Zoekresultaten  1-50 van de 1.236 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
 • Updated Conservation Plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoenain the Netherlands

  Updated Conservation Plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoenain the Netherlands.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1252 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Eerdmans c.s. over het waarborgen van fysieke inspecties bij slachthuizen door de NVWA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33576, nr. 316 - Natuurbeleid

  Natuurbeleid; Motie; Motie van het lid Van Meijeren over de Nederlandse agrarische sector in staat stellen om te allen tijde de voedselzekerheid voor de Nederlandse bevolking te waarborgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Relaties tussen de hoeveelheid stikstofdepositie en de kwaliteit van habitattypen

  Onderzoek naar hoe groot het schadelijke effect is bij een beperkte en bij een grote overschrijding van het kritische niveau waarboven schade aan de natuur kan optreden door stikstofdepositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vis netjes? Evaluatie Gedragscode Sportvisserij

  Eindrapport van een onderzoek naar de vraag of de Gedragscode voldoende waarborg vormt voor het welzijn van gevangen vis. Kern van de evaluatie is een telefonische enquête in 2009 onder sportvissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 33576;26407, nr. 254 - Natuurbeleid

  Natuurbeleid; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Van Raan en Simons over projecten die het koraal beschadigen geen doorgang laten vinden (Kamerstuk 35632-7) en op de motie van het lid Boucke c.s. over natuurbescherming waarborgen en koraalvernietiging voorkomen (Kamerstuk 35632-12)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies werkgroep preventie natuurbranden

  Advies over de vraag hoe preventie van (onbeheersbare) natuurbranden het beste kan worden gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over koraalbescherming op Bonaire

  Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor EZK over moties die er voor zorgen dat bij concrete projecten op Bonaire natuurbescherming wordt gewaarborgd en te voorkomen dat deze projecten tot koraalbeschadiging leiden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe integriteitscommissie NVWA

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de instelling van een externe integriteitscommissie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De doelstelling hiervan is het waarborgen van een onafhankelijk meldpunt waar een medewerker terecht kan met signalen over integriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de richtlijnen voor het welzijn van paarden en ponys

  De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie biedt de Tweede Kamer zijn reactie aan op de richtlijnen voor paardenhouders van de Sectorraad Paarden (SRP). De staatssecretaris noemt ook de (vervolg)stappen van het kabinet om het welzijn van paarden en ponys te waarborgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over bedreigingen inspecteurs dierenwelzijn

  Besluit op een verzoek om informatie over de door inspecteurs dierenwelzijn ontvangen bedreigingen. Het verzoek is op 31 augustus 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 april 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor Schmallenbergvirus

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van het Kamerlid (PvdD) over het advies om zwangere vrouwen te waarschuwen voor het Schmallenbergvirus. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve adviesbrief DB-Z over vogelgriep

  De definitieve versie van het advies van het Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over de risico's van aviaire influenza voor de volksgezondheid. Dit is het 2e advies van het DB-Z over vogelgriep, het 1e advies heeft de Tweede Kamer ontvangen op 1 juni 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de EU Transportverordening vangmethode van kippen

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over klimaat in varkensstallen

  Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Ouwehand (PvDH) over het bericht over ziekmakende giftige dampen in varkenstallen en het aanhoudende gedogen daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2016 Staatsbosbeheer

  Het jaarverslag beschrijft de resultaten die Staatsbosbeheer heeft behaald in 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden over de besmetting van nVWA-medewerkers met Q-koorts

  Antwoorden op vragen van Van Veldhoven en Dijkstra (beiden D66) over de besmetting van nVWA-medewerkers met Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek Q-koorts

  Dit draaiboek dient als een checklist voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak van Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fok en verkoop kortsnuitige honden

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de fok en verkoop van kortsnuitige honden. De Tweede Kamerleden Haverkort en Van Campen (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin - documenten deel 3 bij Wob-verzoek over meldingen specifieke dierentuin

  Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Staatsbosbeheer 2015

  Financieel en operationeel verslag over de activiteiten van Staatsbosbeheer in 2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over meldingen, handhavings- en inspectierapporten specifieke dierentuin - Documenten deel 2 bij Wob-verzoek over meldingen specifieke dierentuin

  Besluit op een verzoek om informatie over klachten of meldingen, handhavings- en inspectierapporten ten aanzien van een specifieke dierentuin. In het bijzonder de correspondentie met betrekking tot de (dierentuin)vergunningen van deze dierentuin. Het verzoek is op 24 september 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage deel 3 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada

  Bijlage 3 bij besluit op Woo-verzoek over Blue Growth Network op Grenada. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over informatie bij uitbraak van Q-koorts

  De minister  van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 8 oktober 2018 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek heeft betrekking op informatie over plan van aanpak bij uitbraak van Q-koorts en documenten over mest met betrekking tot het bedrijf Fidato Dairy Farms.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op advies deskundigenberaad-zoönosen over vogelgriep

