Zoekresultaten  1-50 van de 183 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Recreatieverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Strategisch kader topsport 2032

  In het Strategisch kader topsport staat een gezamenlijke, lange termijn visie op topsport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan Sportakkoord II

  Dit werkplan beschrijft op welke wijze het Hoofdlijnen Sportakkoord II tot uitvoering wordt gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over planning communicatie sportbeleid

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een planningsbrief met daarin de momenten waarop zij voornemens is de Kamer te informeren over de diverse onderwerpen in de sport portefeuille.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen de lat hoger leggen

  Onderzoek naar de governance en het tuchtrecht voor veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagenboek bij Samen de lat hoger leggen

  Bijlagenboek bij het hoofdrapport 'Samen de lat hoger leggen', het onderzoek naar de governance en het tuchtrecht van veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reeds in gang gezette acties veilige sport

  Overzicht van reeds in gang gezette acties voor een veilige en integere sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken beweeg- en sportbeleid

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer mede over de stand van zaken over het beweeg- en sportbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dopinggebruik in de kracht- en vechtsport

  Onderzoek naar de prevalentie van toegestane middelen en doping in de kracht- en vechtsport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over artikel Bewoners Zeist boos over uitbreidingsplannen KNVB

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Bewoners Zeist boos over uitbreidingsplannen KNVB: Heel bos moet er voor wijken'. Het Tweede Kamerlid Heerema (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voortbestaan stadion Thialf

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen over het artikel 'Directeur Thialf uit in brief aan Tweede Kamer "zeer grote zorgen" over voortbestaan'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Heerema en Erkens (beiden VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerstreces 2022

  Stand van zaken van de moties en toezeggingen die door de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn gedaan aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in de Justitiële Jeugdinrichtingen

  Onderzoek naar de preventie en gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen in Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen Sportakkoord II: Sport versterkt

  Dit hoofdlijnenakkoord biedt de kaders om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de sport in Nederland. Partijen bij dit akkoord zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Vereniging Sport en Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie en het Platform Ondernemende Sportaanbieders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een stimulans voor het antidopingbeleid

  Evaluatie Wet uitvoering antidopingbeleid, Dopingautoriteit en bredere antidopingbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ingediende moties bij Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) reageert op ingediende moties bij het Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen op 1 december 2022. De Tweede Kamerleden Van Nispen (SP), Mohandis (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) hebben de moties ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over ingediende moties bij Wetgevingsoverleg Sport en Bewegen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen uit WGO Sport

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen uit het Wetgevingsoverleg (WGO) Sport. De Tweede Kamerleden Maeijer (PVV), Heerema (VVD), Van der Laan (D66) en Westerveld (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van vitaminepil tot doping

  Opvattingen over middelengebruik in de recreatieve sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona V

  De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen zorgen dat sporters geen extra beperking ervaren

  In deze handreiking sporthulpmiddelen zijn de resultaten van het project ‘Sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar’ gebundeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Governance bouwstenen voor een toekomstbestendig sportstelsel

  Onderzoek naar de meest cruciale en concrete collectieve issues die om een aangepaste governance vragen en naar mogelijke governance bouwstenen die onderdeel van de aangepaste governance kunnen zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage moties en toezeggingen Bewegen en gezondheid

  Overzicht van moties en toezeggingen op het gebied van beweegbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek WK Qatar - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om correspondentie over het wereldkampioenschap voetbal (WK) in Qatar. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief visie volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) deelt zijn visie op volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland met de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel Wet op de Nederlandse Sportraad

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel houdende regels omtrent de instelling van de Nederlandse Sportraad (Wet op de Nederlandse Sportraad). De PVV-fractie in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sportakkoord: voortgangsrapportage juni 2022

  Dit rapport geeft de voortgang van het Nationaal Sportakkoord weer. In dit akkoord staat de ambitie dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief sportbeleid 2022 en verder

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over het (top)sportbeleid voor 2022 en verder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie coronasteunpakket sportsector

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de coronacrisis een steunpakket opgesteld om de financiële schade bij de amateursport en sportinfrastructuur te compenseren. Dit rapport evalueert dit steunpakket. Het gaat onder meer in op de doelmatigheid, doeltreffendheid en ervaringen van gebruikers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ontoereikendheid aanpak om ontuchtplegers en daders van seksueel geweld in de sport te weren

