Zoekresultaten  1-50 van de 1.534 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
 • Waarborgen voor een generatieproof nieuw pensioencontract

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het artikel ‘Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 83 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van het lid Piri c.s. over een waarborgsom en een vog voor bestuursleden bij uitzendbureaus

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Monitor Arbeidsmarkt

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de Monitor Arbeidsmarkt oktober 2013 met gegevens over werkgelegenheid, inkomenswaarborg en re-integratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit nettopensioen

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief schriftelijk overleg conceptbesluit nettopensioen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29861, nr. 86 - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

  Arbeidsmigratie en sociale zekerheid; Motie; Motie van het lid Maatoug c.s. over voldoende publieke waarborgen in het toezicht op de certificerende instelling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Monitor Arbeidsmarkt april 2013

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, ter informatie, de Monitor Arbeidsmarkt april 2013 met gegevens over werkgelegenheid, inkomenswaarborg en re-integratie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen medische gegevens werknemers

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer mede namens minister Schippers (VWS) de antwoorden op de Kamervragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “een arbodienst die medische gegevens doorgegeven heeft aan werkgevers”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen vertrouwelijke informatie zieke werknemers

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de Kamervragen van de leden Kerstens en Tanamal (beiden PvdA) over het bericht dat arbobedrijven vertrouwelijke informatie van zieke werknemers delen met hun werkgever.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen bedrijfsarts onder druk

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW), mede namens minister Schippers (VWS), op vragen van het Kamerlid Voortman (GroenLinks) over de berichten ‘Bedrijfsarts onder druk gezet door werkgever en arbodiensten’ en ‘Bedrijfsarts in greep werkgever’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit nettopensioen

  Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Klijnsma (SZW) bij het ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met uitvoering van het nettopensioen en de waarborg voor fiscale hygiëne van het nettopensioen. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoekrapport Gezond en veilig werken in caos

  Uitkomsten onderzoek naar de aandacht voor gezond en veilig werken in cao’s, de achterliggende motieven en de doorwerking naar de achterban. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2013 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst met vragen en antwoorden 25883, nr. 325. Staat van de Arbeidsveiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek openbaarmaking afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 25 januari 2019 een besluit genomen over een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op de openbaarmaking van alle afschriften, c.q. overzichten aangaande individuele ontheffingen van de arbeidstijdenwet voor medewerkers van Cordaan. Bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn 3 documenten aangetroffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesoptimalisatie WIA-claimbeoordeling

  Rapport over de belangrijkste knelpunten en verbetermogelijkheden in het proces van de claimbeoordeling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel tot wijziging van de Ziektewet

  Minister Kamp (SZW) zendt de Tweede Kamer het Nader rapport bij het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Kennisinfrastructuur Arbeid & Zorg

  Verkenning naar de inrichting van een kennisinfrastructuur Arbeid en Zorg. Deze verkenning is gebaseerd op een kenniscyclus: kennisbehoefte, onderzoek, kennistransfer en de praktijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de voornemens van het kabinet naar aanleiding van het SER advies over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2014 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 29544, nr. 1216 - Arbeidsmarktbeleid

  Arbeidsmarktbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een appreciatie van een onderzoek uit het Verenigd Koninkrijk (VK) naar de vierdaagse werkweek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ziektewet-uitkeringen vanwege zwangerschap: analyse van mogelijke oorzaken van de stijging tussen 2017 en 2020

  UWV heeft onderzoek gedaan naar het stijgende beroep op de Ziektewet door mensen die ziek zijn door zwangerschap of bevalling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De instroom van bedrijfsartsen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Memorie van antwoord inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen.  Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet (PDF | 32 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • OECD rapport Mental Health and Work: the Netherlands

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage evaluatie handhaving arbeidswetten

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Inspectie SZW hebben onderzoek te laten doen naar het beleid en de praktijk van de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet en Wet arbeid Vreemdelingen. Dit heeft geleid tot een beschrijvende ‘foto’ van het beleid en de uitvoering en een rapport met verbeterkansen voor de toekomst. De bevindingen in de rapporten worden gebruikt voor de uitwerking van het handhavingsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

