Zoekresultaten  1-50 van de 170 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Vis netjes? Evaluatie Gedragscode Sportvisserij

  Eindrapport van een onderzoek naar de vraag of de Gedragscode voldoende waarborg vormt voor het welzijn van gevangen vis. Kern van de evaluatie is een telefonische enquête in 2009 onder sportvissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief minister Adema aan Stichting Varkens in Nood

  Minister Adema (LNV) reageert op een brief van Varken in Nood over maatregelen tegen terugkerende mishandelingen in slachthuizen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over supermarkten en verduurzaming

  Staatssecretaris Dijksma (EZ) informeert de Tweede Kamer over verantwoordelijkheden van supermarkten op het gebied van verduurzaming en arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamerveragen over het bericht 'Lightyear stopt productie eerste zonneauto 'Focus op goedkopere model''

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag so over informele bijeenkomst van klimaat- en milieuministers 18 en 19 april 2023

  Staatsecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van het schriftelijk overleg (so) naar aanleiding van de informele bijeenkomst van klimaatministers en milieuministers. De bijeenkosmt vindt plaats op 18 en 19 april 2023 in Stockholm, Zweden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q-koorts afbouw bestrijdingsmaatregelen

  Kamerbrief over de afbouw en aanpassing van de maatregelen tegen Q-koorts. Andere onderwerpen zijn oa waardevermindering door het levenslange fokverbod, de humane epidemie, vaccinatie en milieuvergunningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgang Programmatische Aanpak Stikstof

  Kamerbrief over de voortgang in de totstandkoming van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling Programmatische Aanpak Stikstof

  De verwachte effecten voor natuur en vergunningverlening

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlichting Raad van State over Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

  Voorlichting van de Raad van State op het concept van het definitief programma Stikstof (DPAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on investment climate in bio-based industries in the Netherlands

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord schriftelijke vragen voorhang ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

  Antwoorden op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen. Dit besluit bevat vooral regels over het op de markt brengen van middelen om gewassen te beschermen. Het zet de Europese verordening (EG) 1107/2009 om in Nederlandse wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport verbeteringen bij het Programma Dier

  Voortgangsrapport over het toezicht van de VWA op het vervoer en de slacht van dieren. Het toezicht is verbeterd en er komt een versoepeling van de planning van werkzaamheden van de VWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen ter voorbereiding van de ao dierhouderij

  Dit zijn antwoorden op de vragen uit de Tweede Kamer over dierhouderij, ter voorbereiding van het ao Dierhouderij van 2 februari 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen schriftelijke inbreng Landbouw- en Visserijraad december 2012

  Antwoorden van minister Kamp (EZ) op vragen uit het verslag van het schriftelijk overleg van 12 december 2012.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een Nederlands Model

  De positie van de dierenarts bij het verminderen van het gebruik van antibiotica in de veehouderij. In dit rapport is het advies van Berenschot verwoord voor het terugdringen van het antibioticagebruik in de veehouderij en de rol van de dierenarts daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Food and Veterinary Office (FVO) over vleeskeuring in Nederland

  Verslag van een audit die het Voedsel- en Veterinair Bureau (VVB) van de Europese Commissie in september 2011 in Nederland heeft uitgevoerd. Doel van de audit was om de controles op de productie en opslag van levensmiddelen van dierlijke oorsprong te beoordelen. Ook worden de vervolgacties van de autoriteiten beoordeeld met betrekking tot de controles op de veiligheid van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, in het bijzonder vlees en vleesproducten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over voorstel wijziging Verordening (EG) nr. 1829/2003

  Analyse van de Juridische Dienst van de Raad van de Europese Unie over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op ex-ante beleidsevaluatie toekomstig mestbeleid

  Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met een kabinetsreactie op het rapport ´ex ante evaluatie mestbeleid 2013´ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en Wageningen-UR (WUR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord vragen Eerste Kamer over ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

