Zoekresultaten  1-50 van de 248 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
 • Waarborgen digitalisering Rechtspraak

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak aan minister Dekker (Rechtsbescherming) over de reset van de digitalisering van de rechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Brief over waarborgen tegen risico’s van data-analyses door de overheid

  De bijlage bevat onder meer richtlijnen voor de toepassing van algoritmes door de overheid. Ook geeft de bijlage een toelichting op typen data-analyses waarvoor wettelijke waarborgen zullen gaan gelden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data

  Het rapport gaat over de procedurele waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Modernisering van het Nederlands Procesrecht in het licht van Big Data

  Het rapport gaat over de procedurele waarborgen en een goede toegang tot het recht als randvoorwaarden voor een data-gedreven samenleving.2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Terugblik Digitale Agenda

  Overzicht van de doelen en resultaten van de programma’s van de Digitale Agenda van 2011-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT - Deel 2

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage campagne-effectonderzoek Thuiswerken - Rapportage-campagne-effectonderzoek-Thuiswerken.pdf

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne om mensen te stimuleren om vaker thuis te werken en thuis te blijven werken als dat kan (de coronabasismaatregel).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Gegevensbestanden en koppelingen

  Overzicht van gekoppelde databestanden bij de rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan JenV 2024 2027

  Het informatieplan richt zich op de informatievoorziening (IV) op de beleidsterreinen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) voor de jaren 2024 - 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het juridisch kader voor de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties

  Rapport over het bestaande wettelijke kader dat raakt aan de verspreiding van desinformatie via internetdiensten en mogelijke opties tot regulering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uniforme Set van Eisen

  Deze Uniforme Set van Eisen 1.0 bevat de eisen voor publieke en private Authenticatiemiddelen, op Betrouwbaarheidsniveau Laag, Substantieel en Hoog. Toegang tot het Publieke domein kan op termijn alleen verkregen worden op niveau Substantieel en Hoog.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek vitale infrastructuur in de digitale overheid

  In het kader van de verkenning van de Wet Digitale Overheid, 2e tranche, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opdracht gegeven voor een onderzoek naar de manier waarop buitenlandse overheden sturing geven en toezicht uitoefenen op vitale infrastructuren in de digitale overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dataveiligheid en privacy bij het gebruik van fysiologische wearables in de justitiële context

  Het rapport onderzoekt de dataveiligheid van het gebruik van fysiologische wearables bij gedetineerden. Dit zijn draagbare apparaatjes voor om de pols of op het lichaam die door middel van sensoren fysiologische gegevens verzamelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De verspreiding van desinformatie via internetdiensten en de regulering van politieke advertenties

  Tussenrapportage van het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algoritmes en grondrechten

  Onderzoek van de Universiteit Utrecht naar de (mogelijke) aantasting van grondrechten in Nederland als gevolg van het gebruik van big data, het Internet of Things en kunstmatige intelligentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische visie Plan van Aanpak geïntegreerd eID-stelsel

  Een strategische visie in de vorm van een integraal Plan van Aanpak voor de inrichting van een geïntegreerd stelsel van elektronische identificatie en authenticatie voor burgers en bedrijven. Het rapport betreft een verkenning op basis waarvan geen algemene conclusies kunnen worden getrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting bijInvoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorontwerp Besluit elektronisch procederen bij kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp

  Het ontwerpbesluit bevat regels voor het verplicht elektronisch doen van verzoeken en mededelingen en de indiening en verzending van processtukken voor een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes

  Met het Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA) kan een afgewogen discussie gevoerd worden tussen de relevante partijen bij de afweging om wel of niet een algoritmische toepassing te gaan ontwikkelen. En het IAMA helpt om de gekozen ontwikkeling en implementatie vervolgens op een verantwoorde manier te doen. In het IAMA worden verbanden gelegd met relevante regels, instrumenten en toetskaders op het gebied van algoritmen. Het IAMA is opgesteld door Prof. mr. Janneke Gerards, Dr. Mirko Tobias Schäfer, Arthur Vankan en Iris Muis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State

  Overzicht aanbevelingen en suggesties en hun opvolging bij het rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe beleven burgers de iSamenleving?

  Een onderzoek naar kennis, bewustzijn en gedrag ten aanzien van de iSamenleving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacyvisie eID

  Het doel van deze privacyvisie eID is aan te geven welke eisen vanuit het juridisch (privacy)kader in combinatie met de vastgestelde beleidsuitgangspunten aan privacybescherming worden gesteld, en daarmee als vertrekpunt te dienen voor de verdere regeling (in wet en uitvoeringsregelgeving), en de verdere operationele inrichting van het stelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

  Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO27002 kan worden opgeleverd. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie en is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Onderzoek naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische verkenning en voorstel voor vervolg

  Een verkenning naar de mogelijkheden voor een overheidsbreed eID stelsel, o.a. gericht op een bredere beschikbaarheid van 7 elektronische identificatiemiddelen op hoog niveau.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij - Opensourcewerken: de vrijblijvendheid voorbij (PDF)

  Rapport over de opensourcestrategie van het ministerie van BZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis

  Het advies van de Landsadvocaat naar aanleiding van 2 vragen over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en open source-eis.De vragen werden gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Wet digitale overheid en bijbehorende novelle van 21 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse uitgangspunten fysiek vergaderen - 'De vergadering van de raad wordt in fysieke vorm gehouden?'