  Antwoorden van staatssecretaris Van Ark (SZW) aan de Tweede Kamer op de Kamervragen van het lid Van Dijk (PvdA) over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Moderne slavernij bij IJmond Werkt’

  Antwoorden van staatssecretaris Klijnsma (SZW) op de vragen van het Kamerlid Karabulut (SP) over het bericht ‘Moderne slavernij bij IJmond Werkt’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen over verzekeraars die werkgevers chanteren

  Minister Asscher (SZW) zendt de Tweede Kamer, mede namens minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Teeven (V&J), de antwoorden op de Kamervragen van het lid Voortman (GroenLinks) over “verzekeraars die werkgevers chanteren om medische gegevens van werknemers door te spelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) op de vragen van het Kamerlid Tanamal (PvdA) over het bericht dat UWV slordig omgaat met medische gegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda 2020: investeren in participatie en inzetbaarheid

  In juni 2010 hebben de sociale partners in de Stichting van de Arbeid het Pensioen Akkoord Voorjaar 2010 afgesloten. Daarin maken zij afspraken over aanpassingen van de arbeidspensioenen. Er zijn belangrijke aanpassingen nodig. Het Pensioenakkoord bevat ook de afspraak om de arbeidsparticipatie van oudere werknemers te verhogen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief vierde voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over de behaalde doelstellingen, de lopende activiteiten en de resterende ambities van het actieplan ‘Aanpak schijnconstructies’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota n.a.v. het verslag wetsvoorstel beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Voorstel van wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief evaluatie Wet modernisering Ziektewet (BEZAVA)

  Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet modernisering Ziektewet. Een vergelijkbare brief is (met bijlage) aan de Eerste Kamer aangeboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Hoe werkt loondoorbetaling bij ziekte?

  Factsheet met informatie over loondoorbetaling bij ziekte en over de veranderingen die in dit systeem worden doorgevoerd per 1 januari 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2016 Inspectie SZW

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kosten en resultaten van re-integratie : eindrapportage

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de handhavingsactiviteiten van de Arbeidsinspectie

  Antwoorden van minister Kamp (SZW) op vragen van het lid Heijnen over de handhavingsactiviteiten van de Arbeidsinspectie en de achterblijvende inning van boetes bij overtredingen van onderbetaling en illegale arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het proces van baancreatie

  Deze infographic beschrijft wat er allemaal bij komt kijken wanneer je als werkgever initiatiefnemer bent voor baancreatie en waar je rekening mee kunt houden. Baancreatie is het realiseren van geschikt, aangepast werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het proces van baancreatie (PDF | 1 pagina | 194 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport Geïntegreerde zorg en re-integratie voor werkenden en uitkeringsgerechtigden met psychische klachten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Jaarplan 2018 Inspectie SZW

  Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de antwoorden op de vragen van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het Jaarplan 2018 van de Inspectie SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten evaluatie Wet aanpak schijnconstructies

  Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark melden de uitkomsten van de evaluatie van de Wet aanpak schijnconstructies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen arbeidsomstandigheden Nederlandse pakketdienstensector

  Antwoorden van minister Asscher (SZW) mede namens minister Kamp (EZ) op de vragen van de Kamerleden Vos, Kerstens en Hamer (allen PvdA) over ‘het onderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de Nederlandse pakketdienstensector’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Boete voor roken buiten pauze

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op de vragen van het Kamerlid Heerma (CDA) over Boete voor roken buiten pauze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2017 Inspectie SZW

  In dit jaarplan beschrijft de Inspectie SZW de voorgenomen activiteiten in 2017 op de domeinen ‘Eerlijk werk’, ‘Veilig en gezond werk’ en ‘Werk en inkomen’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan FNV Bongenoten over verzuimbedrijven

  Brief van minister Kamp (SZW) aan FNV Bondgenoten in antwoord op de brieven over gesignaleerde problemen rond verzuimbegeleiding en over de brief met het onderzoeksrapport ‘Ziekmakende verzuimbureaus’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020

  Arbeidsvoorwaardenakkoord tussen de werkgever in de sector Politie en politievakorganisaties. Het akkoord geldt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020. Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2018-2020 (PDF | 25 pagina's | 2,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werk: van belang voor iedereen

  Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over werken met een chronische ziekte.

  Bekijk document gepubliceerd op