Zoekresultaten  1-50 van de 758 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over CARbonTAX

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op een bericht op rtlnieuws.nl over het Carbontax-model. Zij gaat in op het belang van fiscale stimulering van emissievrij rijden. Daarna behandelt zij enkele onderdelen van het Carbontax-model, zoals de geschiktheid voor het maken van doorrekeningen, transparantie van het model en de aanbestedingstrajecten. Tot slot gaa zij in op 'Van het kwartje van Kok naar het tientje van Rutte'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording 37 vragen over CARbonTax-model

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment

  Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment op 7 juni 2021. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Fiscaal beleid personenauto's

  Het document bevat een toelichting op het Carbontaxmodel en de toepassing ervan voor het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht openbaar te maken stukken

  De bijlage bevat een overzicht van openbaar te maken stukken die horen bij de Kamerbrief van 16 april 2019  met vragen over het CARbonTax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse outline nationaal toelatingskader Lichte Elektrische Voertuigen

  Om de verkeersveiligheid te waarborgen en vanwege de sterke opkomst en het toenemende gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), is een herziening van de wijze waarop deze voertuigen zijn toegelaten op de weg gewenst. Daarbij is specifiek gekeken naar de maximale afmetingen (LxBxH), de toegestane maximummassa en het maximaal aantal personen (bestuurder plus passagiers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’

  ‘We need to speed things up. Emissions from transport are still clearly out of step with the Paris goals. As we accelerate transport decarbonisation, however, we must avoid a green divide.’ This said Vivianne Heijnen, Dutch Minister for the Environment at a High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’ at the COP27 in Egypt. In her statement the minister spoke about the MoU the UK and the Netherlands launched during the COP26 in Glasgow. ‘Last year during COP26, the UK and the Netherlands launched a declaration and a Global Memorandum of Understanding on this subject. Since then a growing number of parties have joined this MoU. I call on emerging markets to join us. Only by working together can we make our ambitions reality. And lower the threshold for the transition to climate-neutral transport.’

 • Veiligheidsbalans 2009 IVW

  Stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op de weg, het spoor, de binnen- en scheepvaart en de luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de transportveiligheid 2012

  Dit rapport schetst de staat van de veiligheid op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: het verkeer, het beroepsvervoer van personen en goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over treinongeval Voorschoten 4 april 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord T-rijbewijs

  Deze vragen en antwoorden geven uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig met beperkte snelheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Nadere memorie van antwoord bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkgeversenquête 2022

  In april 2022 is voor het 3e jaar op rij onderzoek gedaan onder werkgevers met 100 of meer werknemers met als doel inzicht te krijgen in maatregelen en regelingen die werkgevers zelf treffen om duurzaam reisgedrag te bevorderen. De vragenlijsten zijn ingevuld door 1.011 organisaties. Het onderzoek maakt deel uit van de Werkgeversaanpak van de directies Duurzame Mobiliteit en Mobiliteit en Gebieden en helpt bij het duurzaam inrichten van de werk gebonden personenmobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20103157 Verkeersveiligheid landbouwverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting werkzaamheden en maatregelen

  Het document geeft een toelichting op de werkzaamheden en maatregelen uit het basiskwaliteitsniveau (BKN) voor het hoofdwegennet en het hoofdvaarwegennet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapporten 2020 HRMK (Van Harinxmakanaal, Leeuwarden) - Inspectierapport Vaste Kunstwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan 2014-2018

  Meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan Verbeterprogramma Zee-Zevenaar

  Het programmaplan beschrijft hoe ProRail de kwaliteit van het spoorgoederenvervoer in het gebied Zee – Zevenaar, met nadruk op het havengebied, buiten gaat verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021

  De bijlage gaat over de voortgang van de uitvoering van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 (LAP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down

  Het rapport richt zich op een pakket met maatregelen voor het opnieuw opstarten van de rijexamens na de lockdown.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van de 3e rijbewijsrichtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het CBR komt van ver

  Het rapport bevat het eindverslag van Piet Eringa over de problematiek bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en de de divisie Rijgeschiktheid in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag ILT 2014

