Zoekresultaten  1-50 van de 409 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Kamerbrief met actuele stand van zaken 'Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Eerste Kamer wat de recente ontwikkelingen in Oekraïne betekenen voor de kabinetsappreciatie van de Europese voorstellen binnen het ‘Fit for 55’-pakket die gericht zijn op herziening en herschikking van de EU-richtlijn en -verordening voor hernieuwbaar gas, aardgas en waterstof (“Waterstof en gas decarbonisatiepakket”).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 4 mei 2023 tot het nader bepalen van het toepassingsbereik van de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames op het gebied van sensitieve technologie (Besluit toepassingsbereik sensitieve technologie)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies commissie Van Straalen

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport van commissie Van Straalen. De strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven, onder leiding van Michaël van Straalen, is ingesteld door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport  'Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0'. Een initiatief van de Coalitie Winkelambacht, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage december 2020

  Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020 Voortgangsrapportage december 2020 (PDF | 19 pagina's | 1,4 mB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamerveragen over het bericht 'Lightyear stopt productie eerste zonneauto 'Focus op goedkopere model''

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal-maatschappelijke bijdrage van het mkb: verkenning van dimensies, indicatoren en beschikbare bronnen

  De economische betekenis van het mkb is duidelijk. Die krijgt een diepere laag als de maatschappelijke betekenis van het mkb wordt meegeteld. Deze studie, actie uit de voortgangsrapportage 2019 van het MKB-actieplan, inventariseert op welke aspecten de maatschappelijke betekenis van het mkb zichtbaar is te maken en met data van onderbouwing is te voorzien: onder andere op de domeinen arbeidsmarkt/scholing, goede doelen, leefbaarheid en duurzaamheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, 22 tot en met 24 juli 2013

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met een geannoteerde agenda voor de informele Raad voor Concurrentievermogen, die van 22 tot en met 24 juli zal plaatsvinden in Vilnius, Litouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Stand van zaken november 2020 bij departementale actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven. Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven (PDF | 62 pagina's | 2.2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Differentiatie regelgeving MKB

  Onderzoek naar mogelijkheden om meer maatwerk te bieden binnen de algemene regels voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Differentiatie regelgeving MKB (PDF | 72 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek verantwoording TechLeap.nl 2019

  Besluit op een verzoek om documenten over de verantwoording van TechLeap.nl over zijn werkplan 2019 voor het tijdvak 2019 tot en met heden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-actieplan Voortgangsrapportage 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma regeldruk winkelambacht

  Actieprogramma tussen de overheid en de winkelambachtelijke branches met als doel de ervaren regeldruk voor deze branches merkbaar weg te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer

  Hierbij treft u het Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer. Nederland zet stevig in op de elektrificatie van het vervoer. Door voorop te lopen in de ontwikkeling en opschaling van elektrisch rijden, benut Nederland kansen op groene groei en geeft ze een impuls aan haar economie en werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toepassing MKB-toets bij wetgeving

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de toepassing van de MKB-toets bij wetgeving. Het Tweede Kamerlid Aartsen (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie StartupDelta en Techleap

  Dit rapport evalueert de resultaten van StartupDelta en Techleap.nl als externe aanjagers voor startup en scale-up beleid in de periode 2015-2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Vattenfall krijgt tik op de vingers van rechter voor tariefsverhoging klant'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Verhoging van energietarieven was mogelijk jarenlang onwettig'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over financiering en digitalisering mkb

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de toegang tot financiering en investeringen in digitalisering mkb, waarmee ook invulling wordt gegeven aan de motie-Graus. Kamerbrief over financiering en digitalisering mkb (PDF | 10 pagina's | 507 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over 10e incidentele suppletoire begroting over het prijsplafond

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de 10e incidentele suppletoire begroting over het prijsplafond. De vaste Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over 10e incidentele suppletoire begroting over het prijsplafond (PDF | 15 pagina's | 745 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid

  Dit toetsingskader betreft de verlenging en aanpassing van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) tot 1 juli 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

  De Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). De TTB is opgesteld omdat huishoudens achter een blokaansluiting onvoldoende tot geen voordeel genieten onder het prijsplafond. Tijdelijke subsidieregeling tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) (PDF | 42 pagina's | 415 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023

  Regeling van de minister voor Klimaat en Energie houdende regels inzake een subsidie voor leveranciers ter bekostiging van een plafond voor  energietarieven voor kleinverbruikers in 2023. Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (PDF | 89 pagina's | 5,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsverslag 2021 Invest-NL

