila of (andere) bacteriologische overschrijdingen in (drink)water(systemen) die is uitgewisseld tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en relevante stakeholders in de periode van 1 januari 2020 tot en met 9 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang aanpak funderingsproblematiek

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de lopende activiteiten voor de aanpak van funderingsschade op nationaal niveau.

 • Contourennotitie Nota Ruimte

  De Nota Ruimte is gericht op de nationale schaal, waarbij het gaat om Europees Nederland inclusief de territoriale wateren, zoals aangegeven in de Omgevingswet. De Nota heeft gaat over de leefomgeving in brede zin. Dus niet alleen op traditionele ruimtelijke onderwerpen, maar ook op veiligheid, gezondheid, milieu, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden, cultureel erfgoed, natuur, klimaat en inclusiviteit. En niet alleen op gebouwen, infrastructuur en grondgebruik, maar ook op de ruimte in de ondergrond, op de Noordzee en in de lucht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning GWP-eis Gebouw

  Verkenning van het beleidsvoornemen om een normering te introduceren voor de CO2-emissie van het materiaalgebruik in gebouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de beleidsagenda voor circulair bouwen.

 • Evaluatieonderzoek BOSA en SPUK Stimulering Sport

  Onderzoek van Significant Public naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van twee regelingen, namelijk de subsidie Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) en de specifieke uitkering Stimulering sport (SPUK Sport).

  Bekijk document gepubliceerd op