  Jaarverslag 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstperspectief Automobiliteit

  De Ontwikkelagenda beschrijft hoe de auto zijn belangrijke rol in de mobiliteit en bereikbaarheid van Nederlanders in alle delen van het land kan blijven vervullen. Zodat de gebruiker veilig, snel en betrouwbaar van deur tot deur kan reizen; met een zo beperkt mogelijke impact op klimaat en leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over open houden Kooybrug

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ondernemers desnoods naar rechter om Kooybrug open te houden. 'We voelen ons in de kou staan''. De Tweede Kamerleden Krul (CDA) en Koerhuis (VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie invoering T-rijbewijs 2018

  Dit eindrapport beschrijft de bevindingen uit de gehele periode van onderzoek. Via een aantal evaluatiestappen bekijken we in hoeverre met de invoering van het T-rijbewijs aan de voorwaarden is voldaan om een verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kerndoelen voor het nationaal leerplan rijopleiding B Eindversie

  Het document beschrijft de kerndoelen die het kaderr en de kern vormen van de onderwijsinhoud van de opleiding voor het rijbewijs B.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Fiets 2017-2020

  De agenda geeft de 8 doelstellingen weer van Tour de Force voor het fietsbeleid in Nederland voor de jaren 2017-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Parkeerbeleid als stuurmiddel voor woon-werkverkeer

  Het rapport richt zich op inzicht in de drijvers van autogebruik om alternatieve vormen van vervoer te stimuleren in het belang van de economie en de leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgangspunten voor het nationaal leerplan voor de rijopleiding B Eindversie

  De notitie bevat een uitwerking van de bouwstenen voor het leerplan voor de leerling rijbewijs B.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Privacy audit Wet politiegegevens boa's ILT 2021

  Auditrapport van de Auditdienst Rijk (ADR). Het rapport onderzoekt de Wet politiegegevens (Wpg) bij de uitvoering van opsporingstaken door de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van november 2021. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport bevat een MIRT verkenning naar alternatieven voor de Calandbrug en motiveert de voorkeur voor het Theemswegtracé.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal leerplan rijopleiding B: samenvattend overzicht

  De notitie geeft een samenvatting van de doorlopen stappen bij het project 'Ontwikkeling nationaal leerplan rijopleiding B' en de documenten die het heeft opgeleverd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek verkeersveiligheid besturen lichte T-voertuigen met B- rijbewijs

  Het rapport analyseert het effect op de verkeersveiligheid als houders van een B- rijbewijs lichte voertuigen uit de rijbewijscategorie T mogen besturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal leerplan rijopleiding B: Educatief ontwerp en toetstraject Eindversie

  De notitie beschrijft het educatief ontwerp en het toetstraject van de rijopleiding voor het B rijbewijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADN 2023

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) versie 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • RID 2023

  Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID) versie 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ADR 2023

  Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) versie 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q2 2023 Infrastructuur en Waterstaat

  De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Op weg naar een emissieloze en innovatieve vrachtvervoersector Roadmap Terugsluis Vrachtwagenheffing

  Het document beschrijft de route naar de transitie (overgang) naar emissieloos vrachtvervoer. Het beschrijft de mogelijke sporen, de benodigde technologische ontwikkelingen en mogelijke maatregelen en acties om de ambities en doelen te behalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over informele bijeenkomst van EU energie- en transportministers februari 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van energie- en transportministers van de Europese Unie (EU). De bijeenkomst vindt plaats op 27 en 28 februari 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 16 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Total cost of ownership (TCO)-berekening voor personenauto's

  De handreiking ondersteunt specialisten in het vak bij het berekenen van de totale kosten van het bezit en het gebruik van een personenauto over een bepaalde periode. Dit is de zogenaamde 'Total cost of ownership (TCO)'. De handreiking vergelijkt de kosten van de 3 meest voorkomende aandrijflijnen: batterij elektrisch (BEV), benzine en diesel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Dutch BEV policy in an international perspective June 2023

  Het rapport vergelijkt het Nederlandse beleid voor BEV personenauto’s (Batterij Elektrisch Voertuig) met het beleid van andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op