Zoekresultaten  1-50 van de 183 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Tijd voor sport

  Sport is niet weg te denken uit onze maatschappij. Velen doen aan sport, velen dragen een steentje bij aan sportorganisaties, velen kijken naar sport. Sport vertegenwoordigt belangrijke maatschappelijke waarden: sport verbroedert, sport stimuleert sportief gedrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme

  Verkenning naar de privacyrechtelijke kaders voor de inzet van slimme technologieën in voetbalstadions, met als doel het signaleren en aanpakken van discriminatie en racisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie coronasteunpakket sportsector

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de coronacrisis een steunpakket opgesteld om de financiële schade bij de amateursport en sportinfrastructuur te compenseren. Dit rapport evalueert dit steunpakket. Het gaat onder meer in op de doelmatigheid, doeltreffendheid en ervaringen van gebruikers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan Sportakkoord II

  Dit werkplan beschrijft op welke wijze het Hoofdlijnen Sportakkoord II tot uitvoering wordt gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenboek bij Samen de lat hoger leggen

  Bijlagenboek bij het hoofdrapport 'Samen de lat hoger leggen', het onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking aanpak doping

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over maatregelen om de aanpak van doping te versterken. De maatregelen richten zich zowel op de handel in doping als op sporters zelf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een stimulans voor het antidopingbeleid

  Evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid, Dopingautoriteit en bredere antidopingbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie sportinnovatie in Nederland

  Evaluatie sportinnovatie in Nederland is een evaluatie van sportinnovatie in de periode 2006 tot 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona IV

  De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de  Kamerleden De Mos (PVV), Van Klaveren (PVV), Graus (PVV) en Elissen (PVV) over het Europees Kampioenschap Voetbal in Polen en Oekraïne in 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sportbeleid en COVID-19

  Minister Van Rijn informeert de Tweede Kamer over het sportbeleid inzake COVID-19.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland evenementenland?

  Advies van de Nederlandse Sportraad om de maatschappelijke opbrengst van sportevenementen te vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties en Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021

  Dit rapport beschrijft een evaluatieonderzoek naar de BOSA (Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties) en de SPUK SPORT (Regeling specifieke uitkering stimulering sport). De evaluatie richt zich op de hoofdvraag hoe het beleid rondom sportaccommodaties, met de BOSA en de SPUK SPORT in het bijzonder, verbeterd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding antwoorden eerste termijn behandeling Begroting VWS

  Aanbiedingsbrief van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) bij de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2015 op 19 november 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VSK Monitor 2014

  Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona III

  Rapport van het Mulier instituut over de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke vragen inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022

  De antwoorden van de ministers van Financien, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Justitie op de schriftelijke vragen van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de FIFA en het WK bid 2018/2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijk en financieel addendum

  Bijlage bij het advies De opstelling op het speelveld. Om een sportstelsel mogelijk te maken, heeft de NLsportraad in het advies 'De opstelling op het speelveld' geadviseerd om sport en bewegen te zien als een publieke voorziening. NLsportraad adviseert een stelselwet voor sport plus een pakket aan financiële maatregelen. In deze addendum staat hoe de wet en de financiële maatregelen eruit kunnen zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse topsporter en het anti-dopingbeleid 2014 - 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • VSK-monitor 2013

  Voortgangsrapportage Actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden van VVD, PvdA, SP en CDA over verduurzaming en energiebesparing sportaccommodaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona II

  Deze tweede monitor Sport en corona bundelt de tot nu toe beschikbare coronaonderzoeken in de sportwereld en geeft een beeld van de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport-, speel- en actief beweeggedrag en de organisatie en de financiering van de sport in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen Verslag Schriftelijk Overleg over vraagstelling beleidsdoorlichting Sport

  Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerfracties van VVD, SP en CDA over de startnotitie voor de beleidsdoorlichting Sport artikel 6 over de periode 2011-2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance bouwstenen voor een toekomstbestendig sportstelsel

