Zoekresultaten  1-50 van de 173 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Advies commissie Van Straalen

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport van commissie Van Straalen. De strategische commissie voor betere regelgeving bedrijven, onder leiding van Michaël van Straalen, is ingesteld door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesrapport Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) en staatssecretaris van Ark (SZW) ontvingen adviesrapport  'Actieprogramma Maatwerkaanpak Winkelambacht 2.0'. Een initiatief van de Coalitie Winkelambacht, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage december 2020

  Voortgangsrapportage Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - December 2020 Voortgangsrapportage december 2020 (PDF | 19 pagina's | 1,4 mB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sociaal-maatschappelijke bijdrage van het mkb: verkenning van dimensies, indicatoren en beschikbare bronnen

  De economische betekenis van het mkb is duidelijk. Die krijgt een diepere laag als de maatschappelijke betekenis van het mkb wordt meegeteld. Deze studie, actie uit de voortgangsrapportage 2019 van het MKB-actieplan, inventariseert op welke aspecten de maatschappelijke betekenis van het mkb zichtbaar is te maken en met data van onderbouwing is te voorzien: onder andere op de domeinen arbeidsmarkt/scholing, goede doelen, leefbaarheid en duurzaamheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Stand van zaken november 2020 bij departementale actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven. Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven (PDF | 62 pagina's | 2.2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Differentiatie regelgeving MKB

  Onderzoek naar mogelijkheden om meer maatwerk te bieden binnen de algemene regels voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Differentiatie regelgeving MKB (PDF | 72 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKB-actieplan Voortgangsrapportage 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma regeldruk winkelambacht

  Actieprogramma tussen de overheid en de winkelambachtelijke branches met als doel de ervaren regeldruk voor deze branches merkbaar weg te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer

  Hierbij treft u het Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer. Nederland zet stevig in op de elektrificatie van het vervoer. Door voorop te lopen in de ontwikkeling en opschaling van elektrisch rijden, benut Nederland kansen op groene groei en geeft ze een impuls aan haar economie en werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsverslag 2021 Invest-NL

  Voortgangsrapportage over 2021 van Invest-NL.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord industrie - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat 0.1

  Rapport van het Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie over knelpunten en mogelijkheden tot oplossingen om de afspraken uit het klimaatakkoord na te komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Tussentijdse evaluatie Invest-NL

  Tussentijdse evaluatie van de Machtigingswet oprichting Invest-NL en van de subsidies voor de ontwikkeltaak van Invest-NL. Eindrapport Tussentijdse evaluatie Invest-NL (PDF | 130 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaam Durven Denken

  Advies van de Raad voor de Toekomst over toekenning van middelen uit het Nationaal Groeifonds. Het rapport gaat over hoe het Nationaal Groeifonds rekening kan houden met het belang van zowel huidige als toekomstige generaties, met aandacht voor intergenerationele solidariteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) 2009-2018

  Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) in de periode 2009-2018. De GO is gericht op het stimuleren van kredietverlening aan middelgrote bedrijven door het bieden van een staatsgarantie op leningen van banken aan deze bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed functionerende economie en markten: beleidsdoorlichting beleidsartikel 1 van begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Dit rapport onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid dat valt onder artikel 1 van de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit artikel gaat over een goed functionerende economie en markten. Goed functionerende economie en markten: beleidsdoorlichting beleidsartikel 1 van begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (PDF | 117 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2020 NL

  Voortgangsrapportage 2020 Invest-NL

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Studie rondom consumentenbeleid in de digitale economie

  Rapport over de vraag hoe kan het consumentenbeleid toekomstbestendig worden gemaakt voor de ‘digitale consument’.  Studie rondom consumentenbeleid in de digitale economie (PDF | 53 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex document E: data fiches per materiaal en volledige koppelmatrix

  Annex bij rapport Materialen in de Nederlandse Economie - een beoordeling van de kwetsbaarheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Life event 'In dienst nemen 1e werknemer'

  Onderzoek naar de stappen die een ondernemer zet om voor het eerst een werknemer in dienst te nemen, en welke knelpunten daarbij kunnen optreden. Het onderzoek richt zich op de sectoren ICT, bouw en horeca. Life event 'In dienst nemen 1e werknemer' (PDF | 60 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on investment climate in bio-based industries in the Netherlands

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie Wageningen Research

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van Wageningen Research.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

  Het Centraal Planbureau heeft onderzocht in hoeverre de bedrijfsopvolgingsregeling en de doorschuifregelingen doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IA Special, Bio Based Economy in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Oprichten zonder omwegen

  Rapport over het eenvoudiger oprichten van een besloten vennootschap (BV). Oprichten zonder omwegen ( PDF | 115 pagina's | 1,4 MB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (ntb's) als gevolg van Brexit

  Onderzoek naar de impact van non-tarifaire handelsbelemmeringen (ntb's) door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland per 29 maart 2019. Het onderzoek werd gedaan door adviesbureau KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning EZK-perspectief benutting fieldlabs

  Dit rapport richt zich op de vraag of en hoe een eventueel fieldlabs instrument in de uitvoering van de Kennis- en Innovatieagenda's van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid kan worden ingezet om valorisatie en toepassing van innovaties te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voor een gezond en welvarend Nederland

