Zoekresultaten  1-50 van de 974 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over stilzwijgende verlengingen van uithuisplaatsingen van kinderen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Uithuisplaatsingen van kinderen mogen niet langer stilzwijgend worden verlengd'. De Tweede Kamerleden Vondeling en Crijns (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over het bericht over stilzwijgende verlenging van uithuisplaatsingen van kinderen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stelt de toezending uit van de Kamervragen naar aanleiding van het bericht over stilzwijgende verlenging van uithuisplaatsingen van kinderen. De Tweede Kamerleden Vondeling en Crijns (beiden PVV) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Justitie en Veiligheid (JenV) beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan daarbij in op de 4 speerpunten van de agenda. Dit zijn georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2022' van de Raad voor de rechtshandhaving mee met de Kamerbrief.

 • TK bijlage Staat van de rechtshandhaving 2022 2023

  Rapport van de Raad voor de rechtshandhaving. Het rapport beoordeelt de rechtshandhaving in Caribisch Nederland in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport advies Toekomstscenario kind en gezinsbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de tweede Kamer het advies 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zij gaan in op de achtergrond van het advies.

 • Advies Kinderen en ouders met recht goed beschermd Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid

  Rapport van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. De commissie geeft advies over de rechtsbescherming voor ouders en kinderen binnen het nieuwe systeem van jeugdhulp en jeugdbescherming. Dit is het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over nieuwe aanwijzingen aan certificerende instelling voor jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe algemene aanwijzingen aan het Keurmerkinstituut (KMI) voor jeugdbeschermingsinstellingen. Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 mogen alleen gecertificeerde instellingen jeugdbeschermingstaken en jeugdreclasseringstaken uitvoeren. Het KMI is de aangewezen certificerende instelling die de certificaten voor jeugdbeschermingsinstellingen afgeeft. Hij stuurt het 'Besluit Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering 2024' mee met de Kamerbrief.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over nieuwe aanwijzingen aan certificerende instelling voor jeugdbescherming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Algemene aanwijzingen tijdelijk certificaat jeugdbescherming en jeugdreclassering 2024

  Het besluit gaat over algemene aanwijzingen voor de afgifte van tijdelijke certificaten aan jeugdbeschermingsinstellingen en jeugdreclasseringsinstellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de rechtspositie van slachtoffers van relationeel geweld

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretraris Van ooijen (VWS) geven antwoorden op Kamervragen over de rechtspositie van slachtoffers van (relationeel) geweld en de overheidsbemoeienis met slachtoffers van Intieme Terreur bij omgangsregelingen. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting reflectietrajecten voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag december 2023

  Bijlage bij de voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (UHP KOT) december 2023. De bijlage gaat over de reflectietrajecten van de Raad voor de Rechtspraak en de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) over de rol van financiële problematiek bij de beslissingen over uithuisplaatsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfermatig overzicht tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Bijlage bij de voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (UHP KOT) december 2023. De bijlage bevat een overzicht van de resultaten van de datakoppeling op grond van de Tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT uit september 202

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT december 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voor gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslagaffaire die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing (UHP KOT).

 • Voortgangsrapportage Ondersteuningsteam sept okt 2023

  Voortgangsrapportage van het Ondersteuningsteam uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire. Het rapport bevat cijfers, resultaten, bevindingen en ontwikkelingen over de maanden september en oktober 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT december 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voor gedupeerde gezinnen van de kinderopvangtoeslagaffaire die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing. Hij gaat onder andere in op de resultaten van de ondersteuningsaanpak en de uitvoering van de tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT (uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag).

 • Cijfermatig overzicht bij voortgangsbrief UHP KOT december 2023 bij voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag december 2023

  Bijlage bij de voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag december 2023. De bijlage bevat een overzicht van monitorinformatie van het Ondersteuningsteam, de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor Rechtsbijstand.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ervaringen en boodschappen van ondersteunde ouders en kinderen

  Enquêterapport van het Ondersteuningsteam uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire. Van juli tot en met september 2023 hield het team een enquête onder ouders en kinderen die te maken hadden gehad met uithuisplaatsing vanwege de toeslagenaffaire. De enquête ging over de ervaringen van ouders en kinderen met de ondersteuning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Handreiking voor Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering en gemeenten. De handreiking is een bijlage van de bestuurlijke afspraken Landelijk tarief en bekostiging voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met de handreiking kunnen partijen afspraken  maken die bijdragen aan een reële bekostiging van de GI’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvattend Kwaliteitskader Jeugdbescherming

  Het kwaliteitskader geeft een overzicht van normen en wettelijkke bepalingen voor de jeugdbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraken landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Het document bevat de bestuurlijke afspraken tussen minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De afspraken gaan over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat Landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering

