Zoekresultaten  1-50 van de 1.063 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Evaluatie waarborginstellingen

  Evaluatie naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van de wettelijke taken door Edelmetaal Waarborg Nederland (EWN) en WaarborgHolland (WH) en naar de borging van de efficiëntie en effectiviteit van het waarborgstelsel na invoering van de Waarborgwet 2019. Evaluatie waarborginstellingen (PDF | 62 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitkomsten quickscan verantwoordingsdocument Waarborgen taakscheiding FIU

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar de In Control Verklaring (ICV) die de Financial Intelligence Unit (FIU) heeft opgesteld. De ICV gaat over het stelsel van maatregelen voor het beheersen van risico’s op het gebied van het functioneel combineren van de politie en FIU-rol in één persoon. Het onderzoek heeft zich met name gericht op de volledigheid van de ICV en de onderbouwing van inhoudelijke uitspraken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces inburgeringsexamens

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de waarborgen in de betrouwbaarheid en objectiviteit van het beoordelingsproces bij inburgeringsexamens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen Waarborgen Projectcode 1043

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft een onderzoek verricht naar de opzet en het bestaan van de door de Belastingdienst opgestelde en versterkte waarborgen rond projectcode 1043. Deze projectcode maakt deel uit van de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie toepassing en toepasbaarheid Arbocatalogus Dieselmotoremissie

  De sociale partners van de sector Defensie hebben de Arbocatalogus Dieselmotoremissie vastgesteld op 24 maart 2015. De Auditdienst Rijk heeft deze Arbocatalogus geëvalueerd om inzicht te geven in de toepassing en toepasbaarheid en in eventuele mogelijkheden voor doorontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport naar de omzetting DGF naar EBS Programmagelden

  De ADR heeft een onderzoek uitgevoerd naar de waarborgen voor de juiste en volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie van de huidige naar de nieuwe financiële administratie van het Diergezondheidsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het proces van totstandkoming van eindprocessen-verbaal FIOD

  Doel van de audit is meer inzicht te krijgen in de opzet en werking van de kwaliteitswaarborgen in de totstandkoming van het eindproces-verbaal. De ADR concludeert dat de FIOD organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen om de kwaliteit van het eindproces-verbaal te borgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI

  De Auditdienst Rijk heeft reviews uitgevoerd op de door publieke accountantskantoren uitgevoerde accountantscontrole voor 4 instellingen over het jaar 2019. Het gaat om de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA), het Waarborgfonds Motorverkeer (WBF), het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars (NBM) en NL Financial Investment (NLFI). Review accountantscontrole financiële verantwoording 2019 van CEA, WBF, NBM en NLFI (PDF | 13 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Raadsconclusies over vrije en eerlijke Europese verkiezingen (Engels)

  Conclusies van de Raad en de lidstaten over het waarborgen van vrije en eerlijke Europese verkiezingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Conversie RIO-HO

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ARD) over onderzoek bij de conversie van RIO-HO. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd bij de getroffen beheersmaatregelen die de juistheid en volledigheid moeten waarborgen. De conversie RIO HO is conform plan verlopen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conversie beginbalans en debiteurenstanden Diergezondheidsfonds

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een onderzoek naar het waarborgen voor de juiste en volledige overdracht van de (financiële) gegevens bij de conversie van het Diergezondheidsfonds (DGF) naar de nieuwe Operating Unit (bedrijf 0007) in EBS RVO Programmagelden. Conversie beginbalans en debiteurenstanden Diergezondheidsfonds (PDF | 11 pagina's | 218 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RWS past de BEI toe - Onderzoek Bedrijfsvoering elektrische installaties

  Eindrapport van het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de toepassing van de bedrijfsvoering elektrische installaties (BEI) door Rijkswaterstaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Audit Rijnstraat 8

  Een nader onderzoek naar verklaringen voor, en effecten van de beleving van gebruikers van het rijkskantoor Rijnstraat 8

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Audit Bedrijfshulpverlening Rijkswaterstaat

  Het rapport bevat de resultaten van de audit naar de organisatie en inrichting van de Bedrijfshulpverlening (BHV) bij Rijkswaterstaat (RWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie Van Straalen

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport van commissie Van Straalen. De strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven, onder leiding van Michaël van Straalen, is ingesteld door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Klus-en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving

  Rapport van SRA consulting "De Klus- en deeleconomie als aanleiding voor het moderniseren van de regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport  'Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0'. Een initiatief van de Coalitie Winkelambacht, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage december 2020

  Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020 Voortgangsrapportage december 2020 (PDF | 19 pagina's | 1,4 mB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport ziekteverzuim ministerie van Financiën

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over onderzoek naar het ziekteverzuim binnen het ministerie van Financiën. Het doel is inzicht te geven in de huidige sturing op verzuim en de bijdrage van de ingezette acties om het ziekteverzuim terug te dringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Half vol of half leeg? Eindrapportage microbelevingsmonitor regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage regeldruk bedrijven april 2010 samenvatting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - Stand van zaken 2020

  Overzicht per ministerie van de maatregelen voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven. Naast een beschrijving van de maatregel geeft dit rapport ook de stand van zaken weer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 bij vraag 371

  Business case voor de rechtbank Limburg over de mogelijkheid van een kantoorconcentratie in Maastricht met behoud van een zittingslocatie in Roermond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Stand van zaken november 2020 bij departementale actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven. Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven (PDF | 62 pagina's | 2.2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Kempkensberg Groningen 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Kempkensweg in Groningen. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020

