Zoekresultaten  1-40 van de 40 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Waterschappen

  Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst OPTA

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Opta voor de periode vanaf 1997.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling RHC Drents Archief

  Regeling over het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. RHC is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeente Assen en rijksorganen in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota nav verslag Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel voor de intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021. Zij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geefteen toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Archiefwet 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Archivering en ketensamenwerking

  Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoeksprogramma Archivering in ketens en registraties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Archiefwet 2021 met memorie van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 2-204 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 2-50

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - De _on_mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het ond....pdf

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport Inspectie O&E ketenarchivering

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een themarapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed (Inspectie O&E). Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarbij gaat hij in op de achtergronden van het rapport. Ook geeft hij een reactie op de aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-selectielijst AIVD

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) vanaf 1946. In deze selectielijst staat welke categorieën archiefbescheiden van de AIVD bewaard moeten blijven en welke op termijn vernietigd worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 - Voorstel van wet

  Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Archiefwet 1995.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Erfgoedinspectie

  Verslag van de activiteiten van de Erfgoedinspectie in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over de herziening van de Archiefwet

  Antwoord van staatssecretaris Zijlstra (OCW) op vragen en opmerkingen van enkele fracties van de Tweede Kamer over zijn brieven inzake de archiefvisie, de stand van zaken Regionale Historische Centra en de selectieaanpak archieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Generieke Selectielijst MIVD

  Generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) en taakvoorgangers vanaf 1945. In deze selectielijst staat welke categorieën archiefbescheiden van de MIVD bewaard moeten blijven en welke op termijn vernietigd worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Uitvoerbaarheidstoets gemoderniseerde Archiefwet

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) moderniseert de Archiefwet. De Auditdienst Rijk heeft in opdracht van OCW de uitvoerbaarheid van het voorstel van wet onderzocht bij de organisaties die onder toezicht staan van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over de Archiefwet en de motie Segers

  Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen van de vaste commissie OCW over de archiefwet. Ook geeft hij reactie op de motie van het lid Segers (CU) over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie 'De waarde van archief' over de zaak Cees H.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst DLO versie ter inzage

  Selectielijst voor archiefbescheiden Dienst landbouwkundig Onderzoek vanaf 1999 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig Departementaal Informatieplan OCW 2022-2026

  Het document bevat het 1e meerjarig departementaal informatieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het informatieplan geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen binnen OCW op het gebied van ICT en digitalisering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam duurt het langst

  Dit rapport gaat over de digitalisering bij de kerndepartementen en behandelt de vraag of de departementen de afgesproken digitaliseringsdoelstellingen halen en of hierbij wordt voldaan aan de archiefwettelijke eisen voor een goede, geordende en duurzaam toegankelijke staat van de digitale archieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse openbaarheid en toegankelijkheid jonger archief

  Onderzoek over instroom jonger archief. Onderzocht is welke gevolgen de instroom van jonger archief heeft voor de besluitvorming over openbaarheid en inzage en de bijkomende kosten. De resultaten worden betrokken bij het wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van Wet tot intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 - Belangrijkste wijzigingen

  Concept wetstekst met Memorie van Toelichting voor de consultatie, met daarbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Archiefwet 1995.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen en antwoorden vaste commissie OCW over rapport Beperkt Houdbaar

  Vragen en antwoorden van de vaste commissie OCW over het rapport Beperkt Houdbaar, van de Erfgoedinspectie. De vragen en antwoorden zijn vastgelegd in een verslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief en nota naar aanleiding van het verslag inzake de Archiefwet 1995

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Zijlstra (OCW) bij nota naar aanleiding van het verslag inzake de Archiefwet 1995.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag driehoeksoverleg DLO

  Verslag van het driehoeksoverleg tussen de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en het Nationaal Archief over de selectielijst van archiefbescheiden van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, voor de periode vanaf 1999.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport De juiste papieren 2

  Erfgoedinspectie rapport De juiste papieren 2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • antwoorden op de vragen over de informatiehuishouding bij het rijk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst KB versie ter inzage

  Selectielijst voor archiefbescheiden van de Koninklijke Bibliotheek voor de periode 1945 tot nu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 205-454 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 205-308

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Kwaliteits Controle Bureau (KCB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectieprogramma Basiseisen voor een goed archiefbeheer 2008-2012

  Rapport met verantwoording over een inspectieprogramma dat de Erfgoedinspectie tussen 2008 en 2011 heeft uitgevoerd naar een aantal archiefwettelijke basiseisen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerplan Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

  Dit beheerplan beschrijft de activiteiten van de Koninklijke Bibliotheek voor de tweede taak: ‘het in stand houden van de landelijke digitale openbare bibliotheek’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De archivering van de MH17 informatie

  Het rapport gaat over onderzoek naar de duurzame toegankelijkheid van de informatie over het neerhalen van vlucht MH17.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 205-454 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 310-402

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995

  Voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Archiefwet 1995 in verband met onder meer het beleggen van de zorg over provinciale archiefbescheiden ook na overbrenging naar een archiefbewaarplaats bij Gedeputeerde Staten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Rechterlijke Macht

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Rechterlijke Macht voor de periode vanaf 1950.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 2-204 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 110-204

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek opdrachten campagnebureau BKB (OCW) - Complete set documenten Wob-verzoek Campagnebureau BKB.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over campagnebureau BKB. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op