Zoekresultaten  1-50 van de 639 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
 • Veel verbeterd rondom proces scopen, laatste verbeterslag nodig

  Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de veiligheidswaarborgen rond de reiniging en desinfectie van flexibele endoscopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2011 Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

  De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) waarborgt de bescherming van proefpersonen die zijn betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen

  Evaluatierapport van de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen (Regeling LZA/LP). Deze regeling is op 1 februari 2016 in werking getreden. Het doel van de Regeling is het bieden van duidelijkheid, transparantie en het waarborgen van de zorgvuldigheid in het medisch handelen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zelfevaluatie CCMO 2009-2013

  Evaluatie van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) over de periode 2009-2013. De CCMO heeft tot doel om optimale waarborgen te scheppen voor de bescherming van proefpersonen die deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheidsraad op koers 2008-2012

  De Gezondheidsraad brengt op grond van de Kaderwet adviescolleges iedere vier jaar een evaluatie uit van zijn functioneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheidsraad op koers

  De Gezondheidsraad brengt op grond van de Kaderwet adviescolleges iedere vier jaar een evaluatie uit van zijn functioneren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning wettelijke voorraadverplichting PBM

  Verkenning wettelijke voorraadverplichting persoonlijke beschermingsmiddelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Medisch beroepsgeheim in dubio

  Rapport over het medisch beroepsgeheim in algemene zin door het Instituut Beleid & Management Gezond-heidszorg (iBMG) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onderzocht is de verhouding van het medisch beroepsgeheim tot zwaarwegende maatschappelijke belangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016 Deel 1 en Deel 2

  Rapport van het Nationaal Programma Preventie 2014 - 2016, dat loopt van 2014 tot en met 2016. Zes ministeries, gemeenten, bedrijven en een groot aantal maatschappelijke organisaties werken hier samen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergelijking opleidingen ggz-beroepen

  Resultaten van een vergelijkend onderzoek naar inhoud, omvang en niveau van opleidingen voor verschillende beroepen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden - Bronstudies geweld in de kinder- en jeugdpsychatrie.pdf

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zorgbalans 2014 Op hoofdlijnen

  Rapport van het RIVM over de Zorgbalans 2014 op hoofdlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteitstoets Fokus 2012

  De Staatsecretaris van VWS heeft de Tweede Kamer toegezegd de Inspectie voor Gezondheidszorg onderzoek te laten uitvoeren naar de kwaliteit van de ADL-zorg, de cliëntveiligheid en de rechtspositie van de cliënten in de bestaande ADL-clusterwoningen van de Stichting Fokus Exploitatie te Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Thematisch onderzoek Persoonsgebonden budget

  Rapport van NZa naar de wijze waarop de concessiehouders invulling geven aan de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezondheid en maatschappelijke participatie

  Met dit rapport laat het RIVM zien dat chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder participeren dan mensen zonder ziekte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onvoldoende beschermd - Geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden - Bronstudies Hulpaanbod voor volwassenen met een verleden van geweld in de jeugdzorg.pdf

  De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg deed in 2016 onderzoek naar fysiek en psychisch geweld in de jeugdzorg van 1945 tot nu. Op 12 juni 2019 publiceerde de commissie haar eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de effectiviteit van digitale zorgtoepassingen in de huisartsenzorg

  Rapport over het gebruik van digitale zorgtoepassingen in de huisartsgeneeskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies uitbreiding basispakket vruchtbaarheidsbehandeling IVF-draagmoeder

  Zorginstituut Nederland adviseert over het uitbreiden van het basispakket van de zorgverzekering met IVF-draagmoederschap wanneer de wensmoeder om medische redenen zelf geen kind kan dragen. Het gaat om de vergoeding van de IVF-behandeling bij de draagmoeder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prenatale screening: Positionering en organisatie in relatie tot de reguliere geboortezorg

  Dit rapport onderzoekt de positionering en organisatie van prenatale screening en de samenhang met andere onderdelen van de geboortezorg. Perspectieven van (aanstaande) ouders en professionals staan daarbij centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 2

  Eindrapport over de 2de fase van de evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Keuzehulpen en centrale Vindplaats - Een verkenning van problemen en oplossingen

  Behandelkeuzehulpen helpen zorgprofessional en patiënt gezamenlijk bespreken welke zorg het beste bij de patiënt past. Dit rapport behandelt problemen en mogelijke oplossingen daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Volwaardig leven

  Programma dat zich richt op mensen in de Wet langdurige zorg, hun naasten en hun zorgverleners.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) - Regeldrukberekening

  Met behulp van de regeldrukberekening laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de effecten voor zorg- en jeugdhulpaanbieders objectief in kaart brengen en kwantificeren, zodanig dat een totaalbeeld ontstaat van de proportionaliteit van de regeldruk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie hielprikscreening: beoordelingskader en eerste inventarisatie

  Advies van de Gezondheidsraad, met daarin een evaluatie van de gerealiseerde gezondheidswinst per aandoening die op dit moment met de neonatale hielprikscreening wordt opgespoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het resultaat telt ziekenhuizen 2011

  Jaarlijks publiceert de Inspectie voor de Gezondheidszorg een rapportage over de kwaliteitsindicatoren voor de ziekenhuizen. In dit rapport kunt u de resultaten lezen van de kwaliteitsindicatoren over 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het resultaat telt ziekenhuizen 2014

