Zoekresultaten  1-50 van de 550 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Beroepsonderwijsverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau in het hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De juridische adressant van de aanwijzingsbevoegdheid in WEB en WHW

  Rapport over het bevoegd gezag in het mbo en ho. Dit naar aanleiding van het wetsvoorstel Versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2015 College voor Toetsen en Examens

  Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft als taak om, namens de overheid, de kwaliteit van de centrale toetsen en examens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen te waarborgen, en om scholen en instellingen in staat te stellen de afname van examens en toetsen vlekkeloos te laten verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau bij Hogeschool Inholland

  Eindrapport van de Inspectie van het Onderwijs over alternatieve afstudeertrajecten en waarborgen van het eindniveau bij Hogeschool Inholland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel po, vo en mbo

  Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer een rapportage aan over de veiligheid van het onderwijspersoneel in het primair -, voortgezet -, en het middelbaar beroeps onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over manifest over inclusieve stilteruimtes op onderwijsinstellingen

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het manifest 'Stilteruimtes ter bevordering van het welzijn en diversiteits- en inclusiebeleid op onderwijsinstellingen' van studentenorganisaties en belangenorganisaties. Het Tweede Kamerlid Van Baarle (Denk) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo ho

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs. Sectorplan middellange termijnaanpak corona mbo ho (PDF | 19 pagina's | 855 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak regeldruk onderwijs

  Brief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) aan de Tweede Kamer over aanpak regeldruk onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeldruk in het primair onderwijs

  Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2013 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht op het onderwijs. En over het financieel beheer van de Inspectie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpregeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027

  Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdende regels voor de verstrekking van aanvullende middelen voor de verbetering van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt door publiek-private samenwerking (Regeling regionaal investeringsfonds mbo 2024-2027).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Ontwerp Jaarwerkplan 2024 Doelen en activiteiten Inspectie van het Onderwijs

  Concept van het jaarwerkplan van de Inspectie van het Onderwijs voor het jaar 2024. De Eerste en Tweede Kamer hebben dit concept ontvangen in verband met de procedure op grond van de Wet op het Onderwijstoezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Education at a Glance 2023

  Rapport Education at a Glance 2023

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vandaag is het 2040 Deel 1

  Rapport van het KBA-consortium (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt). Het rapport gaat over een toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs en wetenschap. Deel 1 bevat het kernrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief bij Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak van minister Dijkgraaf bij Opening Academisch Jaar bij Universiteit Twente

  Minister Dijkgraaf (OCW) sprak bij de opening van het academisch jaar op 4 september 2023 in het Wilminktheater in Enschede.

 • Servicedocument mbo-aanpak coronavirus COVID-19

  Servicedocument met inzicht in de regels en ruimte voor het onderwijs op mbo-scholen in coronatijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

  Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school

  De Onderwijsagenda SBGL is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad en is bedoeld voor het primair onderwijs (po),voortgezet onderwijs (vo), (voortgezet) speciaal onderwijs (vso) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag 2021

  Inspectie van het Onderwijs Jaarverslag 2021 (PDF | 30 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prijsfactoren onder de loep

  Advies over de herziening van de prijsfactoren in het mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijke vragen over de Werkagenda en het Stagepact mbo

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 februari 2023. Deze ging over de Werkagenda en Stagepact mbo (middelbaar beroepsonderwijs). De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie van het Onderwijs

  In dit jaarverslag over het jaar 2014 legt de Inspectie van het Onderwijs verantwoording af over de uitoefening van het toezicht en het financieel beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Burgerschapsonderwijs in een veranderende samenleving

  Het rapport gaat over advies van een expertgroep van docenten, lerarenopleiders en onderzoekers over de kwalificatie-eisen voor burgerschapsonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 middelbaar beroepsonderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze. Onderzoekskader 2022-2023 middelbaar beroepsonderwijs versie per 1 augustus 2022 (PDF | 146 pagina's | 1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2022-2023 middelbaar beroepsonderwijs versie per 1 augustus 2022

  Het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft de inrichting van het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het omvat het kader op grond waarvan de inspectie onderwijsinstellingen beoordeelt en waardeert en de werkwijze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken ROC TOP

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over het haalbaarheidsonderzoek van ROC TOP en het ROC van Amsterdam-Flevoland (ROCvA-F) over de mogelijkheid tot verregaande samenwerking en zijn betrokkenheid daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 5 tm 7 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 5

