Zoekresultaten  1-50 van de 395 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Impactanalyse outline nationaal toelatingskader Lichte Elektrische Voertuigen

  Om de verkeersveiligheid te waarborgen en vanwege de sterke opkomst en het toenemende gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), is een herziening van de wijze waarop deze voertuigen zijn toegelaten op de weg gewenst. Daarbij is specifiek gekeken naar de maximale afmetingen (LxBxH), de toegestane maximummassa en het maximaal aantal personen (bestuurder plus passagiers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiscaal beleid personenauto's

  Het document bevat een toelichting op het Carbontaxmodel en de toepassing ervan voor het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht openbaar te maken stukken

  De bijlage bevat een overzicht van openbaar te maken stukken die horen bij de Kamerbrief van 16 april 2019  met vragen over het CARbonTax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheidsbalans 2009 IVW

  Stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op de weg, het spoor, de binnen- en scheepvaart en de luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de transportveiligheid 2012

  Dit rapport schetst de staat van de veiligheid op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: het verkeer, het beroepsvervoer van personen en goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Nadere memorie van antwoord bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgeversenquête 2022

  In april 2022 is voor het 3e jaar op rij onderzoek gedaan onder werkgevers met 100 of meer werknemers met als doel inzicht te krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijsten zijn ingevuld door 1.011 organisaties. Het onderzoek maakt deel uit van de Werkgeversaanpak van de directies Duurzame Mobiliteit en Mobiliteit en Gebieden en helpt bij het duurzaam inrichten van de werk gebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet. Toelichting werkzaamheden en maatregelen (PDF | 4 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapporten 2020 HRMK (Van Harinxmakanaal, Leeuwarden)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2024

  Het rapportgeeft inzicht in de achtergrond, de voortgang en de planning van de Rijksprojecten en Rijksprogramma’s uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan 2014-2018

  Meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan Verbeterprogramma Zee-Zevenaar

  Het programmaplan beschrijft hoe ProRail de kwaliteit van het spoorgoederenvervoer in het gebied Zee – Zevenaar, met nadruk op het havengebied, buiten gaat verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021

  De bijlage gaat over de voortgang van de uitvoering van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 (LAP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down

  Het rapport richt zich op een pakket met maatregelen voor het opnieuw opstarten van de rijexamens na de lockdown. CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down (PDF | 20 pagina's | 335 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het CBR komt van ver

  Het rapport bevat het eindverslag van Piet Eringa over de problematiek bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en de de divisie Rijgeschiktheid in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstperspectief Automobiliteit

  De Ontwikkelagenda beschrijft hoe de auto zijn belangrijke rol in de mobiliteit en bereikbaarheid van Nederlanders in alle delen van het land kan blijven vervullen. Zodat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen; met een zo beperkt mogelijke impact op klimaat en leefomgeving. Toekomstperspectief Automobiliteit (PDF | 27 pagina's | 6,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Total cost of ownership (TCO)-berekening voor personenauto's

  De handreiking ondersteunt specialisten in het vak bij het berekenen van de totale kosten van het bezit en het gebruik van een personenauto over een bepaalde periode. Dit is de zogenaamde 'Total cost of ownership (TCO)'. De handreiking vergelijkt de kosten van de 3 meest voorkomende aandrijflijnen: batterij elektrisch (BEV), benzine en diesel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Fiets 2017-2020

  De agenda geeft de 8 doelstellingen weer van Tour de Force voor het fietsbeleid in Nederland voor de jaren 2017-2020. Agenda Fiets 2017-2020 (PDF | 19 pagina's | 5,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie invoering T-rijbewijs 2018

  Dit eindrapport beschrijft de bevindingen uit de gehele periode van onderzoek. Via een aantal evaluatiestappen bekijken we in hoeverre met de invoering van het T-rijbewijs aan de voorwaarden is voldaan om een verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch BEV policy in an international perspective June 2023

  Het rapport vergelijkt het Nederlandse beleid voor BEV personenauto’s (Batterij Elektrisch Voertuig) met het beleid van andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapport Nederlandse markt personenauto’s Feiten, cijfers en ontwikkelingen Editie 202

  Het trendrapport geeft inzicht in de feitelijke ontwikkelingen van het aanbod, de instroom, doorstroom en uitstroom en het wagenpark van Nederlandse personenauto’s. Het gaat om de jaren 2023-2022. De BEV personenauto’s (Batterij Elektrisch Voertuig) en de bijbehorende elektrische laadinfrastructuur krijgen daarbij extra aandacht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B- rijbewijs

  Het rapport analyseert het effect op de verkeersveiligheid als houders van een B- rijbewijs lichte voertuigen uit de rijbewijscategorie T mogen besturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstbeeld stedelijke zonering