  De Landsadvocaat geeft advies over de juridische risico’s voor de Staat bij het (concept) 'Convenant landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering'. Het gaat om afspraken tussen minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrieven bij documenten bestuurlijke afspraken over landelijk tarief jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de bestuurlijke afspraken, de Handreiking en de onderliggende documenten over het akkoord van het Rijk met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het akkoord gaat over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen bij de transformatie van het systeem voor interlandelijke adoptie. Hij stuurt het 'Transitieplan bemiddeling interlandelijke adoptie' mee met de Kamerbrief. Daarnaast informeert hij de Kamer over vervolgstappen in het overbrengen van adoptiedossiers over binnenlandse afstand en adoptie naar het Nationaal Archief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang transformatie interlandelijk adoptiesysteem

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieplan bemiddeling interlandelijke adoptie Oktober 2023

  Het rapport bevat een transitieplan voor de afbouw van de 4 vergunninghouders voor interlandelijke adoptie en overdracht van kennis en kunde naar 1 Centrale Bemiddelingsorganisatie: de Interlandelijke Adoptiebemiddeling Nederland (IAN).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) informeren de Tweede Kamer over belangrijke mijlpalen om de jeugdbescherming, die onder grote druk staat, te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Verzamelbrief jeugdbescherming

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie JN Platform JB bestuurlijke afspraken Rijk gemeenten

  Afschrift van de brief van Jeugdzorg Nederland aan minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Jeugdzorg Nederland reageert op de bestuurlijke afspraken over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kostprijsonderzoek, landelijk tarief en bekostigingsvormen Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Het document bevat 2 samenhangende onderzoeksrapporten. Het 1e rapport gaat over de berekening van de gemiddelde landelijke kostprijs voor de uitvoering van maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het 2e rapport gaat in op mogelijke bekostigingsvormen voor Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het geeft advies over de bekostiging van GI’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Prestatiebeschrijvingen Jeugdbescherming

  Het document bouwt voort op het Kwaliteitskader Jeugdbescherming. Het beschrijft de inhoudelijke basis voor afspraken tussen gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (GI’s) voor jeugdbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift zienswijze ACM Landelijk tarief en bekostiging jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Afschrift van een e-mail van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM geeft haar zienswijze over de bestuurlijke afspraken tussen minister Weerwind (Rechtsbescherming), staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De afspraken gaan over een landelijk tarief voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluiten inzake interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de besluiten die hij heeft genomen naar aanleiding van 2 verzoeken op grond van de Wet open overheid (Woo). De verzoeken gingen over interlandelijke adoptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Verzamelbrief Jeugdbescherming

  Tabel met toelichting op de beleidskeuze voor de inzet van middelen voor een landelijk tarief voor de uitvoering van jeugdbescherming en de jeugdreclassering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht op certificering van Jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinsituut

  Onderzoeksrapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie onderzoekt de kwaliteit van het Keurmerkinstituut B.V. Dit is de certificerende instelling voor instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (GI’s)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluiten inzake interlandelijke adoptie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op rapport over toeslagenaffaire

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport over toeslagenaffaire

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op het rapport 'Het kind van de rekening' van Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) over de toeslagenaffaire. Het Tweede  Kamerlid Omzigt (Omzigt) had hierom verzocht. Ook gaat hij in op de vraag wat de regering doet voor gedupeerde gezinnen die door de toeslagenaffaire  te maken hebben gekregen met uithuisplaatsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Woo besluit over correspondentie met de HCCH over interlandelijke adoptie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de conclusies van het inspectierapport vernietiging adoptiedossiers

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit over correspondentie met de HCCH over interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over de openbaarmaking van correspondentie van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) met de The Hague Conference on Private International Law (HCCH) over interlandelijke adoptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft zijn beleidsreactie op het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport ging over onderzoek naar de vernietiging van adoptiedossiers bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Daarbij ging het om de naleving van de Archiefwet. De Tweede Kamer had het rapport op 28 juli 2023 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over tekortschietende feitenonderzoeken in de jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat ondanks jarenlange inspanningen de verbeterplannen voor waarheidsvinding in de jeugdzorg nauwelijks geleid hebben tot daadwerkelijke verbeteringen. De Tweede Kamerleden (SP) en Omtzigt (Omtzigt) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij onderzoeksrapport over toezicht op certificering van Jeugdbescherming en jeugdreclassering

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Toezicht op certificering van Jeugdbescherming en jeugdreclassering door het Keurmerkinsituut' van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing - Visual pilot gratis rechtsbijstand bij gezagsbeëindiging

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op Inspectierapport vernietiging dossiers

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0

  Het rapport evalueert het gebruik van Ritax 2.0  in de jeugdstrafrechtketen. Het gaat hierbij om een instrument uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor toeleiding naar passende interventies in de jeugdstrafrechtketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0. Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering'. Hij gaat in de op conclusies en geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op