Zoekresultaten  1-20 van de 259 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november 2019

  Minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten Uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 20 en 21 november 2019. Zij gaan daarbij in op de voortgang van het MIRT en enkele moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het position paper Omgevingswet-DSO van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 251 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 en 22 november 2018

  Minister Ollongren (BZK), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie nauw met elkaar verweven.Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Het doel van deze pilotstudie is inzicht krijgen in de onderliggende redenen voor problemen met de ruimtelijke doorwerking van de nationale belangen voor externe veiligheid bij inrichtingen en bij buisleidingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie

  Dit document is een bijlage bij het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie (PDF | 12 pagina's | 179 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PVDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur in en om de stad

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering. Natuur in en om de stad (PDF | 17 pagina's | 590 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht - Woo-verzoek en inventarislijst over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de planning en beoordelingen van de kwalitatieve eisen en wensen van de winnende partij AM B.V. op de verkoop van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte NL

  Samenvatting van het Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De Structuurvisie bevat een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van dit kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022

  Deze rapportage beschrijft de stand van zaken van de uitvoering van Wind in de Zeilen, het bestuursakkoord dat het Rijk, de provincie Zeeland, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen met elkaar sloten op 26 juni 2020. Wind in de Zeilen - Voortgangsrapportage 1 december 2022 (PDF | 74 pagina's | 8,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Passende Beoordeling (herziening)

  Het rapport bevat de herziende Passende Beoordeling (PB) bij de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust op grond van de aandachtspunten van de Commissie m.e.r. verwerkt. Het document vervangt de Passende Beoordeling van 30 mei 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Het rapport evalueert de sterke en zwakke punten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) om te komen tot een nieuwe nationale omgevingsvisie.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Dit milieueffectrapport (planMER) is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij evaluatie selectieve woningtoewijzing Wbmgp

  Minister Ollongren (BZK) deelt de landelijke evaluatie over de toepassing van selectieve woningtoewijzing op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 13 pagina's | 646 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op