Zoekresultaten  1-20 van de 37 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november 2019

  Minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten Uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 20 en 21 november 2019. Zij gaan daarbij in op de voortgang van het MIRT en enkele moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 en 22 november 2018

  Minister Ollongren (BZK), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief

  Essaybundel bij de Staat van het Bestuur 2022, waarin 8 experts op persoonlijke titel en vanuit verschillende invalshoeken het thema uit de titel hebben uitgediept. Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief (PDF | 67 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

  Advies waarin samenhangende aanbevelingen worden gedaan voor een andere en betere ordening van het decentraal bestuur in Nederland (bestuur door gemeenten, provincies en waterschappen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële gevolgen MRB-vrijstelling elektrische voertuigen voor provincies

  De Raad voor het Openbaar Bestuur adviseert minister Ollongren over de ontwikkeling van de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) bij vrijstelling van de MRB voor elektrische voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

  Afschrift van een brief over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers (Wvdr) per 1 januari 2023. De brief is verstuurd door de minister van BZK aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, provinciale staten en colleges van gedeputeerde staten, en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers (PDF | 5 pagina's | 136 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

  Nota naar aanleiding van het verslag aan inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit enfunctioneren decentraal bestuur). Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur (PDF | 16 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatiecommissie Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Dit is de derde en laatste rapportage van de evaluatiecommissie die tegelijk is ingesteld met de inwerkingtreding op 9 april 2020 van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 13 pagina's | 646 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over lood in drinkwater

  Minister Ollongren bentwoordt vragen over drinkwater via loden leidingen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIRT Overzicht 2023

  Jaarlijkse toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. MIRT Overzicht 2023 (PDF | 388 pagina's | 11,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015

  Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en beleidsconclusies uit het Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay 'Decentrale volksvertegenwoordiging anno 2015'

  Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten en beleidsconclusies uit het 'Belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groennormen in de stad en omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden. Groennormen in de stad en omgeving (PDF | 46 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Deltaprogramma 2023

  Het Deltaprogramma bevat het jaarlijkse voorstel van de Deltacommissaris voor de inzet op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke ordening voor het jaar 2023. Nationaal Deltaprogramma 2023 (PDF | 108 pagina's | 11,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen derde verlenging tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Minister Ollongren beantwoordt vragen over de derde verlenging van de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming.  Beantwoording Kamervragen derde verlenging tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (PDF | 7 pagina's | 349 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheets op afstand gezette uitvoeringsorganisaties

  Factsheet over op afstand gezette uitvoeringsorganisaties. Deze organisaties voeren taken uit voor een decentrale overheid (gemeenten, provincies of waterschappen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Het aanzien van het politieke ambt - Een belevingsonderzoek onder decentrale volksvertegenwoordigers (deel 1)

  Onderzoek opgezet met het doel de bevindingen in te zetten in discussies en ontwikkeling van beleid ter verbetering van het aanzien en de aantrekkelijkheid van het ambt. Om deze reden is het onderzoek uitgevoerd met een directe betrokkenheid van koepelorganisaties van het decentrale bestuur (Raadslid.Nu, VNG, VvG, IPO, UvW, WHV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief acties lood in drinkwater

  Minister Ollongren (BZK), minister van Nieuwenhuizen (I&W) en minister van Rijn (Medische Zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken over lood in het drinkwater.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (PDF | 2 pagina's | 106 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op