  Antwoorden op schriftelijke vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen. Dit besluit bevat vooral regels over het op de markt brengen van middelen om gewassen te beschermen. Het zet de Europese verordening (EG) 1107/2009 om in Nederlandse wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek welzijnsschendingen bij de Nederlandse varkensslachterijen

  Besluit op een verzoek om alle rapporten van bevindingen die de NVWA heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij de Nederlandse varkensslachterijen, inclusief door de inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, opgemaakt vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 juli 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat zijn de effecten van het ontkoppelen van voorschrijven en verhandelen van diergeneesmiddelen door de dierenarts?

  Rapport naar effecten en haalbaarheid van ontkoppelen van voorschrijven en leveren van diergeneesmiddelen door dierenartsen. Aanleiding voor het onderzoek is toenemende zorg over gebruik van antibiotica.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over groeistrategie voor Nederland op de lange termijn

  Minister Wiebes informeert de Tweede Kamer over de groeistrategie voor Nederland op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept nota van toelichting bij wijziging Besluit houders van dieren in verband met overname welzijnsvoorschriften PPE

  Concept nota van toelichting bij het conceptbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de overname van de welzijnsvoorschriften van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport inventarisatie antibioticumregistratie door dierenartsen

  Inventarisatie dat KPMG uitvoert voor de SDa om gedetailleerd inzicht te krijgen in de registratieprocessen en kaders te stellen van antibioticumaflevergegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen in het kader van het Schriftelijk Overleg over de Landbouw- en Visserijraad van 15 juli 2013

  Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van enkele fracties van de Tweede Kamer van 9 juli 2013 in het kader van het verslag van een schriftelijk overleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • bijlage 2 Verduurzaming voedselproductie -Transportbewegingen van het Nederlandse voedsel

  Rapport Verduurzaming voedselproductie. Transportbewegingen van het Nederlandse voedsel opgesteld door Food and Biobased Research van Wageningen Universiteit (WUR-FBR). Beschreven is welke transportbewegingen het Nederlandse voedsel maakt, de plaatsen van bestemming, de manieren van transport, de omvang en wijze van het transport van levende dieren en de milieudruk die het transport oplevert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over PAS

  Staatssecretaris Dijksma (EZ) beantwoordt de Kamervragen van Groen Links over het ontwerpprogramma aanpak stikstof (PAS) en de gerelateerde ontwerpregeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen effecten veehouderij op natuur en effect milieuwetgeving op veehouderij

  Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van Kamerleden over de effecten van de veehouderij op natuur en op het effect van milieuwetgeving op de veehouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op vragen van CDA-fractie over verslag conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering

  De staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie reageert met deze brief op de vragen die afkomstig zijn van de leden van de fractie van het CDA naar aanleiding van het verslag van de conferentie Landbouw, Voedselzekerheid en Klimaatverandering, die van 31 oktober tot en met 5 november in Den Haag heeft plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Faunafonds 2010

  Jaarverslag van het Faunafonds over 2010. Het Faunafonds houdt zich onder meer bezig met het bevorderen van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schade door dieren behorende tot beschermde inheemse soorten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Dier (Februari 2010)

  Document over het effect van het dierenwelzijns- en diergezondheidsbeleid van LNV is. Deze eerste rapportage betreft een nulmeting. Bij herhaalde metingen geeft de rapportage inzicht in de ontwikkeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • kamerbrief met verslag Landbouw- en Visserijraad 13-14 mei 2013

  Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer met het verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 13-14 mei 2013

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stikstofdepositie en Natura 2000

  Een rechtsvergelijkend onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 14 en 15 december 2015

  Brief van staatssecretaris Van Dam (EZ) aan de Tweede Kamer over de geagendeerde onderwerpen op de Landbouw- en Visserijraad.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veredelde zaken