  Topsectorplan Life Sciences & Health - Life Sciences & Health is een zeer snel groeiende topsector. Het belang voor economie en maatschappij neemt almaar toe. De 20e eeuw was de eeuw van natuurkunde en ICT. De 21e eeuw behoort nu al aan de life sciences.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport - De arbeidsmarkt van interne toezichthouders onder de loep

  SEOR/Ecorys heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het functioneren van de arbeidsmarkt voor interne toezichthouders in de zorg, onderwijs, kinderopvang, woningcorporaties en cultuur. Op basis van de uitgevoerde enquête schat SEOR/Ecorys dat er in de vijf sectoren zon 23 duizend toezichtsplekken zijn en wordt verwacht dat vijftienhonderd plekken per jaar door nieuwe intreders moeten worden ingevuld. SEOR/Ecorys concludeert dat er voldoende personen zijn die geschikt (te maken) zijn om deze functies te vervullen en concludeert dat er geen arbeidsmarktprobleem optreed. In haar onderzoek gaat SEOR/Ecorys verder onder andere in op de WNT-norm, diversiteit en scholing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

  Evaluatierapport over de uitvoering van het Programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Waarde creëren uit maatschappelijke uitdagingen

  Het kabinet heeft de AWT om advies gevraagd over hoe in Nederland optimaal kan worden bijgedragen aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen via het topsectorenbeleid, het profileringsbeleid, en het Europese kaderprogramma Horizon 2020, dan wel een combinatie van deze beleidsprogramma’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT-analyse strategische waardeketens

  SWOT-analyse uitgevoerd naar strategische waardeketens in de Nederlandse maakindustrie. SWOT-analyse strategische waardeketens (PDF | 55 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding KAR-methodiek - Methodiek voor het inventariseren van knelpunten binnen een sector

  De KAR-methodiek is de nieuwe manier om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren. Met als doel de winstgevendheid van het bedrijfsleven te vergroten door belemmerende regeldruk weg te nemen. Deze handleiding KAR-methodiek is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • An international comparison of the abuse-ofdominance provision

  Engelstalig rapport van SEO over misbruik van economische machtspositie waarin Nederland wordt vergeleken met een aantal andere landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Directe import van buiten de EU

  Directe import van buiten de EU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek

  Evaluatieonderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek 2004 2009 Berenschot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie TTW Perspectief

  Dit rapport evalueert de bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het programma Perspectief van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek over de periode 2016-2020. Evaluatie TTW Perspectief (PDF | 99 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Evaluatie van de programmatische aanpak

  Evaluatierapport van Dialogic over werking en effectiviteit van de programmatische aanpak (PA) als geheel voor de periode 2006-2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innoveren in de deeleconomie

  Een inventarisatie van kansen en belemmeringen die innovatieve investeringen in de deeleconomie, op het gebied van groene groei, (on)mogelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Vergelijking van stelsels van extern toezicht

  Rapport van de Kwink Groep waarin op basis van bestaande documenten een vergelijking is opgesteld van stelsels van extern toezicht in zeven sectoren: onderwijs, zorg, woningcorporaties, spoor, voedselveiligheid, politie en kinderopvang. Het rapport geeft daarmee inzicht in verschillen tussen sectoren. Tevens worden opties voor verdiepend vervolgonderzoek geschetst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van verplichtingen inzake datadeling in de technologiesector

  Data worden in de economie en samenleving steeds belangrijker. Zowel in nationaal als internationaal verband wordt steeds vaker gesproken over het opleggen van datadeelverplichtingen. In de ‘visie op datadeling tussen bedrijven’ uit 2019 is het kabinet terughoudend over het opleggen van datadeelverplichtingen, maar sluit die niet uit. Dit onderzoek verkent de rol van data in de techsector en de kansen en risico’s van verplichte datadeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2015

  Het Europees Semester is een jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economische en begrotingsbeleid in de Europese Unie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategie Digitale Economie

  Onderzoek naar een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Strategie Digitale Economie (PDF | 44 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • New Earth, New Chemistry

  Actieagenda Topsector Chemie met aanzet voor een intersectoraal Businessplan Biobased Economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2): deelevaluatie NLR

  Evaluatie van kwaliteit en impact van het onderzoek van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie borgstellingsregeling voor het Midden en Klein Bedrijf (BMKB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • valuatie Wet Markt en Overheid 2012-2015

  Evaluatierapport over de Wet Markt en Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Toekomstfonds 2015-2021 (Onderzoeksdeel)

  Evaluatie van het Onderzoeksdeel van het Toekomstfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Water verdient het

  Advies Topsector Water - De Nederlandse watersector kan samen met andere sectoren en internationale partners aansprekende, duurzame oplossingen voor de komende generaties realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toegang tot data uit apparaten

  Steeds meer apparaten die door bedrijven gebruikt worden verzamelen data. Bijvoorbeeld melkrobots, vliegtuigmotoren, lopende banden, gereedschappen en tractoren. Deze data wordt steeds waardevoller en belangrijker voor dienstverlening, productverbetering en innovatie, maar toegang tot die data is niet vanzelfsprekend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Partituur naar de top

  Adviesrapport Topteam Logistiek- In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie (1) in de afwikkeling van goederenstromen, (2) als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en (3) als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op