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het advies van het deskundigenberaad-zoönosen (DB-Z) over risico’s van aviaire influenza (vogelgriep ) voor de humane volksgezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over mogelijke overdracht SARS-CoV-2 naar (huis)dieren

  Samenvatting van de Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) die was belegd op 9 april 2020 over de mogelijke transmissie van het SARS-CoV-2 naar (huis)dieren. Het DB-Z bestaat uit veterinaire en humane infectieziektenexperts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies deskundigenberaad zoönosen over Chlamydia abortus

  Advies van het deskundigenberaad zoönosen (DB-Z) over aard en omvang van het risico van Chlamydia abortus (C. abortus) voor de mens en of er vervolgonderzoek nodig is. Chlamydia abortus komt met name onder melkschapen en melkgeiten voor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

  Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ruimtelijke opgave voor windenergie in het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen

  Rapport door het Bureau Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO) over de gezondheidsrisicos van kinder- en zorgboerderijen. BuRO ziet veel bezoekers als risicogroep en doet aanbevelingen om infectierisico terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren - Bijlagen bij Wob-/Woo-verzoek over welzijnsschendingen van dieren

  Besluit op een verzoek om informatie over welzijnsschendingen van dieren. Het verzoek is op 14 januari 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 25 juli 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies deskundigenberaad-zoönosen over aviaire influenza

  Conclusies en adviezen van het deskundigenberaad-zoönosen (DB-Z) van 10 maart 2022 over risico’s van aviaire influenza voor de humane volksgezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de tweede suppletoire begroting LNV 2020

  Minister Schouten beantwoordt Kamervragen over de Tweede suppletoire begroting van het Ministerie van LNV (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020. Beantwoording Kamervragen over de  tweede suppletoire begroting LNV 2020 (PDF | 16 pagina's | 681 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over jaarplan 2023 NVWA

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het jaarplan van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor 2023. De Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek overdracht honden

  Besluit op een verzoek om documenten gewisseld tussen medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderling en tussen medewerkers van de NVWA en derden over de overdracht van honden. Het gaat om documenten vanaf 1 juni 2018 tot en met 1 augustus 2018. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quickscan Impact EU-Verordening Natuurherstel

  Verkennend onderzoek naar de impact van de EUVerordening Natuurherstel op Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Reactiedocument: antwoorden n.a.v. bespreking in diverse achterbannen

  Het Reactiedocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de reactie van betrokken partijen (gemeenten, provincies) op de conceptversie van  Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2023-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Doelendocument

  Het Doelendocument hoort bij het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Het bevat de doelen van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050

  Het Uitvoeringsprogramma Waddengebied bevat cobcrete doelen en initiatieven om uitvoering te geven aan de Agenda voor het Waddengebied. Het gaat onm de periode 2021-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op vragen van de leden Boswijk en Geurts over het bericht 'Nederlands beste boerengrond – in Flevoland – maakt plaats voor woningen en natuur: ‘Maar bos kweken werkt hier niet’'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Nederlands beste boerengrond – in Flevoland – maakt plaats voor woningen en natuur

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nederlands beste boerengrond – in Flevoland – maakt plaats voor woningen en natuur: 'Maar bos kweken werkt hier niet''. De Tweede Kamerleden Boswijk en Geurts (beiden CDA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de juridische en interne procedures over de wegvoering en verkoop van dieren - Besluit op Wob-Woo-verzoek inclusief lijst van documenten en bijlagen over de juridische en interne procedures over de wegvoering en verkoop van dieren

  Besluit op een verzoek om informatie over de juridische en interne procedures, besluitvoering, handelingen en de daarbij behorende correspondentie over de wegvoering van dieren op 3 verschillende data  en ook de daaropvolgende opslag en de verkoop van de dieren. Het verzoek is op 3 juni 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 20 april 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q-koorts afbouw bestrijdingsmaatregelen

  Kamerbrief over de afbouw en aanpassing van de maatregelen tegen Q-koorts. Andere onderwerpen zijn oa waardevermindering door het levenslange fokverbod, de humane epidemie, vaccinatie en milieuvergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over specifieke pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over een specifieke pluimveeslachterij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek strafbepaling ecocide - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over de formulering van een strafbepaling over ecocide. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie sommatie GreenPeace

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft reactie op een brief van Greenpeace Nederland met als onderwerp “Reactie Greenpeace Nederland over stikstofaanpak door kabinet". De vaste Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had de minister om reactie gevraagd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur

  Nota naar aanleiding van verslag bij voorstel Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur (PDF | 89 pagina's | 571 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36277, nr. 8 - Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

  Tijdelijke regels over de instelling van een begrotingsfonds voor het landelijk gebied en de natuur (Tijdelijke wet Transitiefonds landelijk gebied en natuur); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad stranding levende grote walvisachtigen

  Deze Leidraad is van toepassing bij een (dreigende) stranding van een levende, grote walvisachtige. Het doel is duidelijk maken wie verantwoordelijk is voor welke actie. Zodoende kunnen alle betrokkenen adequaat handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op