  Onderzoek of er constitutionele of andere principiële argumenten zijn voor of tegen het (vermeende) uitgangspunt van de fysieke vergadering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NL DIGITAAL: Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

  Deze interbestuurlijke datastrategie schetst op hoofdlijnen hoe de overheid kansen om maatschappelijke opgaven met data op een effectieve manier aan te gaan vaker en beter kan realiseren, waarbij risico's van datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie eerste suggesties voor verdere uitwerking van systeemfuncties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij Kamerbrief - Reactie casestudys besluitvormingsonderzoek

  Bijlage 1 bevat de reactie op de casestudy’s uit het onderzoek 'Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algoritme: de mens in de machine - Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen

  Dit rapport gaat over de toepassing in de praktijk, van de richtlijnen voor het gebruik van algoritmen door overheden, in het bijzonder bij casussen van de politie en van UWV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Single Digital Gateway Impactanalyse

  De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. In opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een analyse gemaakt om de verwachte effecten voor dienstverleners in kaart te brengen. Inmiddels is besloten om op basis van actuelere informatie de kosten nader in kaart te brengen en te bezien waar gemeenschappelijke oplossingen de individuele implementatie kunnen ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur ` Van wie is de hond `

  Advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur over de verdere ontwikkeling van de digitale overheid en de inzet van ICT.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid

  Rapport Werkwijzer voor maatschappelijke kostenbatenanalyse van de digitale overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - De _on_mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het ond....pdf

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 bij Kamerbrief- Reactie reguleringsopties rapport modernisering procesrecht

  Bijlage 2 bevat de reactie op de afzonderlijke reguleringsopties in het rapport ́'Modernisering procesrecht in het licht van big data'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 bij Kamerbrief- Reactie reguleringsopties rapport modernisering procesrecht

  Bijlage 2 bevat de reactie op de afzonderlijke reguleringsopties in het rapport ́'Modernisering procesrecht in het licht van big data'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur

  Onderzoek naar het borgen van waarden bij de digitalisering van het openbaar bestuur. Op basis van dit onderzoek presenteert het rapport de basis voor een Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek toezicht en verantwoording informatieveiligheid overheid

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de wijze waarop zij vanuit haar stelselverantwoordelijkheid voor informatieveiligheid in het openbaar bestuur de verantwoording over en het toezicht op informatieveiligheid kan organiseren en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van ECP over het gebruik van publieke middelen in het eID stelsel op basis van een consultatie in een aantal private en semipublieke sectoren

  Rapportage - Advies van ECP aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het gebruik van publieke middelen in het eID stelsel op basis van een consultatie in een aantal private en semipublieke sectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Standaardisatie

  Het rapport bevat inzichten en aanbevelingen op diverse beleidsdoelstellingen van NLDIGIbeter.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Privacy impact assessments (PIA) voor DigiD Hoog

  DigiD hoog draagt bij aan verbetering van privacybescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toolbox 'Maatwerk met de Awb'

  Advies over het gebruikmaken van de juridische ruimte van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor het bieden van maatwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit elektronisch procederen

  Het ontwerpbesluit bevat regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit elektronisch procederen

  Het ontwerpbesluit bevat regels voor het langs elektronische weg procederen in het civiele recht en het bestuursrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Discussienotitie 'Digitale beraadslaging en besluitvorming gedachten over functionele eisen'

  Bijdrage Rathenau Instituut aan expertbijeenkomst over een permanente regeling voor digitale beraadslaging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trusted Technology Een onderzoek naar de toepassingsvoorwaarden voor Privacy by Design in de elektronische dienstverlening van de overheid

  Het onderzoek “Trusted Technologies” van TNO en Tilburg Institute for Law, Technology and Society heeft gekeken wat de voorwaarden zijn om ‘Privacy by Design’ toe te passen in de elektronische dienstverlening. Privacy by design betekent het toepassen van technische en organisatorische maatregelen bij informatiesystemen om inbreuken op de persoonlijke levenssfeer te vermijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verordening Single Digital Gateway: Impactanalyse

  De Single Digital Gateway is de Europese toegangspoort die Europeanen toegang gaat geven tot informatie en procedures. In opdracht van de ministeries BZK en EZK is een analyse is gemaakt door ICTU om de verwachte effecten voor dienstverleners in kaart te brengen. Inmiddels is besloten om op basis van actuelere informatie de kosten nader te inventariseren en te bezien waar gemeenschappelijke oplossingen de individuele implementatie kunnen ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) over te nemen en staat momenteel voor de opgave om, samen met alle betrokken partijen, te komen tot een ordentelijke transitie van de huidige Peppolautoriteit Simplerinvoicing met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden naar de nieuwe Peppolautoriteit binnen het publieke domein (BZK). Op basis van gesprekken zijn door de gesprekspartners 6 uitgangspunten genoemd, waaraan de nieuw te vormen Nederlandse Peppolautoriteit kan toetsen of het de juiste keuzes maakt bij het voeren van de regie en het beheer op het Peppol-afsprakenstelsel, het stellen van de randvoorwaarden en het uitvoeren van het toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op