Zoekresultaten  1-50 van de 1.240 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Veiligheidverwijder
 • Uitstelbrief Kamervragen over demonstranten die vrouwen intimideren voor arbortusklinieken

  Minister Grapperhaus (JenV) stelt de beantwoording van de Kamervragen over demonstranten die vrouwen intimideren voor arbortusklinieken uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over belastingheffing over de uitkering van het Waarborgfonds Politie

  Beantwoording van vragen van de leden Van Raak (SP) en Brinkman (PVV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en waarborgen Politieorganisatie def

  In de bijlage gaat minister Grapperhaus (JenV) in op het toezicht op de politie, zijn rol als minister en de rol van onafhankelijke toezichthouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over oprichting Stichting Waarborgfonds politie

  De Stichting waarborgfonds politie is opgericht. Oprichting vloeit nog voort uit het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007 sector Politie. Partijen hebben toen afgesproken een waarborgfonds voor de Nederlandse politie in te richten dat als vangnet moet dienen voor het geval schade van de politieambtenaar door een dienstongeval of anderszins door dienstuitoefening, niet op een andere grond wordt vergoed en dit sociaal maatschappelijk gezien niet aanvaardbaar is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29517, nr. 214 - Veiligheidsregio's

  Veiligheidsregio's; Motie; Motie van de leden Van Nispen en Van der Werf over voorstellen voor het waarborgen van de democratische legitimiteit van de veiligheidsregio's

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over gezichtsherkenning openbare ruimte

  Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over wettelijke waarborgen bij technologie voor gezichtsherkenning en toepassing door de politie. Hij doet dit mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezicht op de politieorganisatie

  Minister Grapperhaus (JenV) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe inrichting van het toezicht op de politie en de verdere ontwikkeling in komende jaren. De publicatie 'Toezicht op en waarborgen voor de politieorganisatie' stuurt hij mee met de brief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie motie van Haga en Smolders

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) informeert de Tweede Kamer over de appreciatie (reactie) van het kabinet op de motie van de Kamerleden van Haga en Smolders (beiden Groep Van Haga). De motie verzoekt de regering om de online privacy van burgers en bedrijven te waarborgen en hier strikt op toe te zien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren Rijk en Politie tijdens coronacrisis

  Staatssecretaris Knops laat weten welke maatregelen de overheidssectoren Rijk en Politie nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers tijdens de coronacrisis kunnen thuiswerken op een manier die verantwoord is volgens de wetgeving over arbeidsomstandigheden (Arbowetgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen

  Het doel van het Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen is het bijdragen aan een effectieve crisisbeheersing tijdens de dreiging op of een feitelijke overstroming in Europees Nederland. Het beoogt te waarborgen dat tijdens een (dreigende) overstromingscrisis zoveel als mogelijk wordt gewerkt volgens de generieke crisisstructuur van de (Rijks)overheid, aangevuld met specifieke kennis en expertise benodigd om de (potentiële) gevolgen zoveel als mogelijk te beperken. Landelijk Crisisplan Hoogwater en Overstromingen (PDF | 48 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij antwoorden kamervragen Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen

  Afschriften van de brieven van de Inspectie SZW aan de politie over de inspecties naar wettelijke bepalingen op het gebied arbeids- en rusttijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

  Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport ’De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen’.

  Onderzoek naar de netwerken van bestuurders, gedelegeerd verantwoordelijken en uitvoerders van agressie- en geweldsbeleid in het voortgezet onderwijs in het kader van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport 'De Nationale Politie Arbeidstijden en Agressie en Geweld geïnspecteerd'

  Rapport van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar de naleving van de Arbeidstijdenwet en de bepalingen rondom Agressie en Geweld van de Arbeidsomstandighedenwet door de Nationale Politie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

  Onderzoek uitgevoerd door de DSP-groep naar de naleving van de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) door politie en Openbaar Mnisterie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Versterking professionele weerbaarheid

