Zoekresultaten  1-50 van de 269 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Thema: Cultuurverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Adviesaanvraag cultureel audiovisueel product

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vraagt de Raad voor Cultuur om in het advies duiding te geven aan de trends en ontwikkelingen in de AV-sector en deze te wegen ten opzichte van de vier doelen van de regering, om respectievelijk kwalitatief hoogstaand, pluriform, toegankelijk en zichtbaar cultureel audiovisueel product in Nederland te waarborgen en te stimuleren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst RWI versie ter inzage

  Selectielijst voor de archiefbescheiden voortkomend uit de bedrijfsvoeringstaken van de zorgdrager Raad voor Werk en Inkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen begroting 2013, over de onderdelen cultuur en media

  Antwoorden van minister Bussemaker (OCW) op de Kamervragen begroting 2013 over de onderdelen cultuur en media.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Mores.online - Bijlagen bij Woo-besluit over Mores.online

  Besluit op een verzoek om informatie over subsidieaanvragen van Mores.online en over cijfers van het aantal meldingen dat sinds 2018 bij Mores.online is gedaan, opgepakt en/of afgerond. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Waterschappen

  Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de waterschappen opgemaakt of ontvangen vanaf 1 januari 1996.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst OPTA

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Opta voor de periode vanaf 1997.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling RHC Drents Archief

  Regeling over het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. RHC is de opvolger van het voormalig Rijksarchief in de provincie en beheert de overgebrachte archieven van de gemeente Assen en rijksorganen in de provincie Drenthe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Selectielijst Raad van State

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2010 Erfgoedinspectie

  Verslag van de activiteiten van de Erfgoedinspectie in 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheerplan Landelijke Digitale Openbare Bibliotheek

  Dit beheerplan beschrijft de activiteiten van de Koninklijke Bibliotheek voor de tweede taak: ‘het in stand houden van de landelijke digitale openbare bibliotheek’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota nav verslag Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel voor de intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021. Zij kreeg het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over de geannoteerde agenda OJCS-Raad 15 en 16 mei 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda’s voor de OJCS-Raad van 15 en 16 mei 2023. OJCS staat voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur- en Sportraad. Daarnaast gingen de vragen over de Kamerbrief van 22 maart 2023 over de consultatie over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conclusies en aanbevelingen vanuit Evaluatie pilot huisvestingsstelsel Rijksgesubsidieerde musea en Regionaal Historische Centra

  Het rapport evalueert de pilot voor de financiering van het huisvestingsbeleid voor Rijksmusea. Deze liep van 2017 tot 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur/AV. Deze vond plaats op 15 en 16 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging Archiefwet 2021

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geefteen toelichting op enkele wijzigingen in het wetsvoorstel Archiefwet 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commissie Koloniale Collecties Advies Pita Maha-collectie

  De Adviescommissie teruggave cultuurgoederen uit koloniale context geeft advies over teruggave van de Pita Maha-collectie uit het Nationaal Museum van Wereldculturen aan Indonesië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Over de grens - Op weg naar een gedeelde cultuur

  Adviesrapport over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector, om beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en ‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijk overleg Wsob, Wvbp en KB

  Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen uit de inbreng van de Tweede Kamer voor het schriftelijk overleg over bibliotheekvoorzieningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen SO Herijking Canon van Nederland

  Minister Van Engelshoven beantwoordt de vragen van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de antwoorden uit het schriftelijk overleg van 3 september 2020 over de herijking van de Canon van Nederland naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage van het onderzoek naar een landelijk samenwerkingsverband voor publieksdata in de cultuursector

  Het rapport beschrijft de voordelen en mogelijkheden om in de cultuursector samen te werken bij het gebruik van publieksdata. Door gebruik van data kunnen culturele instellingen meer zicht krijgen op hun publiek. Samenwerking tussen diverse culturele sectoren kan zorgen voor efficiëntie en effectiviteit hierin.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met verslag OJCS-Raad onderwijs en cultuur mei 2023

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met het verslag van de Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport Raad (OJCS-Raad) voor de onderdelen onderwijs en cultuur/AV. Deze vond plaats op 15 en 16 mei 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Archivering en ketensamenwerking

  Het rapport geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoeksprogramma Archivering in ketens en registraties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie MBO Card Berenschot

  Het rapport verkent de huidige toegevoegde waarde van de MBO Card en succesfactoren voor de kaart in de toekomst als stimulans voor cultuureducatie in het mbo.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

  Het stelseladvies van de Raad voor Cultuur over de periode 2021-2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de aanpassingen van de indemniteitsregeling voor bruiklenen aan musea

  Minister Bussemaker (OCW) informeert de Tweede Kamer over de aanpassingen van de indemniteitsregeling voor bruiklenen aan musea, per 1 januari 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden SO informele OJCS-Raad (Cultuur) 7 en 8 maart 2022

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda van de informele Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport (OJCS-Raad) van 7 en 8 maart 2022. De vragen gingen over het onderdeel Cultuur. Daarnaast geeft zij antwoorden op vragen over het BNC-fiche Commissieaanbeveling gemeenschappelijke Europese dataruimte voor cultureel erfgoed. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 25 februari 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Archiefwet 2021 met memorie van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden schriftelijk overleg cultuurbeleid Erfgoed en Archeologie

  Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen uit het schriftelijk overleg van 1 juni 2021 over cultuurbeleid en Erfgoeden Archeologie. Zij kreeg de vragen van decommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) an de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Cultuur

  In deze Agenda Cultuur adviseert de raad de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid. Niet alleen voor de beleidsperiode 2017 – 2020, de raad kijkt ook verder vooruit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?

  Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW over de verruimde collectieve licentieovereenkomst (ECL). Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een gezamenlijke brief van Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie auteursrechtbelangen. Daarin verzoeken zij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Veiligheid en Justitie om de introductie van ECL in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamerbrief met geannoteerde agenda OCJS-Raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OCJS-Raad) van 28 en 29 november 2022. Het gaat om de onderdelen van onderwijs en cultuur/audiovisueel (AV). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 2-204 bij besluit Woo-verzoek contacten Nationaal Archief over COVID-19 - Openbaar gemaakte documenten 2-50

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om alle documenten over contacten tussen het Nationaal Archief en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het ministerie van Algemene Zaken over het inventariseren, bewaren, archiveren en vernietigen van informatie over COVID-19. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onbeperkt cultuur beleven

  Het rapport gaat over onderzoek naar toegankelijkheid van culturele instellingen voor mensen met een beperking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsplan Koninklijke Bibliotheek 2023-2026

  Rapport van de Koninklijke Bibliotheek (KB) . Het rapport bevat het beleidsplan voor de KB voor de jaren 2023-2026.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling bij subsidieverlening door fondsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs - De _on_mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het ond....pdf

  Wat betekent de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) voor het onderwijs? Wat gebeurt er feitelijk? Wat mag er wel en wat mag er niet volgens de huidige wetgeving? En wat zijn de grootste kansen en risico’s?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over afschrift van de adviesaanvraag over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029

  Staatssecretaris Uslu (OCW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 14 maart 2023. Deze ging over het afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur over de vernieuwing van het cultuurbestel na 2029. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken in de Nederlandse popsector

  Het rapport is het resultaat van een onderzoek naar de stand van zaken in de Nederlandse popmuzieksector in 2020. Het richt zich onder meer op de invloed van COVID-19 op de popsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Cultuur 2017-2020 en verder

  Adviesrapport van de Raad voor Cultuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Digitaal gebonden

  Rapport van SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met het IVIR. Onderzocht is of een vaste prijs voor het e-boek kan worden gehandhaafd en uitgevoerd (juridische analyse) en kan bijdragen aan de instandhouding van een pluriform en breed beschikbaar boekenaanbod (economische analyse).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarwerkprogramma 2011

  In dit jaarwerkprogramma presenteert de Erfgoedinspectie haar voornemens voor het jaar 2011. De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlandse erfgoed.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over Mores

  Advies over Mores, naar aanleiding van berichtgeving in de media over het functioneren van de organisatie. De brief is van Mariëtte Hamer, de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Het advies is gericht aan staatssecretaris Uslu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie coronasteun cultuursector. Een synthesestudie

  Het rapport schetst de totstandkoming van de financiële coronasteunmaatregelen en de samenwerking met alle betrokken partijen. Aan de hand van de gegevens geeft het een beeld van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de steun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Kamerbrief met geannoteerde agenda OCJS-Raad 28 en 29 november 2022

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de Onderwijs-, Jeugd, Cultuur- en Sportraad (OCJS-Raad) van 28 en 29 november 2022. Het gaat om de onderdelen van onderwijs en cultuur/audiovisueel (AV). Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monumenten van de prille welvaartsstaat

  In het kader van het Beschermingsprogramma Wederopbouw 1959-1965 zijn 89 Monumenten van de prille welvaartsstaat door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geselecteerd. De minister van OCW vraagt de Raad voor Cultuur een advies uit te brengen over dit selectievoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op cultuurbeleid

  De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geeft zijn nieuwe visie op het cultuurbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief EK over Informatie tav OJCS-Raad onderwijs en cultuur AV van 30 november en 1 december 2020

  Minister Van Engelshoven informeert de Eerste Kamer over de Onderwijs-, Jeugd-, Cultuur- en Sportraad (OJCSRaad) van 30 november en 1 december 2020. Het gaat om de onderdelen onderwijs en cultuur en om de herziene Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn. Eenzelfde brief heeft zij gestuurd naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend advies culturele basisinfrastructuur 2017-2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapport impulsprogramma muziekonderwijs en lancering MuziekMatch - (Meer) muziekonderwijs als doel en middel

  Minister Van Engelshoven biedt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport impulsprogramma muziekonderwijs en de lancering MuziekMatch aan.  

  Bekijk document gepubliceerd op