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Jaarwerkplan 2023

  Concept van het jaarwerkplan 2023 van de Inspectie van het Onderwijs. Het jaarplan beschrijft de onderzoekskaders van de inspectie in 2023 voor de basisvaardigheden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ontwerp Jaarwerkplan 2023 (PDF | 33 pagina's | 250 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed verkort

  Over de programmering en verantwoording van (ver)korte opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel keuzedelen

  Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het regelen van keuzedelen waarop beroepsopleidingen mede worden gebaseerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel specifieke uitkering educatie

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet participatiebudget en de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake het invoeren van een specifieke uitkering educatie en het vervallen van de verplichte besteding van educatiemiddelen bij regionale opleidingencentra.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies FTV over structurele fase versterking technisch onderwijs

  Advies van de Federatie Techniek en Vakmanschap (FTV) over de structurele fase van het programma Sterk Techniekonderwijs, dat tot doel heeft het technisch onderwijs te versterken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag over wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met het bevorderen van een arbeidsmarktrelevant en doelmatig opleidingenaanbod in het beroepsonderwijs (macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wv verbetering rechtsbescherming mbo-studenten

  Minister Van Engelshoven (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over de verbetering van de rechtsbescherming van studenten in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel over afschaffen van de fusietoets

  Voorstel van Wet tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met het afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologi

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geven hun beleidsreactie op het rapport ''Naar hoogwaardig digitaal onderwijs' van het Rathenau Instituut. Daarnaast geven zij een beleidsreactie op de verkenning 'Inzet van intelligente technologie' van de Onderwijsraad. De Tweede Kamer had hierom verzocht. Kamerbrief met beleidsreactie op  rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie (PDF | 9 pagina's | 311 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs

  Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het onderwijs. Het omvat het waarderingskader voor de beoordeling en waardering en omschrijft de werkwijze daarvoor. Dit is de versie voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het middelbaar beroepsonderwijs ( PDF | 146 pagina's | 1,3 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 1 tm 4 bij besluit Woo-verzoek herinvoering basisbeurs - Openbaar gemaakte documenten deel 1

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de herinvoering van de basisbeurs voor studenten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen verslag schriftelijk overleg Onderzoekskaders 2021 Inspectie van het Onderwijs

  Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) reageren op vragen en opmerkingen uit het verslag van het schriftelijk overleg  over de onderzoekskaders 2021 van de Inspectie van het Onderwijs. Zij kregen het verslag van de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs

  Rapport over het verkennend onderzoek naar aanpassing van de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het gaat om aangepaste mogelijkheden voor het onderwijsprogramma, de examens en het ondersteuningsaanbod voor studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een mantelzorgtaak. Aangepaste mogelijkheden voor onderwijsprogramma, examens en ondersteuning in mbo en hoger onderwijs (PDF | 79 pagina's | 757 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van , nr. WJZ/221491 (2752), houdende instelling van de Adviescommissie fusietoets in het onderwijs, regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport 128267 ID10310 definitief

  Minister Van Engelshoven stuurt het nader rapport over het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel voor verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten naar de Koning en de Tweede Kamer. Nader rapport 128267 ID10310 definitief (PDF | 19 pagina's | 307 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sociale veiligheid onderwijspersoneel

  Minister Van Engelshoven en minister Slob informeren de Tweede Kamer over sociale veiligheid onderwijspersoneel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief inzake kaders en uitgangspunten afstandsonderwijs in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO)

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over het afwegingskader voor afstandsonderwijs in het  basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een onderwijsstelsel met veerkracht

  Hoe kan het onderwijsstelsel zich blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving? Dat is de vraag die de Onderwijsraad beantwoordt in dit advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Drie routes naar een valide examenproduct in het mbo

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het advies Drie routes naar een valide examenproduct in het mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over voortgangsbrief Burgerschapsagenda mbo 2017-2021

  Minister Van Engelshoven reageert op vragen en opmerkingen over haar brief van 18 oktober 2019 met de voortgang van de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Vernieuwd Toezicht - voortgangsrapportage 2018-2019

  Evaluatie Vernieuwd Toezicht - voortgangsrapportage 2018-2019 (PDF | 64 pagina's | 888 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op