  Rapport van Wageningen UR over de toekomst van de plantveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Aanpassing van wet- en regelgeving is een van de aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording inbreng Tweede Kamer in Schriftelijk Overleg Landbouw- en Visserijraad 11 juni 2014

  Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op vragen van fracties in de Tweede Kamer van 10 juni 2014 in het kader van het verslag van een schriftelijk overleg inzake de Landbouw- en Visserijraad van 16 en 17 juni 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief pilot CO2-toedeling

  Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK - Klimaat en Energie) en minister Schouten (LNV) informeren de Tweede Kamer over de pilot CO2-toedeling. Binnen deze pilot wordt onderzocht hoe gecombineerde permanente opslag (CCS) en levering van CO2 aan marktpartijen zoals de glastuinbouw plaats kan vinden via een administratieve verrekening. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over antibiotica in de veehouderij

  Kamerbrief over de aanpak van het grootschalige antibioticagebruik in de veehouderij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijk overleg vaste commissie LNV inzake blueports

  Kamerbrief over ontwikkeling van de blueports. De minister wil het succesvolle werk van het Visserij Innovatie Platform in de regionale blueports te verankeren, bijvoorbeeld schelpdieren in Zeeland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q-koorts; advies maatregelen

  Deskundigenadvies over Q-koorts dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 24 juni 2011 hebben ontvangen. De deskundigen adviseren dat het uitbreidingsverbod als maatregel nu geen toegevoegde waarde heeft en dat de mest- en hygiënemaatregelen kunnen worden aangepast. Dit onder voorwaarde dat professioneel gehouden melkgeiten en melkschapen en schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie de komende jaren steeds tijdig (voor het dekken) en volledig gevaccineerd worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vleeskuikenbesluit 2010

  Kamerbrief met antwoorden op vragen over het Vleeskuikenbesluit 2010. De brief gaat onder meer in op controles van de AID, het welzijn van vleeskuikens, de handhaving van het besluit en nationale wetgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale invulling vergroening GLB vanuit het perspectief van biodiversiteit

  Dit rapport bevat adviezen over de nationale invulling van de vergroening vanuit het perspectief van natuur en biodiversiteit. Er wordt verkend welke elementen wel of niet erkend zouden moeten worden als ecological focus area (EFA) en welke graslanden buiten Natura 2000 in aanmerkingen komen voor een ploeg- en omzetverbod.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording schriftelijke vragen eerste suppletoire begroting EZ 2013

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de vragen en antwoorden over de 1e suppletoire begroting 2013 van hoofdstuk XIII (Kamerstukken 33 640 XIII, nr. 1 en 2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 15-16 december 2014

  Brief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 15 en 16 december 2014 in Brussel staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, onderdeel Landbouw en Natuur

  Beantwoording vragen gesteld tijdens de begrotingsbehandeling Economische Zaken 2017, onderdeel Landbouw en Natuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse jurisprudentie over uitleg artikel 36 VWEU

  Nadere analyse van de jurisprudentie over de uitleg van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek botanische verontreinigingen in diervoeders

  Kamerbrief waarin de minister het rapport Botanische verontreinigingen van veevoeders. Gevolgen voor de ggo-etikettering aanbiedt. Uit dit onderzoek van de Voedsel- en Waren Autoriteit blijkt onder meer dat verontreiniging van partijen maïs met soja vroeg in de keten plaatsvindt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over 300 overleden biggen tijdens een veetransport

  Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over een biggentransport waarin de minister meldt dat de transporteur onder verscherpt toezicht staat. Inmiddels is er een strafrechtelijk onderzoek gestart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn & Nationale Agenda Diergezondheid 2009

  In deze voortgangsrapportage beschrijft de minister van LNV de stand van zaken van de uitvoering van de Nota Dierenwelzijn over 2009. Zo is het Convenant Duurzame Dierlike Producten tot stand gekomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Landbouw en Visserijraad december 2010

  Geannoteerde agenda Landbouw en Visserijraad december 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op