Zoekresultaten  1-10 van de 39 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Realiserend bestuur: daadkrachtig en responsief

  Essaybundel bij de Staat van het Bestuur 2022, waarin 8 experts op persoonlijke titel en vanuit verschillende invalshoeken het thema uit de titel hebben uitgediept.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Bestuur 2022

  De Staat van het Bestuur biedt elke 2 jaar een beeld van hoe democratie en openbaar bestuur in Nederland er op decentraal niveau voor staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Natuur in en om de stad

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Bestuurlijke Overleggen MIRT 20 en 21 november 2019

  Minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten Uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op 20 en 21 november 2019. Zij gaan daarbij in op de voortgang van het MIRT en enkele moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Groene verstedelijking deel 2

  Deel 2 van het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële impact van buitenstedelijk groen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT 21 en 22 november 2018

  Minister Ollongren (BZK), minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen MIRT van 21 en 22 november 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

  Afschrift van een brief over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers (Wvdr) per 1 januari 2023. De brief is verstuurd door de minister van BZK aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, provinciale staten en colleges van gedeputeerde staten, en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur

  Advies waarin samenhangende aanbevelingen worden gedaan voor een andere en betere ordening van het decentraal bestuur in Nederland (bestuur door gemeenten, provincies en waterschappen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op