Zoekresultaten  1-50 van de 61 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029. Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029 (PDF | 4 pagina's | 5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Study on investment climate in bio-based industries in the Netherlands

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Market Developments of and Opportunities for biobased products and chemicals

  Engelstalig rapport over biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TNO rapport, Quickscan investeringsklimaat voor biobased bedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart Waterstof

  De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen. Routekaart Waterstof (PDF | 152 pagina's | 7,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein

  Rapport over de activiteiten van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Dit rapport geeft een beeld van de activiteiten die SIDN ontplooit naast het beheren van het .nl-domein (‘nevenactiviteiten’), en de risico’s die daaruit mogelijk voortvloeien. Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein (PDF | 30 pagina's | 517 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cloud Computing, fundament op orde

  Dankzij Cloud Computing kunnen ondernemers besparen op de kosten van ICT. Vooral MKB-ondernemers kunnen zo eenvoudig en relatief goedkoop beschikken over de modernste technologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opgave AI - De nieuwe systeemtechnologie

  Rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappelijke waarden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IA Special, Bio Based Economy in Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sustainability of current genetically modified crop cultivation

  Rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven

  Datadeling moet meer dan nu gebruikelijk worden. Het kabinet ambieert daarmee dat Nederland voorop loopt met verantwoorde verzilvering van de maatschappelijke en economische kansen van datadeling tussen bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over voorstel wijziging Verordening (EG) nr. 1829/2003

  Analyse van de Juridische Dienst van de Raad van de Europese Unie over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1829/2003 wat betreft de mogelijkheid voor de lidstaten het gebruik van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders op hun grondgebied te beperken of te verbieden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NSO Advies voor het ruimtevaartbeleid 2023-2025

  Het Netherlands Space Office (NSO) adviseert over het ruimtevaartbeleid in de periode 2023-2025. Het advies beschrijft ook ontwikkelingen die van belang zijn voor het ruimtevaartbeleid. NSO Advies voor het ruimtevaartbeleid 2023-2025 (PDF | 52 pagina's | 4,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stimulerende en remmende factoren van Privacy by Design in Nederland

  Rapport over de motivaties van het Nederlandse bedrijfsleven om wel of niet te investeren in het toepassen van Privacy by Design.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Privacy

  Digitale privacy draagt bij aan het vertrouwen van burgers en consumenten en zorgt daarmee ook voor groei van digitale diensten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van Antwoord Beleidsprogramma Klimaat

  Het kabinet geeft antwoord op de inbreng van burgers en bedrijven die op het beleidsprogramma Klimaat hebben gereageerd.  Nota van Antwoord Beleidsprogramma Klimaat (PDF | 28 pagina's | 187 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategie Digitale Economie

  Onderzoek naar een weerbare, ondernemende, vernieuwende en duurzame digitale economie, waarin iedereen in Nederland mee kan doen. Strategie Digitale Economie (PDF | 44 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

  Rapprort over gegevensbeschermingseffectbeoordeling over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Klaar voor de Toekomst? Naar een brede strategie voor ICT

  Dit advies van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI) schetst een beeld van de manier waarop de huidige technologische ontwikkelingen de economie beïnvloeden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

  De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flexible Copyright

  Engelstalige rapport van SEO over de juridische en economische aspecten van het introduceren van een open norm (flexibele uitzondering) in de Nederlandse Auteurswet. Bij het specificeren van de open norm is gekeken naar de mogelijkheden die vallen binnen en buiten de kaders van het Europese recht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Handelsregister en open data

  Verkenning naar de mogelijkheden om het Handelsregister als open data beschikbaar te stellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaken Besmettelijke Dierziekten

  Evaluatie van het onderzoek naar besmettelijke dierziekten door het Centraal Veterinair Instituut (CVI). Centrale vraag van de evaluatie is of CVI de wettelijke onderzoekstaken doelmatig en correct uitvoert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veredelde zaken

  Rapport van Wageningen UR over de toekomst van de plantveredeling in het licht van de ontwikkelingen in het octrooirecht en het kwekersrecht. Aanpassing van wet- en regelgeving is een van de aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontsluiten handelsregister met open data nader belicht

  Ontsluiten handelsregister met open data nader belicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Midterm review van het programma Digivaardig en Digibewust

  In dit programma werken overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen om het digitaal bewustzijn van verschillende doelgroepen op een hoger niveau te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 – Rollen van verschillende partijen in het nieuwe systeem

  De bijlage bevat een schema van de rollen die partijen vervullen in het nieuwe systeem van certificering en toezicht rond biogrondstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IPv6 Monitoring in Nederland: De tweede meting

  Onderzoek door TNO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Het doel van dit onderzoek is om door middel van het verzamelen van informatie en meetgegevens en door middel van het uitvoeren van interviews en enquêtes een beeld te krijgen hoe ver Nederland is met de uitrol van IPv6 in vergelijking met andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Netherlands Space Office

