Zoekresultaten  1-10 van de 138 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Overheidspersoneelverwijder
 • Bijlage bij WOB verzoek inzake herverdeling dienstautos bewindspersonen

  Overzicht dienstautos 14 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage inzetbaarheidsinterventies voor ouderen - Bevindingen interviews oudere medewerkers (45+) bij Inspectie SZW

  Onderzoek naar waarom oudere werknemers bij het Rijk minder mobiliteit laten zien en om te achterhalen waarom oudere werknemers minder gebruik maken van instrumenten die zich richten op leren en ontwikkelen. Het onderzoek kijkt ook naar de vraag of de beschikbare instrumenten aansluiten bij de behoeften van oudere medewerkers. Naast het hoofdrapport vindt u hier ook onderliggende rapportages over 3 specifieke rijksorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bijverdiensten topbestuurders

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Lucratieve bijverdiensten voor fulltime topbestuurder'. De Tweede Kamerleden Westerveld en Bromet (beiden GroenLinks) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding onderzoeksrapport en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen de Tweede Kamer de monitor Veilige Publieke Taak 2015 en de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ziekteverzuim bij de rijksoverheid

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) stuurt de Tweede Kamer een analyse van het ziekteverzuim bij de rijksoverheid en zijn voornemen voor aanscherping van het beleid tot terugdringing van het ziekteverzuim.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kernrapport Werkonderzoek 2022 beschikbaar: inzicht in werkaantrekkelijkheid bij de overheid - Kernrapport Werkonderzoek 2022

  Om inzicht te krijgen in de aantrekkelijkheid van het werk bij de overheid, voert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met CBS en ICTU periodiek een groot enquêteonderzoek uit: het Werkonderzoek. Het Kernrapport 2022 is nu online beschikbaar op www.werkonderzoek.nl. Het Werkonderzoek is gericht op de werkbeleving van werknemers (leidinggevenden en medewerkers) in het openbaar bestuur en het onderwijs. Naast allerlei HR-thema’s wordt in het Werkonderzoek aandacht besteed aan diverse organisatievraagstukken en aan de integriteit en sociale veiligheid van medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie subsidieregeling A+O fonds Rijk

  Rapport over de doeltreffendheid en doelmatigheid van de subsidie voor het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk over de periode 2011-2015.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  In de voortgangsrapportage wordt ingegaan op de inspanningen die in de eerste helft van 2015 zijn verricht en de voortgang die is geboekt op de hoofdlijnen van het programma: de lokale bestuurlijke aanpak, het ondersteunen van werkgevers en werknemers (o.a. via de VPT-regio’s), het doorontwikkelen van de preventieve aanpak van agressie en geweld en het implementeren van de dadergerichte aanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011 Hoofdstuk 3 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

  Het kabinet streeft naar een overheid die minder belastinggeld kost en die zich richt op haar kerntaken. Als onderdeel van de besparingen op de overheidsbegroting heeft het kabinet de departementen een taakstelling opgelegd van € 1,8 miljard op de apparaatuitgaven. De netto besparingen van circa € 800 miljoen die met het programma Compacte Rijksdienst worden beoogd, dragen bij aan de invulling van deze taakstelling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal Jaarverslag Rijk 2010

  Het Sociaal Jaarverslag Rijk biedt een overzicht van het personeelsbeleid en de personele ontwikkelingen in de sector Rijk van het afgelopen jaar. Dit is het verslag over 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op