  Politiemensen tonen zich 24/7 loyaal aan de uitvoering van de politietaak en boeken hierin mooie resultaten. Geweld en agressie tegen politieambtenaren nemen echter toe, het gezag van politiemensen wordt doorlopend bevochten en de frustratie binnen het vak over bureaucratie en de administratieve lastendruk is groot. Het politievak is opgeschoven van een ‘stevig ambt’ naar een ‘hoog risicoberoep’. Dit eist zijn tol: de druk op mensen is groot, het aantal psychosociale klachten onder politiemensen neemt toe, de inzetbaarheid neemt af. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de veerkracht van politiemensen en een organisatie diedit ondersteunt: bij een professionalisering van het vak hoort een doorlopend onderhoud van het fysieke, mentale en morele schild.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Agressie en geweld in de publieke sector

  Minister Ollongren (BZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over agressie en geweld in de publieke sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport: De prijs die je betaalt ...

  De mentale weerbaarheid van politiemedewerkers staat onder druk. Externe ontwikkelingen zoals een toename van agressie en geweld kunnen leiden tot mentaal overbelaste politiemedewerkers. Naast mogelijke externe ontwikkelingen kunnen persoonlijke en organisatorische oorzaken leiden tot een ontoereikend niveau van mentale weerbaarheid. Als goed werkgever wil de Raad van Korpschefs (RKC) inzicht in het aantal politiemedewerkers dat te kampen heeft met een verlaagd niveau van mentale weerbaarheid en welke kosten daaraan verbonden zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

  Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020 (PDF | 25 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding onderzoeksrapport en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen de Tweede Kamer de monitor Veilige Publieke Taak 2015 en de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op inspectierapport SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gedragscode lifestyle-neutraliteit

  Deze gedragscode geeft een leidraad voor de gewenste uitstraling voor de gehele Nederlandse politie. Het is een landelijk uniforme richtlijn bij functionerings- ontwikkel- en beoordelingsgesprekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over onbegrip tussen politie en ggz

  Minister Grapperhaus beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Volop onbegrip tussen politie en ggz'. Antwoorden Kamervragen over het bericht over onbegrip tussen politie en ggz (PDF | 6 pagina's | 200 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over resultaten onderzoekscommissie MIT

  Minister Grapperhaus (JenV) stuurt het onderzoeksrapport over een mogelijke misstand bij de uitvoering van de Micro-analyse Invasieve Trauma’s (MIT) naar de Tweede Kamer. De MIT-methode beoordeelt sporen van steekwonden en slagwonden aan het skelet of weefsel van slachtoffers. De minister geeft zijn reactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat Russische hackers trainen voor aanvallen op infrastructuur

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Russische hackers trainen voor aanvallen op kritieke infrastructuur'. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bedreigingen ontvangen door inspecteurs

  Besluit op een verzoek om informatie over bedreigingen ontvangen door inspecteurs over de periode van 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken Wet Uitbreiding Slachtofferrechten

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de verschillende onderdelen van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (WUS). De Eerste Kamer had deze wet in 2022 aangenomen. Daarbij gaat hij in op de verschijningsplicht voor verdachten tijdens de inhoudelijke zitting die op 1 juli 2024 in werking treedt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken Wet Uitbreiding Slachtofferrechten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuur in actie

  Handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat politie heimelijk meekeek in chatgroepen van Extinction Rebellion

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Politie keek heimelijk mee in chatgroepen van Extinction Rebellion'. De Tweede Kamerleden Dassen (Volt), Mutluer (PvdA), Teunissen (PvdD), Sylvana Simons (BIJ1) en Ellemeet (GroenLinks) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Dassen, Mutluer, Teunissen, Sylvana Simons en Ellemeet over het bericht 'politie keek heimelijk mee in chatgroepen van Extinction Rebellion'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geweldsincidenten bij behandelsituaties

  De handreiking gaat over samenwerking tussen politie en de GGZ bij (gewelds)incidenten bij behandelsituaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De rol van encryptie in de opsporing