  Het Nederlandse ruimtevaartbeleid wordt bepaald door het ministerie van EZ, het ministerie van I&M en het ministerie van OCW. Daarbinnen is het ministerie van EZ het eerstverantwoordelijke ministerie. De uitvoering van het ruimtevaartbeleid is, sinds 1 september 2009, opgedragen aan het Netherlands Space Office (NSO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie WOT Genetische Bronnen 2010-2014

  Evaluatie van de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van genetische bronnen (WOT-GB). De WOT-GB betreft onderzoekstaken voor de genetische diversiteit van soorten die van belang zijn voor de landbouw en bosbouw. Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) beheert daarvoor collecties van (groente)gewassen, landbouwhuisdieren en bomen en struiken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe

  Hoe ICT de internationale concurrentiepositie van Nederland en de topsectoren kan versterken. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht het Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse jurisprudentie over uitleg artikel 36 VWEU

  Nadere analyse van de jurisprudentie over de uitleg van artikel 36 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Open standaardenbeleid - rapportage 2016

  Deze monitor laat zien in welke mate de overheid in 2016 gebruik maakte van open standaarden die voor de overheid zijn voorgeschreven bij ICT-aanbestedingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstverkenning Digitale Economie 2030

  Verkenning naar de rol van digitale technologie in de Nederlandse economie en de ambities voor de toekomst. Toekomstverkenning Digitale Economie 2030 (PDF | 37 pagina's | 12,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch aanvalsplan The Netherlands: Digital Gateway to Europe

  Nederland is met haar excellente logistieke infrastructuur de gateway to Europe. Ook voor ICT is Nederland een gateway to Europe aan het worden. Een digitale gateway wel te verstaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid

  Deze evaluatie onderzoekt of het RIKILT de wettelijke onderzoekstaken op het gebied van voedselveiligheid doelmatig en correct uitvoert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse inzet bij de ESA-Ministersconferentie 2012 - Advies Netherlands Space Office (NSO)

  Het NSO is door de Stuurgroep NSO gevraagd Advies uit te brengen voor de Nederlandse inzet bij de ESA Ministersconferentie 2012. Voor dit advies zijn 4 scenario’s beschreven, waarin steeds de ESA-inschrijving en het benodigd nationaal flankerend beleid zijn aangegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar intelligente netten in Nederland

  Einddocument van de Taskforce Intelligente Netten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleving digitalisering burgers en MKB'ers - Rapportage kwantitatief onderzoek

  Het rapport bestaat uit 2 delen. Het 1e deel gaat over Nederlandse burgers. In deel 2 staan de resultaten van MKB'ers centraal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NSO-advies voor het ruimtevaartbeleid vanaf 2020

  Adviesrapport van Netherlands Space Office (NSO) over het ruimtevaartbeleid vanaf 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische Kansen Nederlandse Cybersecurity-Sector

  Rapport over de economische kansen van de Nederlandse Cybersecurity-sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De toekomst van digitale connectiviteit in Nederland

  Een onderzoek over hoe de vraag en het aanbod met betrekking tot digitale connectiviteit zich de komende 10 jaar in Nederland gaat ontwikkelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer

  Hierbij treft u het Rapport Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer. Nederland zet stevig in op de elektrificatie van het vervoer. Door voorop te lopen in de ontwikkeling en opschaling van elektrisch rijden, benut Nederland kansen op groene groei en geeft ze een impuls aan haar economie en werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning naar het Nederlandse onderwijslab artificiële intelligentie

  Deze verkenning naar een Onderwijslab Artificiële Intelligentie maakt onderdeel uit van het voorstel 'Transitie naar innovatief en toekomstgericht onderwijs'. Doel van het onderzoek is om de haalbaarheid van een onderwijslab te verkennen en op welke wijze een dergelijk lab is vorm te geven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bioraffinage en SBIR

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Een flexibele regeling voor user-generated content

  Deel 1 van het advies van de Commissie Auteursrecht over de mogelijkheden van het invoeren van een flexibel systeem van beperkingen op het auteursrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage BioBased Economy

  Stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de transitie naar een biobased economy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen

  Publiekssamenvatting van het rapport met de resultaten van een studie naar de duurzaamheid van de huidige genetisch gemodificeerde gewassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  In dit rapport zijn maatregelen bijeengebracht die moeten leiden tot een aanzienlijke verbetering van de digitale veiligheid van hard- en software.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Netherlands Space Office 2014-2021

  Dit rapport onderzoekt of het functioneren van het Netherlands Space Office in de periode 2014-2021 doeltreffend en doelmatig is geweest.

  Bekijk document gepubliceerd op