  Het rapport bespreekt de route naar zero emissie mobiliteit voor verschillende voertuigcategorieën en de relatie met zero-emissiezones. Daarnaast gaat het in op de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van de zero-emissiezone als versnellingsmaatregel voor de klimaatdoelstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport bevat een MIRT verkenning naar alternatieven voor de Calandbrug en motiveert de voorkeur voor het Theemswegtracé.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar een emissieloze en innovatieve vrachtvervoersector Roadmap Terugsluis Vrachtwagenheffing

  Het document beschrijft de route naar de transitie (overgang) naar emissieloos vrachtvervoer. Het beschrijft de mogelijke sporen, de benodigde technologische ontwikkelingen en mogelijke maatregelen en acties om de ambities en doelen te behalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration

  Het Engelstalige document bevat een verklaring van enkele landen, waaronder Nederland, over het bevorderen van milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot. EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration (PDF | 6 pagina's | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Definitief BIT-advies programma Vrachtwagenheffing

  Afschrift van de brief van het Adviescollege ICT-toetsing aan minister Harbers (IenW). De brief bevat de resultaten een toets op het programma Vrachtwagenheffing (VWH) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2022259905.3 TNO rapport invulling RFNBO subdoelstellingen

  Rapport van TNO. Het rapport bevat scenarios's voor de inzet van Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO) in transport onder de verneiuwde de Renewable Energy Directive (REDIII) van de Europese Commissie (EC). 2022259905.3 TNO rapport invulling RFNBO subdoelstellingen (PDF | 29 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ReFuel, FuelEU and REDIII. Discrepancies in the proposals and potential impacts on the Dutch transport sector

  Het onderzoek gaat over verschillen in voorstellen voor hernieuwbare energie voor de luchtvaart en scheepvaart en de gevolgen voor de Nederlandse transportsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Internationale vergelijking Mobiliteitsvisies

  Het rapport bevat een internationale vergelijking van mobiliteitsvisies in 7 andere landen. Het gaat om Frankrijk, Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk (VK), Zweden, Singapore en Japan. Internationale vergelijking Mobiliteitsvisies (PDF | 49 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorzieningen op verzorgingsplaatsen: onderzoek naar mogelijke verdeelmethoden

  Dit rapport onderzoekt manieren om de rechten voor de exploitatie van voorzieningen op verzorgingsplaatsen langs snelwegen te verdelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impacts of FuelEU Maritime on the Dutch maritime sector

  Het Engelstalige rapport analyseert de gevolgen van voorstellen van de Europese Commissie (EC) voor het gebruik van duurzame energie voor de Nederlandse scheepvaartsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport richt zich op fysische, technische en kostenkenmerken van de energieketens voor elektriciteit, waterstof, synfuel en biobrandstof. Het gaat om de toepassing van deze energieketens voor CO2 -emissiereductie in het mobiliteitssysteem. Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit (PDF | 262 pagina's | 7,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • WDB Action programme Engels

  Engelstalig actieprogramma voor de invoering van duurzame brandstoffen in de luchtvaart, ook bekend als Sustainable Aviation Fuel (SAF).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verwachte effecten van betalen naar gebruik Inzichten vanuit de literatuur en een expertsessie

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport brengt de gedragseffecten en maatschappelijke effecten in kaart van de vervanging van de motorrijtuigenbelasting (mbr) door een 'betalen naar gebruik' (BnG) heffing. Verwachte effecten van betalen naar gebruik Inzichten vanuit de literatuur en een expertsessie (PDF | 76 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report LPG/CNG 1993

  Engelstalig TNO-rapport uit 1993 over emissiemetingen bij autos op benzine, diesel, LPG en Compressed Natural Gas (CNG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 13 Tussenresultaten plan veilige mobilteit ouderen per actielijn

  De bijlage bevat de resultaten en stand van zaken van de maatregelen uit het plan Veilige mobiliteit ouderen – 'Langer Veilig Onderweg' 2021-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie van de verplichtingen (tabel)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Potential for reducing aviation non-CO2 emissions through cleaner jet fuel

  Het rapport gaat over onderzoek naar de invloed van de samenstelling van vliegtuigkerosine op niet-CO2-emissies en -effecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse overgang sturen op CO2

  Het rapport onderzoekt de gevolgen van het overstappen op een systeem voor vervoer dat op CO2- emissiereductie stuurt op de vervoerssector. Analyse overgang sturen op CO2 (PDF | 34 pagina's | 999 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Task 31: Fuels and energy carriers for transport (Engels)

  Impact of different drivetrain options, fuels and vehicle use on GHG emissions of cars.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwaliteitsimpuls rijscholen

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de manier waarop een rijscholenregister en een controlesysteem voor rijscholen een kwaliteitsimpuls kunnen geven aan de rijopleiding in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord bij wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet 1994

  De memorie bevat antwoorden op het voorlopig verslag van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. Het verslag ging over het het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen. .

  Bekijk document gepubliceerd op