Zoekresultaten  1-10 van de 336 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimte en infrastructuurverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (PDF | 48 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over het rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het rapport 'Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 – knelpunten en oplossingsrichtingen'. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gested tijdens het schriftelijk overleg (so) van 21 april 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen water

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en ontwikkelingen op het gebied van waterdomein. Daarnaast geeft hij invulling  aan een aantal moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording feitelijke vragen REACH, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water

  Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat. De commissie had vragen gesteld over de werking van de REACH-verordening, de Kaderrichtlijn Water, de Drinkwaterrichtlijn en het Nederlandse vergunningstelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Normstelling voor de waterkwaliteit

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel tot wijziging van de Waterwet. Het wetsvoostel gaat over normstelling voor de waterkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deltaprogramma 2012 Bijlagen

  Deze publicatie bevat de bijlagen bij het Deltaprogramma 2012. U vindt hierin onder meer de samenvattingen van de probleemanalyses van de deelprogrammas en een overzicht van de voortgang ten opzichte van het Deltaprogramma 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Staat van Ons Water 2022

  Gezamenlijke rapportage van de partners van het Bestuursakkoord Water (BAW). Het rapport gaat over de uitvoering van het waterbeleid in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbeterplan WML

  Het Verbeterplan voor drinkwaterbedrijf WML naar aanleiding van de Prestatievergelijking 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financierbaarheid drinkwatersector

  Het rapport onderzoekt de effecten (voordelen en nadelen) van verschillende typen van (winst)regulering op het besturingsmodel van drinkwaterbedrijven. Het geeft aanbevelingen om de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op de langere termijn te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksvragen: Borgen financiële gezondheid drinkwaterbedrijven

  Het rapport gaat over vooronderzoek voor 1 of meer onderzoeken naar de financierbaarheid van de drinkwatersector. Het bevat de vragen die de belanghebbenden in de drinkwatersector graag beantwoord willen zien.

  Bekijk document gepubliceerd op