  Het rapport gaat over onderzoek van de NHL Stenden Hogeschool, de Open Universiteit en de Politieacademie in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport onderzoekt de effecten van encryptie op de opsporing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de lid Dekker-Abulaziz over het bericht dat 'de politie meekeek in chatgroepen van Extinction Rebellion'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bestuur in actie

  Doel van dit onderzoek is om te beschrijven en begrijpen hoe bestuurders en managers in gemeenten handelen en niet handelen bij agressie en geweld tegen hun medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlagen Inrichtingsplan Nationale Politie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wittevlekken onderzoek

  Om effectief op te treden tegen agressie en geweld is het belangrijk om eenheid te hebben in het beleid en dit beleid af te stemmen. Hiervoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage programma veilige publieke taak juli-december 2013

  De aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak vindt plaats langs drie hoofdlijnen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inspanningen en activiteiten per hoofdlijn in de periode juli tot en met december 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede deelbesluit WOB-verzoek Covid-19 ICCb stukken

  Het tweede deelbesluit gaat over documenten van de vergaderingen van de Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (hierna ICCb) in de maanden april tot en met juni van 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28844, nr. 254 - Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie

  Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie; Brief regering; Integriteitsbeleid openbaar bestuur

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de inspanningen die in de eerste helft van 2015 zijn verricht en de voortgang die is geboekt op de hoofdlijnen van het programma: de lokale bestuurlijke aanpak, het ondersteunen van werkgevers en werknemers (o.a. via de VPT-regio’s), het doorontwikkelen van de preventieve aanpak van agressie en geweld en het implementeren van de dadergerichte aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over weinig agenten op platteland van Groningen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Weinig agenten en geen vertrouwen. Platteland van Groningen een snoepwinkel voor criminelen. 'Zelfs met een trekker ontsnap je makkelijk'' en 'Drugshandel in Ommelanden floreert tekorten aan handhavers'. Het Tweede Kamerlid Kuik (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mogelijkheden aanbestedingswetten (in)direct uitsluiten leveranciers

  Een overzicht van aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden bij het (in-)direct uitsluiten van leveranciers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak - Resultaten

  Om inzicht te krijgen in de mate waarin werkgevers met een publieke taak vorm hebben gegeven aan de uitvoering van de acht maatregelen heeft in het voorjaar van 2010 vanuit het programma Veilige Publieke Taak voor de tweede keer een inventarisatie plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen over inzet gezichtsherkenning door politie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door de politie in een gecontroleerde omgeving. De Tweede Kamerfracties van D66 en CDA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend onderzoek Politie Gelderland-Midden, Eindrapport commissie-Havermans

  In het najaar van 2006 mandateerde de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Commissaris van de Koningin in Gelderland, de heer Cornielje, om een onderzoek te doen naar een aantal vermoede integriteitschendingen in het politiekorps Gelderland-Midden. De aanleiding tot deze vraag was het onderzoek van de onafhankelijke onderzoekscommissie ‘Klachtenafhandeling Gelderland-Midden’ onder leiding van mevrouw Tragter-Schubert (verder te noemen de commissie-Tragter).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36251, nr. 4 - Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Michon-Derkzen en Haverkort over de aanpak van illegaal vuurwerk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor agressie en geweld 2018

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers, en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven

  Rapport van de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Vrije Universiteit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport doet verslag van een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naar de ervaringen met zelfonderzoek en zelfmelden van mogelijk financieel-economische criminaliteit (specifiek fraude en corruptie) door bedrijven in Duitsland, Engeland (en Wales), Frankrijk en de Verenigde Staten (VS). Zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijven (PDF | 317 pagina's | 5,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag Wijziging van de Gemeentewet de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten sluitingsbevoegdheid burgemeester en de gezaghebber

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor voor Justitie en Veiligheid (JenV) over het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over uitbreiding van de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester en de gezaghebber voor handhaving van de openbare orde. Nota naar aanleiding van verslag Wijziging van de Gemeentewet de Wet openbare lichamen Bonaire Sint Eustatius en Saba en enkele andere wetten sluitingsbevoegdheid burgemeester en de gezaghebber (PDF | 30 pagina's | 453 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op