  Het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor in Doetinchem is ingericht op basis van het samenwerkingsmodel publiek-private samenwerking (PPS). De Auditdienst Rijk heeft onderzocht of het monitoringsproces voor de prestatie-eisen die zijn afgesproken goed heeft gewerkt in 2020. Assurancerapport Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2020 (PDF | 18 pagina's | 4,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring PPS Hamburgerbroeklaan Doetinchem 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de publiek-private samenwerking (PPS) bij het facilitair beheer van het Belastingdienstkantoor aan de Hamburgerbroeklaan in Doetinchem. Jaarlijks wordt een audit uitgevoerd naar de betrouwbaarheid van het monitoringsysteem op de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening. De ADR komt tot het oordeel dat het monitoringsysteem voldoet aan de gestelde normen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma ministerie van SZW - betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers (2019)

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de regelgeving en dienstverlening voor ondernemers verbeteren. U kunt in het actieprogramma van 2019 zien welke maatregelen zijn of worden opgepakt. En wat de resultaten zijn in het verminderen van regeldruk voor ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2021

  Controleverklaring  College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2021 (PDF | 23 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Regeldruk Bedrijven, april 2010

  Met de val van het kabinet Balkenende IV is deze rapportage de laatste over het programma Regeldruk Bedrijven. In de rapportage wordt niet alleen ingegaan op de voortgang van de concrete acties, maar ook inzicht gegeven in de eindstand van de diverse onderdelen van het programma. In onderstaande tabel wordt de realisatie van het kabinet afgezet tegen de doelstellingen en wordt een doorkijk gegeven naar de verwachtingen voor 2011 en later.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beheersregime chroom-6 – RWS, RVB en Prorail

  Doel van dit beheersregime is om iedereen een handreiking te geven om veilig chroom-6-houdende coatings te bewerken en te verwijderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Second opinion evaluatie van de balie van de gemeente Haarlemmermeer op Schiphol

  Second opinion over de evaluatie van de balie van de gemeente Haarlemmermeer op Schiphol. De Schipholbalie is medio 2013 ingericht om niet-ingezetenen van dienst te zijn bij het verkrijgen van reisdocumenten en DigiDs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Differentiatie regelgeving MKB

  Onderzoek naar mogelijkheden om meer maatwerk te bieden binnen de algemene regels voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Differentiatie regelgeving MKB (PDF | 72 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belevingsmonitor Regeldruk 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Rijkskantoor Rijnstraat 8, Gebruik en beleving geëvalueerd

  Vanaf september 2017 zijn in de Rijnstraat 8 in Den Haag de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Infrastructuur en Waterstaat en een drietal diensten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (IND, COA, DT&V) gehuisvest. Dit onderzoeksrapport geeft inzicht hoe de bewoners het nieuwe gebouw gebruiken en beleven. Daarbij in welke mate er flexibel wordt gewerkt en hoe medewerkers zich ondersteund voelen door het gebouw en de faciliteiten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie basisimplementatie ERP M&F bij Defensie

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de evaluatie van de basisimplementatie van het systeem Enterprise Resource Planning (ERP) voor de financiële en de materieellogistieke processen bij Defensie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij vraag 371

  Business case voor de rechtbank Limburg over de mogelijkheid van een kantoorconcentratie in Roermond met behoud van de zittingsiocatie in Maastricht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrekening RIVM 2020 en controleverklaring ADR

  Jaarrekening over 2020 van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), met de controleverklaring van de Auditdienst Rijk (ADR). Jaarrekening RIVM 2020 en controleverklaring ADR (PDF | 28 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Monitor Integriteit en veiligheid Openbaar Bestuur 2016

  Rapport Monitor Integriteit en veiligheid Openbaar Bestuur 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers 2020

  Jaarlijks wordt de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma ‘Betere Regelgeving en dienstverlening voor bedrijven.’ Deze voortgangsrapportage bevat informatie over de resultaten tot nu toe en alle instrumenten waarmee het kabinet regeldruk voor ondernemers aanpakt. In het hele programma zijn, verspreid over de diverse onderdelen, bij elkaar rond de 50 knelpunten en maatregelen opgelost en afgerond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeks Stuurinformatie bedrijfsvoering OCW

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) om te bepalen in hoeverre de kwaliteit van de stuurinformatie op de 5 bedrijfsvoeringsindicatoren die zijn opgenomen in de Managementafsprakencyclus van OCW door de gebruikers als toereikend wordt beoordeeld. En in hoeverre de informatie daadwerkelijk wordt gebruikt om te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor agressie en geweld 2018

  Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin politieke ambtsdragers in het openbaar bestuur te maken krijgen met agressie en geweld door burgers, en welke aanpak werkgevers hanteren om dit te voorkomen en te bestrijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij de kamerbrief over experiment regelarme instellingen

  Bijlagen bij Kamerbrief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over experiment regelarme instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Risico’s en verantwoordelijkheden - Plan van Aanpak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2021

  Jaarverslag College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2021 (PDF | 26 pagina's | 417 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van de Commissaris van de Koning van de provincie Noord-Holland

  De brief heeft betrekking op de discussie die het kabinet momenteel voert met de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht over het instrumentarium van de nieuw te vormen Noordvleugelprovincie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Benchmark staffuncties Douane

  Onderzoek naar de kosten van de staffuncties bij de Douane, ten opzichte van vergelijkbare overheidsorganisaties. Door de vele wijzigingen bij de Douane is de vraag ontstaan of de staffunctie van de Douane voldoende is meegegroeid met de toegenomen taken in het primaire proces.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegankelijkheidsonderzoek Rijksportaal

  Onderzoek naar de toegankelijkheid van verschillende pagina's op de website Rijksportaal.nl. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1).

  Bekijk document gepubliceerd op