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) beantwoordt vragen over de ontoereikendheid van de aanpak om ontuchtplegers en daders van seksueel geweld in de sport te weren. De vragen zijn van de Tweede Kamerleden Van der Laan (D66) en Van Nispen (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gelijkwaardig en inclusief

  Adviesrapport van de de Nederlandse Sportraad over de doorontwikkeling van paralympische topsport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen COVID-19 en onderwijs (3 januari 2022) en aanbieding 136e advies OMT

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen rondom de bestrijding van het coronavirus nadat het Outbreak Management Team (OMT) bijeenkwam op 3 januari 2022. Dit gaat onder meer over de heropening van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs per 10 januari. Ook de buitenschoolse opvang gaat weer open en buitensport voor jongeren t/m 17 is dan tot 20.00 uur weer mogelijk. Deze brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona IV

  De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021

  3e rapportage in een reeks van jaarrapporten die verschijnen in functie van de monitoring van het Nationale Sportakkoord – binnen het thema duurzame sportinfrastructuur - en van de Routekaart Verduurzaming Sport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tussenevaluatie Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties en Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2021

  Dit rapport beschrijft een evaluatieonderzoek naar de BOSA (Subsidieregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties) en de SPUK SPORT (Regeling specifieke uitkering stimulering sport). De evaluatie richt zich op de hoofdvraag hoe het beleid rondom sportaccommodaties, met de BOSA en de SPUK SPORT in het bijzonder, verbeterd kan worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Brede Regeling Combinatiefuncties

  Het evaluatieonderzoek naar de Brede Regeling Combinatiefuncties geeft inzicht in de relatie tussen de bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de regeling enerzijds en de impact van de regeling anderzijds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse versie brief aan WADA over BND

  Staatssecretaris Blokhuis (VWS) meldt het Wereld Antidoping Agentschap (WADA) hoe hij omgaat met de kritiek van WADA op de positie van de Bezwaarcommissie Nationaal Dopingreglement (BND).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De inzet van slimme technologie in voetbalstadions voor de aanpak van discriminatie en racisme

  Verkenning naar de privacyrechtelijke kaders voor de inzet van slimme technologieën in voetbalstadions, met als doel het signaleren en aanpakken van discriminatie en racisme.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’

  In het rapport  ‘Sport verenigt Nederland’ staat de voortgang beschreven van het Nationaal Sportakkoord uit 2018. In het akkoord is de ambitie uitgesproken dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Sport en corona III

  Rapport van het Mulier instituut over de gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wettelijk en financieel addendum

  Bijlage bij het advies De opstelling op het speelveld. Om een sportstelsel mogelijk te maken, heeft de NLsportraad in het advies 'De opstelling op het speelveld' geadviseerd om sport en bewegen te zien als een publieke voorziening. NLsportraad adviseert een stelselwet voor sport plus een pakket aan financiële maatregelen. In deze addendum staat hoe de wet en de financiële maatregelen eruit kunnen zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over kinderen die geen zwemdiploma halen

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over kinderen die geen zwemdiploma halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brief NSWZ subsidiebeleid van Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ)

  Minister Van Ark geeft haar reactie op de brief van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) over het subsidiebeleid van de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK IJZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de berichten waaruit blijkt dat sprake is van tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR)

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over de berichten waaruit blijkt dat sprake is van tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dopinggebruik in de Nederlandse topsport

  Een dopingprevalentieonderzoek uitgevoerd onder Nederlandse topsporters. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de prevalentie van het gebruik van doping onder Nederlandse topsporters en de opvattingen van topsporters over het gebruik van prestatiebevorderende middelen waaronder doping.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over tekortkomingen Instituut Sportrechtspraak

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over tekortkomingen bij het Instituut Sportrechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor 'Ons voetbal is van iedereen' - Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

  Dit rapport beschrijft de voortgang van het actieplan 'Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op Initiatiefnota over een gezonde leefstijl

  Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer een Commissiebrief met een reactie op de Initiatiefnota van het Kamerlid Diertens over een gezonde leefstijl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over betrokkenheid ministerie VWS bij verlenging levensduur Nederlandse Sportraad - Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek over verlenging levensduur Nederlandse Sportraad.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de politieke en ambtelijke betrokkenheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij het Koninklijk Besluit van 11 mei 2020 tot verlenging van de levensduur van de Nederlandse Sportraad. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op