Zoekresultaten  1-50 van de 229 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • Bijlage 6 - Onderzoek ADR Waarborgen Projectcode 1043 (werking)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het proces van totstandkoming van eindprocessen-verbaal FIOD

  Doel van de audit is meer inzicht te krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming van het eindproces-verbaal. De ADR concludeert dat de FIOD organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI

  De Auditdienst Rijk heeft reviews uitgevoerd op de door publieke accountantskantoren uitgevoerde accountantscontrole voor 4 instellingen over het jaar 2019. Het gaat om de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en NL Financial Investment (NLFI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ziekteverzuim ministerie van Financiën

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar het ziekteverzuim binnen het ministerie van Financiën. Het doel is inzicht te geven in de huidige sturing op verzuim en de bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 12 juli 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Half vol of half leeg? Eindrapportage microbelevingsmonitor regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020

  Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor in Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het monitoringsproces voor de prestatie-eisen die zijn afgesproken goed heeft gewerkt in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Regeldruk Bedrijven, april 2010

  Met de val van het kabinet Balkenende IV is deze rapportage de laatste over het programma Regeldruk Bedrijven. In de rapportage wordt niet alleen ingegaan op de voortgang van de concrete acties, maar ook inzicht gegeven in de eindstand van de diverse onderdelen van het programma. In onderstaande tabel wordt de realisatie van het kabinet afgezet tegen de doelstellingen en wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor 2011 en later.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsmonitor Regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen DigiNotar-problematiek

  Staatssecretaris Weekers (Fin) beantwoordt mede namens minister Verhagen (EL&I) Kamervragen over de DigiNotar-problematiek. De vragen zijn gesteld door de Kamerleden Omtzigt (CDA), Neppérus (VVD), Groot (PvdA), Verhoeven en Hachchi (beiden D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan Financiën 2023-2025

  Dit plan geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen van het ministerie van Financiën op het gebied van ICT en digitalisering voor de periode 2023-2025. Het beschrijft de maatschappelijke opgaven van het ministerie en de prioritaire doelstellingen in de informatievoorziening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie DEF 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie (DEF). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2022 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2022 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorlichting UBR

  De doelstelling van de doorlichting van het baten-lastenagentschap Uitvoering Bedrijfsvoering Rijk is in zijn algemeenheid: het geven van inzicht in het functioneren van UBR in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer, bekostiging en doelmatigheidsbevordering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organisatiebesluit, mandaatbesluit, mandaatregister en instellingsbesluit ministerie van Financiën - Organisatiebesluit (versie 1 april 2023)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022

  Jaarverslag over 2022 van Inspectie belastingen, toeslagen en douane (IBTD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Audit Monitoring PPS Korte Voorhout 7 Den Haag

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een audit van de monitoring van de PPS (Publiek-Private Samenwerking) bij het rijkskantoor Korte Voorhout 7 te Den Haag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Woo-besluit over totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV - Bijlagen bij Beslissing op bezwaar Woo-besluit totstandkoming onderzoeksvraag 4 Effecten FSV

  Beslissing op bezwaar Woo-besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van onderzoeksvraag 4 van het onderzoek 'Effecten Fraude Signalering Voorziening (FSV) op toeslaggerechtigden'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek burgermeldingen Kinderopvangtoeslagenaffaire Inspectie JenV

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar burgermeldingen in het domein van Jeugdbescherming. Specifiek of bij de uithuisplaatsingen van kinderen als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire signalen zijn gemist en of burgermeldingen procesmatig adequaat zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarderingskamer Evaluatie 2017-2021- Eindrapport

  Onder de Kaderwet worden zbo’s (zelfstandig bestuursorgaan) elke 5 jaar geëvalueerd. De Waarderingskamer is een zbo dat onder het ministerie van Financiën valt en toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) en de Basisregistratie waarde onroerende zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie De Nederlandsche Bank (DNB) 2016-2020

  De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat elke 5 jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt beoordeeld. De Nederlandsche Bank (DNB) is een zbo van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel opheffing geheimhoudingsplicht voor inspectie belastingen, toeslagen en douane

  Wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en de Algemene douanewet ter opheffing van de geheimhoudingsplicht in verband met het verstrekken van gegevens aan de inspectie belastingen, toeslagen en douane (Wet opheffing geheimhoudingsplicht ten behoeve van de inspectie belastingen, toeslagen en douane).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADR-rapport van feitelijke bevindingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2020 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het jaarverslag 2020 van het ministerie van Financiën en over de Nationale Schuld. Het Romeinse cijfer geeft de plaats aan die dit onderdeel heeft op de Rijksbegroting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementaal Strategisch Personeelsplan I-functies - Ministerie van Financiën - strategisch-personeelsplan-i-functies-financien.pdf

  Het Strategisch Personeelsplan anticipeert op de capaciteit en deskundigheid die noodzakelijk is om de informatiehuishouding en informatievoorziening van het ministerie van Financiën op orde te krijgen en te houden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 2e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 2e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Skal Biocontrole