  Voortgangsrapportage over 2021 van Invest-NL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Uber en Neelie Kroes - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over Uber en Neelie Kroes uit de periode 2014-2016. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen van het Schriftelijk Overleg over de informele Raad voor Concurrentievermogen van 6 tot 8 februari 2023. De minister beantwoordt ook de motie Dassen evenals de motie van de leden Boucke en Erkens. De vragen zijn gesteld door de leden van de Tweede Kamerfracties VVD, D66 en CDA. Antwoorden op Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen (PDF | 15 pagina's | 814 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Tussentijdse evaluatie Invest-NL

  Tussentijdse evaluatie van de Machtigingswet oprichting Invest-NL en van de subsidies voor de ontwikkeltaak van Invest-NL. Eindrapport Tussentijdse evaluatie Invest-NL (PDF | 130 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken aanpassingen afdrachtvermindering WBSO - Documenten deel 1 bij Woo-besluit aanpassingen WBSO

  Besluit op een verzoek om informatie over de gesprekken over aanpassingen aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Aanbestedingswet

  Nota naar aanleiding van het verslag van de behandeling van de Aanbestedingswet (Kamerstuknummer 32440).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord industrie - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 0.1

  Rapport van het Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie over knelpunten en mogelijkheden tot oplossingen om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief strategisch en groen industriebeleid

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de visie en uitvoeringsagenda voor strategisch en groen industriebeleid van het kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 januari 2016

  Verordening (EU) 2015/2449 van de Raad van 14 december 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten. Gepubliceerd op 30 december 2015 in het publicatieblad L345 en per 1 januari 2016 van toepassing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018

  Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) in de periode 2009-2018. De GO is gericht op het stimuleren van kredietverlening aan middelgrote bedrijven door het bieden van een staatsgarantie op leningen van banken aan deze bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over afspraken aanpassingen afdrachtvermindering WBSO

  Besluit op een verzoek om informatie over de gesprekken over aanpassingen aan de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerkzaamheden van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed functionerende economie en markten: beleidsdoorlichting beleidsartikel 1 van begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Dit rapport onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid dat valt onder artikel 1 van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit artikel gaat over een goed functionerende economie en markten. Goed functionerende economie en markten: beleidsdoorlichting beleidsartikel 1 van begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (PDF | 117 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studie rondom consumentenbeleid in de digitale economie

  Rapport over de vraag hoe kan het consumentenbeleid toekomstbestendig worden gemaakt voor de ‘digitale consument’.  Studie rondom consumentenbeleid in de digitale economie (PDF | 53 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021 (Onderzoeksdeel)

  Evaluatie van het Onderzoeksdeel van het Toekomstfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvragen tariefschorsingen en quota per 1 juli 2014

  Lijst met nieuwe aanvragen voor tariefschorsingen en quota per 1 juli 2014. Bedrijven kunnen tot 29 november 2013 bezwaar aantekenen bij EZ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB)

  Minister Jetten (Energie en Klimaat) geeft antwoord op vragen over de contouren van de regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB). Tweede Kamerleden hebben de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister. Antwoorden op Kamervragen (VSO) over contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) (PDF | 17 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2020 NL

  Voortgangsrapportage 2020 Invest-NL

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex document E: data fiches per materiaal en volledige koppelmatrix

  Annex bij rapport Materialen in de Nederlandse Economie - een beoordeling van de kwetsbaarheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/1051 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schorsingsverordening 1 juli 2016

  Verordening (EU) 2016/1051 van de Raad van 24 juni 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1387/2013 houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde landbouw- en industrieproducten  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

  Het Centraal Planbureau heeft onderzocht in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregelingen doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Zomerbrief Maatwerk

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de Zomerbrief Maatwerk. De vragen zijn in een Verslag Schriftelijk Overleg (VSO) van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) gesteld. Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Zomerbrief Maatwerk (PDF | 25 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Life event 'In dienst nemen 1e werknemer'

  Onderzoek naar de stappen die een ondernemer zet om voor het eerst een werknemer in dienst te nemen, en welke knelpunten daarbij kunnen optreden. Het onderzoek richt zich op de sectoren ICT, bouw en horeca. Life event 'In dienst nemen 1e werknemer' (PDF | 60 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verslag Raad voor Concurrentievermogen 29 september 2022

  Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer het verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 29 september 2022. Deze raad ging over het onderdeel interne markt en industrie. Kamerbrief verslag Raad voor Concurrentievermogen 29 september 2022 (PDF | 5 pagina's | 251 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op