Zoekresultaten  1-50 van de 1.340 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Migratieverwijder
Thema: Luchtvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij Framework Agreement steunverlening KLM

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het contract tussen KLM en de staat (Framework Agreement). Hij verzoekt daarbij om dit document vertrouwelijk ter inzage te leggen tot eind maart 2024.

 • Kamerbrief met rapportage vermoeidheid onder piloten

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over meldingen over vermoeidheid bij piloten. Het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een overzicht gemaakt van deze meldingen. De rapportage an het ILT zit als bijlage in de Kamerbrief.

 • Kamerbrief over benoeming voorzitter MRS

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van mevrouw Khadija Arib als voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS).

 • Kamerbrief met reactie op visie NLR voor Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland

  Minister Harbers (IenW) reageert op de visie'Toekomstbestendige Luchtvaart voor Nederland' van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en andere organisaties. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

 • Kamerbrief over voorhang wijziging Besluit burgerluchthavens

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor de wijziging van het Besluit burgerluchthavens (BBL). Het besluit gaat over het opnemen van een grondslag voor het kunnen berekenen van de emissie vanwege het luchthavenluchtverkeer van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken. Hij gaat in op de voorhangprocedure.

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wet onbemande luchtvaart BES

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wet onbemande luchtvaart BES. Het gaat om het introduceren van een passend regelgevingskader voor vluchten met onbemande luchtvaartuigen in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Kamerbrief over stand van zaken balanced approach-procedure Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de besluitvorming rondom het aantal vluchten op Schiphol. Hij gaat daarbij in op de balanced approach procedure. Dit is een procedure voor het reduceren het aantal vluchten op een grote luchthaven.

 • Antwoorden Kamervragen over breken belofte krimp Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van gebroken beloftes en gemankeerde berekeningen rond Schiphol en Lelystad Airport en het vertrouwen van de burger in de overheid. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over niet-CO2-klimaateffecten van de luchtvaart in beleidsstudies

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de softwaretool om niet-CO2-klimaateffecten te berekenen voor de luchtvaart. Hij stuurt het rapport 'Aviation Non-CO2 estimator' mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief over effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van 4 nderzoeken naar de effecten van luchtvaart op lokale luchtkwaliteit. Hij stuurt de onderzoeksrapporten mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief bij 4 studies luchtvaartpassagiers

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 4 rapporten over onderzoek naar passagiers in de luchtvaart. Hij bespreekt daarbij de resultaten van de onderzoeken.

 • Kamerbrief over voortgang Lelystad Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de punten uit de brief van de luchthaven Lelystad Airport van 5 juli 2023. Het gaat onder meer over de uitgangspunten voor de nadering van de luchthaven.

 • Kamerbrief over stand van zaken regionale luchthavens en luchtruim

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op diverse onderwerpen op het gebied van regionale luchthavens en luchtruim. Daarbij gaat hij ook in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

 • Verzamelbrief Luchtvaart december 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over 3 luchtvaartonderwerp. Het gaat om de actualisatie van de studie 'Prijs van een vliegreis', de verkenning naar de registratie van zakelijk vliegen, en de definitieve roadmap voor duurzaam taxiën op de Polderbaan.

 • Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de resultaten van het Draagvlakonderzoek Luchtvaart uit 2023. Hij bespreekt de bevindingen uit het onderzoek.

 • Kamerbrief over voortgang CO2-plafond per luchthaven

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het CO2-plafond voor luchthavens. Hij gaat daarbij in op de reikwijdte van het CO2-plafond. Ook schetst hij de verdere uitwerking van de monitoring en handhaving. Tot slot deelt hij de resultaten van het onderzoek van To70 naar individuele prikkels en sturingsmogelijkheden voor de luchthavens met de Kamer. Het onderzoeksrapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.

 • Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.

 • Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het mondeling overleg van 20 september 2023. Het overleg ging over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Krul

  Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Krul (CDA). De motie verzoekt het kabinet om een wettelijke verplichting uit te werken om bij elk nieuw luchthavenbesluit vooraf de economische waarde af te wegen. Het gaat daarbij om de impact op mens, milieu, leefbaarheid, samenleving en de brede welvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport De luchtvaart centraal

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'De luchtvaart centraal.  Naar een volwaardige, gezaghebbende en proactieve luchtvaartautoriteit'. Het rapport gaat over de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als luchtvaartautoriteit. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport en op de vervolgstappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolgproces programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geven de Tweede Kamereen indicatie voor de planning van het ontwerpproces en besluitvormingsproces voor het programma Luchtruimherziening. De Tweede Kamer had op 12 september 2023 de voortgangsrapportage van het programma Luchtruimherziening controversieel verklaard. Dat betekent dat besluitvorming over vervolgstappen aan een nieuw kabinet is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het gaat om het vervallen van de aanwijzing van het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan, het vervallen van de aanwijzing van het gebied waar zich militaire laagvliegroute 10A bevindt en de geldende beperkingen in die gebieden. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Duurzaam Taxiën