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de doeltreffendheid van de door Skal uitgevoerde controles en het kwaliteitssysteem van Skal gericht op deze controles.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek Budgetuitnutting Rationalisatie 2015-2017

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het programma Rationalisatie over de jaren 2015-2017. Dit heeft betrekking op de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie FIN 1e halfjaar 2021 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van rapporten die de Auditdienst Rijk (ADR) in het 1e halfjaar van 2021 heeft uitgebracht over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën (FIN). Het overzicht bevat korte toelichtingen op de rapporttitels en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Autoriteit Financiële Markten (AFM) 2016-2020

  De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bepaalt dat elke 5 jaar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt beoordeeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) van het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek opvolging aanbevelingen Gateway schenk- en erfbelasting

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de opvolging van de aanbevelingen voor de Gateway schenk- en erfbelasting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Auditdienst Rijk (ADR)

  Het ministerie van Financiën heeft op grond van het Besluit Auditdienst Rijk een externe onderzoeker gevraagd om de Auditdienst Rijk (ADR) te evalueren. De evaluatie geeft inzicht in de organisatie van de ADR en de uitvoering van haar taken, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de onderwerpen governance, toegevoegde waarde, kwaliteit van het primaire proces en talentontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rapporten ministerie JenV 2e halfjaar 2020 (met toelichtingen en links)

  Overzicht met de titels van door de Auditdienst Rijk (ADR) uitgebrachte rapporten (met toelichtingen en links naar de rapporten op Rijksoverheid.nl) in het 2e halfjaar van 2020 over onderwerpen die vallen onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Productieverklaring DCS Datacenter Services 2021

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) over de Productieverklaring DCS 2021. Met de Productieverklaring wordt verantwoording afgelegd over de opzet en werking van de exploitatieservices Print en Mail. DCS staat voor Datacenter Services en valt onder de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek algoritmen Belastingdienst en Toeslagen - Openbaar gemaakte documenten 1-12

  Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik en de werking van algoritmes bij de Belastingdienst, Toeslagen, FIOD en Douane. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport 2022 ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  Interim-onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) en managementletters over Belastingdienst, Toeslagen en Douane. De definitieve uitkomsten worden in het auditrapport over 2022 gepubliceerd bij het jaarverslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (hoofdstuk IX van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar vernieuwde bestel- en facturatieproces Leer-Rijk 2.0

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over het vernieuwde bestel- en facturatieproces voor Leer-Rijk. Leer-Rijk is de digitale omgeving waar alle deelnemende Rijksorganisaties opleidingsdiensten en producten kunnen bestellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectieven op een open Belastingdienst

  Dit onderzoek beschrijft op basis van een documentenanalyse wat media, belastingplichtigen, maatschappelijke organisaties, politiek, fiscaal dienstverleners en medewerkers van een opener Belastingdienst verwachten. Het is 1 van de bouwstenen om te komen tot een opener Belastingdienst en maakt onderdeel uit van de Strategische Kennis en Innovatieagenda (SKIA) om te komen tot een wendbare en toekomstige organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Formatiebeheer Belastingdienst

  Rapport van de Auditdienst rijk (ADR) over het onderzoek naar het proces formatiebeheer met betrekking tot het personeelsbestand van de Belastingdienst. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptregeling periodiek evaluatieonderzoek (RPE) 2022

  Regeling van de Minister van Financiën houdende regels voor periodiek evaluatieonderzoek 2022 (Regeling periodiek evaluatieonderzoek 2022).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek opvolging aanbevelingen Gateway schenk- en erfbelasting

  In 2018 is een Gateway-review uitgevoerd op het automatiseringsproject Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting, gericht op het realiseren van twee nieuwe systemen die de aangifteverwerkingen en het heffings- en inningsproces van de schenk- en erfbelasting ondersteunen. Uit die Gateway zijn meerdere aanbevelingen voortgekomen. Het doel van de audit van de ADR is inzicht te geven in de mate waarin de Belastingdienst deze aanbevelingen heeft opgevolgd. De ADR concludeert dat nog een aantal punten resteren die nog nadere aandacht behoeven en doet daarvoor een aantal aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brede heroverwegingen 1. Energie en klimaat

  De overheid heeft in 2009 onderzocht op welke zaken zij kan bezuinigen. De mogelijkheden staan in de brede heroverwegingen. Hier vindt u de brede heroverwegingen op het gebied van energie en klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belastingdienst Verwerkingen van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV)

  Een belangrijk onderdeel van de taak van de Belastingdienst is de bestrijding van fraude. Vanaf 4 november 2013 had de Belastingdienst in dit kader een applicatie in gebruik, genaamd de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft onderzoek gedaan naar het verwerken van persoonsgegevens in FSV.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelrapport Financiën Rijksbreed onderzoek AVG 2022

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar privacymanagement bij overheidsinstanties.

  Bekijk document gepubliceerd op