Zoekresultaten  1-50 van de 758 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Rail- en wegverkeerverwijder
 • Kamerbrief over CARbonTAX

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op een bericht op rtlnieuws.nl over het Carbontax-model. Zij gaat in op het belang van fiscale stimulering van emissievrij rijden. Daarna behandelt zij enkele onderdelen van het Carbontax-model, zoals de geschiktheid voor het maken van doorrekeningen, transparantie van het model en de aanbestedingstrajecten. Tot slot gaa zij in op 'Van het kwartje van Kok naar het tientje van Rutte'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording 37 vragen over CARbonTax-model

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen over het Revnext-model voor de stimulering van elektrische auto's, de merkwaardige aanbesteding, de uitkomsten van dit model en het feit dat TNO de staatssecretaris weerspreekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking: Het nieuwe werken. Hoe blijf je er gezond bij?

  In deze handreiking voor werkgevers komen vragen aan de orde als Wat vraagt het nieuwe werken van u als werkgever? en Hoe zit het met Arbo?. De handreiking is een initiatief van de Taskforce Mobiliteitsmanagement en het Kenniscentrum Werk&Vervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toespraak staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment

  Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven bij de TDI series Boosting transport decarbonisation investment op 7 juni 2021. De tekst is alleen in het Engels beschikbaar.

 • Fiscaal beleid personenauto's

  Het document bevat een toelichting op het Carbontaxmodel en de toepassing ervan voor het Klimaatakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht openbaar te maken stukken

  De bijlage bevat een overzicht van openbaar te maken stukken die horen bij de Kamerbrief van 16 april 2019  met vragen over het CARbonTax-model.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Impactanalyse outline nationaal toelatingskader Lichte Elektrische Voertuigen

  Om de verkeersveiligheid te waarborgen en vanwege de sterke opkomst en het toenemende gebruik van Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs), is een herziening van de wijze waarop deze voertuigen zijn toegelaten op de weg gewenst. Daarbij is specifiek gekeken naar de maximale afmetingen (LxBxH), de toegestane maximummassa en het maximaal aantal personen (bestuurder plus passagiers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statement by Vivianne Heijnen, Minister for the Environment, High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’

  ‘We need to speed things up. Emissions from transport are still clearly out of step with the Paris goals. As we accelerate transport decarbonisation, however, we must avoid a green divide.’ This said Vivianne Heijnen, Dutch Minister for the Environment at a High-Level Event on Used Cars and Fuel Quality: ‘Avoiding a Green Divide’ at the COP27 in Egypt. In her statement the minister spoke about the MoU the UK and the Netherlands launched during the COP26 in Glasgow. ‘Last year during COP26, the UK and the Netherlands launched a declaration and a Global Memorandum of Understanding on this subject. Since then a growing number of parties have joined this MoU. I call on emerging markets to join us. Only by working together can we make our ambitions reality. And lower the threshold for the transition to climate-neutral transport.’

 • Veiligheidsbalans 2009 IVW

  Stand van zaken met betrekking tot de veiligheid op de weg, het spoor, de binnen- en scheepvaart en de luchtvaart

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de transportveiligheid 2012

  Dit rapport schetst de staat van de veiligheid op het werkterrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu: het verkeer, het beroepsvervoer van personen en goederen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief onderzoeksrapport Crisislab veiligheid emplacement Kijfhoek

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Van Veldhoven. De brief bevat een reactie op het onderzoek naar de veiligheid van het emplacement Kijfhoek naar aanleiding van 2 incidenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord T-rijbewijs

  Deze vragen en antwoorden geven uitleg over de invoering van het T-rijbewijs. De afkorting LBT staat voor land- en bosbouwtrekker en MMBS is een afkorting voor motorrijtuig met beperkte snelheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord bij Wijziging Wegenverkeerswet 1994 en Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993

  Nadere memorie van antwoord bij de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 20103157 Verkeersveiligheid landbouwverkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het nieuwe werken en de arbeidsrechtelijke regelgeving

  Het onderzoek is gericht op de verhouding tussen nieuwe arbeidspatronen, bekend onder de term ‘Het Nieuwe Werken’ (HNW) en de arbeidsrechtelijke regels in Neder-land. Hoofdvraag van het onderzoek is: waar levert de arbeidsrechtelijke regelgeving knel-punten of onduidelijkheden op voor verhoudingen waarin op basis van HNW wordt gewerkt?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse overgang sturen op CO2

  Het rapport onderzoekt de gevolgen van het overstappen op een systeem voor vervoer dat op CO2- emissiereductie stuurt op de vervoerssector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inspectierapporten 2020 HRMK (Van Harinxmakanaal, Leeuwarden) - Inspectierapport Vaste Kunstwerken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan 2014-2018

  Meerjarenplan 2014-2018 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Energieketens voor CO 2-neutrale mobiliteit

  Rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Het rapport richt zich op fysische, technische en kostenkenmerken van de energieketens voor elektriciteit, waterstof, synfuel en biobrandstof. Het gaat om de toepassing van deze energieketens voor CO2 -emissiereductie in het mobiliteitssysteem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EVI Zero-Emission Government Fleet Declaration