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Boucke (D66). De motie verzocht de regering om Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voorrang te laten geven aan de uitrol van elektrische TaxiBots op Schiphol. Dit om te voldoen aan de ambitie om duurzaam taxiën in 2030 de standaardprocedure te laten zijn op de Nederlandse luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over leefomgevingskwaliteit luchthavens van nationale betekenis

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van lopende onderzoeken en trajecten voor luchtkwaliteit en geluid rond luchthavens. Daarnaast informeert hij de Kamer over de afronding van de evaluatie van de Regeling Burger- en Militaire Luchthavens (RBML).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 5e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele trajecten uit het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. Onder meer over de ontwikkeling van een normenstelsel voor geluid. Hij stuurt de rapportage 'Mogelijkheden individuele bescherming geluidbelasting luchtvaart' mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij de notitie 'Analyse effect vlootverstilling NRM op basis van GP202'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief VNC en FNV behoud werkgelegenheid cabine

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) van 21 juni 2023. Deze ging over behoud van werkgelegenheid in een duurzame luchtvaart. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastrucvtuur en Waterstaat (IenW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mogelijke begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over de (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitstoot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken voormalig Aeroflot viegtuig op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij het voormalige Aeroflot-vliegtuig dat op Schiphol geparkeerd staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers september 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van transportministers van de Europese Unie (EU). Deze vindt plaats op 21 en 22 september 2023 te Barcelona, Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de reddingsoperatie bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze vond plaats op 25 juli 2023 bij Ameland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beëindigen van het anticiperend handhaven per 31 maart 2024 als onderdeel van het Hoofdlijnenbesluit Schiphol. Daarnaast informeert hij de Kamer over de start van de notificatiefase in het kader van de balanced approach-procedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over structureel fonds voor verduurzaming van de luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de aangehouden motie van de Tweede Kamerleden Eppink (JA21) en Koerhuis (VVD). Deze verzocht om in overleg met de sector de omvang en samenstelling van een structureel fonds voor het verduurzamen van de luchtvaart te bepalen. Het Tweede Kamerlid Koerhuis had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol april 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het halfjaarlijkse overzicht van de resultaten van het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de naleving van de normen en regels voor milieu en externe veiligheid voor de luchthaven Schiphol. Het gaat om de periode van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023. Daarbij informeert hij de Kamer over zaken die van belang zijn voor de handhaving van de regels voor preferentieel baangebruik in het nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Lelystad Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het verzoek van Lelystad Airport om het Luchthavenbesluit Lelystad 2015 in overeenstemming te brengen met de aangevraagde vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om het toegestane aantal vliegtuigbewegingen voor handelsverkeer. Hij stuurt de brief van Lelystad Airport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op brief over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een burgerbrief over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Hij doet dit op verzoek van de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij adviesnotitie over kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer en adviesnotitie van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). Deze gaat over kennisvergroting en bewustwording rond de kwaliteit van cabinelucht bij het luchtvaartpersoneel. Hij gaat kort in op de inhoud.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die zij wil nemen om de veiligheid in het openbaar vervoer (ov) te bevorderen. Zij gaat in op de Personeelsmonitor 2022, registraties van incidenten en vervolgacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van bijlagen bij het Verdrag van Chicago. Het gaat over de internationale burgerluchtvaart en de gewijzigde Voorschriften bij het Europees Verdrag (ENA) over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de beveiliging van luchthaven Schiphol

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (Jenv) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de beveiliging van luchthaven Schiphol. De Tweede Kamerleden Kuik, Krul en Boswijk (allen CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) reageert op een rapport van SEO Economisch Onderzoek over reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

  Ministers Harbers (IenW) en Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over metingen op Schiphol van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verloren 13.000 banen door inkrimping Schiphol

  Ministers Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het SEO-rapport 'Minder banen door krimp – werkgelegenheidseffecten van minder vluchten op Schiphol'. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Bromet (GroenLinks). De motie verzocht om aanpassingen te doen rondom het gebruik van het regeringsvliegtuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over arrest gerechtshof Amsterdam hoger beroep kort geding KLM c.s./IATA e.a. tegen de Staat

  Minister Harbers (IenW) reageert op het arrest van de gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep op het kort geding van KLM c.s./IATA e.a. tegen de Staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 8e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol. Hij gaat daarbij in op de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit het rapport 'Veiligheid Vliegverkeer Schiphol'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over uitspraken Qatar Airways CEO

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Qatar Airways CEO says aviation industry will miss 2050 net zero target’. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op