  De belangrijkste reden voor het focus op samenwerking is dat goede zorg in het algemeen en ziekenhuiszorg in het bijzonder vraagt om excellente samenwerking. Op vele plaatsen in het rapport worden voorbeelden gegeven van goede en (soms) slechte samenwerking bij het leveren van zorg,

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Thematische Wetsevaluatie Gedwongen zorg

  Thematische wetsevaluatie naar de rechtspositie bij gedwongen zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv)

  Een onderzoek naar de effecten en doeltreffendheid van de WBMV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Behoeftepeiling ontwikkeling indicatiestelling Wlz

  Eindrapport van Berenschot over het onderzoek onder aanbieders van langdurige zorg over de werkwijze W&T (programma Waardigheid en Trots) voor de indicatiestelling Wlz.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over het reguleren van winstuitkering door zorgaanbieders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Casemanagement dementie

  Stand van zaken, knelpunten en oplossingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkennend onderzoek 'Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn'

  Onderzoek ter voorbereiding op de invoering van een wettelijke verplichting op het gebruik van het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn voor werkgevers in zorg- en welzijnsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets - Bekostiging ggz-behandeling Wlz-cliënten met een psychische stoornis

  Uitvoeringstoets van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de bekostiging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) per 2024 van ggz-behandeling voor Wlz-cliënten met een psychische stoornis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Continuïteit van zorg overal geborgd

  Dit rapport geeft een nadere analyse van de impact van de nieuwe urgentie-indeling voor ambulancezorg op de Regionale Ambulancevoorzieningen. Daarbij gaat de aandacht uit naar de continuïteit van zorg en mogelijke verbeteringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De aangekondigde ondergang - Rapport_De_aangekondigde_ondergang_Commissie_onderzoek_failllissementen_ziekenhuizen.pdf

  Onderzoek naar de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen. Een analyse van de aanloop naar en het verloop van de faillissementen van het MC Slotervaart en de MC IJsselmeerziekenhuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen

  Nadere onderbouwing voor het rapport Over de brug.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Embryowet en Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

  Rapport met de resultaten van de 2e evaluatie van de Embryowet en de 1e evaluatie van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2011 tot en met september 2012 door een samenwerkingsverband van onderzoeksbureau Pro Facto, de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Maastricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Veilig Werken in de Zorg

  Het actieplan zet in op het creëren van een veiliger werkklimaat in de zorg. Geheel in lijn met waar het kabinet voor staat, namelijk ‘Nederland Veiliger’ en aansluitend bij het kabinetsbeleid, zoals weergegeven in het programma Veilige Publieke Taak en de Arbeidsmarktbrieven, is agressie en geweld tegen zorgverleners onacceptabel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ondanks risico’s voor patiëntveiligheid bij afwikkeling faillissement, toch verantwoorde zorg in Spijkenisse Medisch Centrum

  Rapport over de intensieve toezicht op de veiligheid en kwaliteit van de zorg tijdens de afwikkeling van het faillissement en de afbouw van zorgfuncties van het voormalige Ruwaard van Puttenziekenhuis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Thematische Wetsevaluatie: bestuursrechtelijke toezicht op de kwaliteit van de zorg

  Een onderzoek in de reeks evaluatie regelgeving, waarin op thematische wijze het onderwerp bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg wordt belicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvattend rapport - Wet langdurige zorg 2019/2020

  Deel 4 van Onderzoeksrapporten toezicht op langdurige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sub-chronic toxicity study in rats orally exposed to nanostructured silica

  Ondanks dat er meerdere vervolgonderzoeken zijn gedaan kan nog geen uitspraak worden gedaan over gezondheidsrisico’s bij de mens. RIVM komt wel tot nieuwe inzichten die meer aandacht voor het nanomateriaal SAS rechtvaardigt. Vanwege het wijdverspreide gebruik van SAS in voeding is verder inzicht in mogelijke risico’s nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het resultaat telt! 2009

  Rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de kwaliteit van de zorg in ziekenhuizen in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met advies Moleculaire Diagnostiek

  Afschrift van een brief van Zorginstituut Nederland waarin het advies 'Moleculaire Diagnostiek: plaatsbepaling van moleculaire diagnostiek in de oncologie binnen de Nederlandse zorgpraktijk' aangeboden wordt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies opslag medische data in de cloud

  Adviesrapport over de wenselijkheid van de opslag van medische data van Nederlandse patiënten bij niet-EU cloudproviders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringstoets Toegang tot de Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis

  Bekostiging ggz Wlz.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het rapport van de onderzoekscommissie intern functioneren NZa

  Dit onderzoeksrapport bestaat uit drie delen. In deel I komen de onderzoeksvragen aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridisch Advies over het voorstel voor een Verordening betreffende de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

  De EHDS Verordening is te verdelen in vier soorten bepalingen. Bepalingen over het primaire gebruik van gezondheidsgegevens, bepalingen over grensoverschrijdende infrastructuur voor primair gebruik van elektronische gezondheidsgegevens, eisen aan systemen voor elektronisch patiëntendossiers en bepalingen over het secundaire gebruik van gezondheidsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste evaluatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang, deel 1

  Dit rapport bevat een brede analyse van de thema's die de uitvoerbaarheid en de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) beïnvloeden. Beide wetten gelden sinds 1 januari 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op