  Onderzoek naar de meest cruciale en concrete collectieve issues die om een aangepaste governance vragen en naar mogelijke governance bouwstenen die onderdeel van de aangepaste governance kunnen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt

  Dit hoofdlijnenakkoord biedt de kaders om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de sport in Nederland. Partijen bij dit akkoord zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Matchfixing in Nederland

  Dit rapport richt zich op de vraag op welke wijze en in welke mate matchfixing in Nederland plaatsvindt en hoe de risico’s effectief kunnen worden ingeperkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidiebeleid VWS

  Verslag van schriftelijk overleg subsidiebeleid VWS.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamer over de brief van 25 mei 2011 over de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid dichtbij. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Nederlandse Sportraad

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie Onderzoeksprojecten Sport, Bewegen en Gezondheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke nota gezondheidsbeleid

  Landelijke nota gezondheidsbeleid, Gezondheid dichtbij. In deze nota benoemt de minister de landelijke prioriteiten op het gebied van publieke gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid ministerie VWS bij verlenging levensduur Nederlandse Sportraad - Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over verlenging levensduur Nederlandse Sportraad.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criminele inmenging bij amateursportverenigingen

  Dit rapport is het resultaat van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het maakt onderdeel uit van het Brede Offensief Tegen Ondermijnende Criminaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sport en recessie 2013

  Doorwerking economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel uitvoering antidopingbeleid en instelling Dopingautoriteit

  Nota naar aanleiding van het verslag waarin minister Bruins (Medische Zorg en Sport) ingaat op vragen van de Eerste-Kamerfracties over het wetsvoorstel tot uitvoering van het antidopingbeleid en de instelling van een Dopingautoriteit (Wet uitvoering antidopingbeleid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de ingangsdatum van de subsidieregeling energiebelasting voor sportverenigingen

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op de vragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Omtzigt (CDA) over de ingangsdatum van de subsidieregeling energiebelasting voor sportverenigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen de lat hoger leggen

  Onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken acties en activiteiten Rijksoverheid (eind 2015)

  In deze stand van zaken wordt de voortgang gerapporteerd van de acties en activiteiten van de 6 ministeries die zijn gebundeld in het Nationaal Programma Preventie (NPP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Wob-verzoek topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF - Bijlagen deel 1 bij deelbesluit 2 Wob-verzoek over topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC NSF.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de topsportstatussen en Stipendiumregeling NOC*NSF. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2020

  In dit tweede Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur wordt een overzicht geboden van de inspanningen en opbrengsten binnen het thema duurzame sportinfrastructuur van het Nationaal Sportakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de berichten waaruit blijkt dat sprake is van tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over de berichten waaruit blijkt dat sprake is van tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Verslag Schriftelijk Overleg Nationaal Sportakkoord

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over het Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) over VSO Nationaal Sportakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief visie volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt zijn visie op volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona

  Deze rapportage biedt een eerste inzicht in de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde

  Minister Van Ark stuurt een brief over topsportevenementen met meer maatschappelijke waarde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanwijzing aan veiligheidsregio's over maatregelen ter bestrijding van covid-19 met ingang van 14 oktober 2020 22.00 uur

  Minister De Jonge geeft de veiligheidsregio's opdracht om bevoegdheden op het terrein van publieke gezondheid en openbare orde en veiligheid in te zetten om maatregelen te nemen die nodig zijn voor de bestrijding van covid-19 met ingang van 14 oktober 2020 22.00 uur. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling)

  De EDS-evaluatie kent twee doelen. Om inzicht te krijgen in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de EDS-regeling en aanbevelingen om huidig en toekomstig beleid doeltreffender en doelmatiger te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Hoe Ajax en Feyenoord flirten met te jonge buitenlandse talenten’

  Minister Schippers (VWS) beantwoordt vragen van van de Kamerleden Van Dekken (PvdA) en Kerstens (PvdA) over het bericht ‘Hoe Ajax en Feyenoord flirten met te jonge buitenlandse talenten’.

  Bekijk document gepubliceerd op