  Het Engelstalige document bevat een verklaring van enkele landen, waaronder Nederland, over het bevorderen van milieuvriendelijke voertuigen en het verminderen van CO2-uitstoot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Biomassa in Mobiliteit

  Het rapport gaat over onderzoek naar de functie van biomassa in duurzame mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan Verbeterprogramma Zee-Zevenaar

  Het programmaplan beschrijft hoe ProRail de kwaliteit van het spoorgoederenvervoer in het gebied Zee – Zevenaar, met nadruk op het havengebied, buiten gaat verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van Zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-brede risicoanalyse (IBRA) 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage II Stand van zaken uitvoering Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid2019-2021

  De bijlage gaat over de voortgang van de uitvoering van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019–2021 (LAP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Duurzaam vervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor duurzame mobiliteit. Daarnaast informeert zij de Kamer over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Klimaat. Het IIBO-Klimaat bekijkt welke beleidsmaatregelen er nodig zijn om de klimaatdoelen van 2050 voor de mobiliteitssector te halen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down

  Het rapport richt zich op een pakket met maatregelen voor het opnieuw opstarten van de rijexamens na de lockdown. CBR Opstartscenario’s examendivisies na lock‐down (PDF | 20 pagina's | 335 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie flankerende maatregelen EV Eindrapport november 2022

  Het rapport evalueert de uitvoering van maatregelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2019 te behalen voor de ingroei van elektrische (personen)voertuigen (EV’s) in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van de 3e rijbewijsrichtlijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het CBR komt van ver

  Het rapport bevat het eindverslag van Piet Eringa over de problematiek bij het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) en de de divisie Rijgeschiktheid in het bijzonder.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag ILT 2014

  Jaarverslag 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek gedoogsituaties verkeersregels wielerrondes

  Het rapport onderzoekt de gevolgen van de gedoogsituatie van verkeersregels bij wielerwedstrijden op de openbare weg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie invoering T-rijbewijs 2018

  Dit eindrapport beschrijft de bevindingen uit de gehele periode van onderzoek. Via een aantal evaluatiestappen bekijken we in hoeverre met de invoering van het T-rijbewijs aan de voorwaarden is voldaan om een verbetering van de verkeersveiligheid te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkprogramma 2022-2024 Europese spoorwegen

  Engelstalig rapport van Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail). Het rapport bevat het Werkprogramma 2022-2024 van EU-Rail.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Transportraad op 5 december 2022

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Transportraad die op 5 december 2022 in Brussel plaats vond. Daarnaast informeren zij de Kamer over de Nederlandse inbreng bij de publieke consultatie vanuit de Europese Commissie (EC) over de Richtlijn Gewichten en Dimensies. De inbreng op deze consultatie sturen zij mee met de Kamerbrief. Ook sturen zij de position paper van het kabinet over de herziening van het Roadworthiness Package (RWP). Dit is een pakket van 3 richtlijnen voor technische controles van wegvoertuigen. Tot slot sturen zij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage 2e wettelijke evaluatie CBR

  Het rapport bevat de 2e 5-jaarlijkse wettelijke evaluatie van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annual Report 2021 Rail Freight Rhine Alpine

  Engelstalig jaarverslag van de Rijn-Alpencorridor voor spoorgoederenvervoer over het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Agenda Fiets 2017-2020

  De agenda geeft de 8 doelstellingen weer van Tour de Force voor het fietsbeleid in Nederland voor de jaren 2017-2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rail Freight Corridor North Sea Baltic Annual Report 202

  Engelstalig jaarverslag van de Noordzee-Balticumcorridor voor spoorgoederenvervoer over het jaar 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzorgingsplaats van de Toekomst

  Beleidsvisie over de verzorgingsplaatsen van de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over ecoducten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsadvies landsadvocaat over verzorgingsplaatsen van de toekomst

  Advies van de landsadvocaat over verzorgingsplaatsen van de toekomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wijziging van de Wegenverkeerswet 1994

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994. Het verslag kreeg hij van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  Het wetsvoorstel gaat over de modernisering van het erkenningenstelsel, het verbeteren van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen van technische aard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van november 2021. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen VGR 17 ERTMS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van de 17e voortgangsrapportage (VGR 17) van het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS). Een deel van de vragen ging over het effect van ERTMS op het spoorgoederenvervoer. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Een verkenning van het juridisch kader voor de ADS in enkele EU Lidstaten en Groot-Brittannië

  In de loop van 2021 en 2022 is internationale regelgeving van kracht geworden die de typegoedkeuring van Automated Driving Systems (ADS) mogelijk maakt. ADS is een overkoepelend begrip voor voertuigen die voor langere tijd (delen van) de rijtaak geheel zelfstandig kunnen uitvoeren, zonder tussenkomst van de menselijke bestuurder. Deze nieuwe mogelijkheid markeert de faseovergang van experimenteren naar productie en verkoop van dergelijke systemen in de Europese Unie (EU). Als onderdeel van de Nederlandse inzet om nationale regelgeving aan te passen op deze nieuwe ontwikkeling, is onderzocht in hoeverre en op welke manier de wetten en regels van andere EU-lidstaten en Groot-Brittannië de komst van ADS accommoderen.

  Bekijk document gepubliceerd op