Zoekresultaten  1-50 van de 518 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Migratieverwijder
Thema: Scheepvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Verzamelbrief Wadden voorjaar 2024

  Minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BO Waddengebied) van 17 januari 2024. Ook gaan zij in op actuele onderwerpen die te maken hebben het Waddengebied. Onder meer de motie van de Tweede Kamerleden Van der Plas (BBB) en Koerhuis (VVD) over de Waddenveren en de bereikbaarheid van Ameland.

 • Kamerbrief over toezeggingen multimodaal goederenvervoerbeleid

  Minister Harbers (IenW) komt enkele toezeggingen na uit het Commissiedebat met de Tweede Kamer op 13 april 2023 over het goederenvervoerbeleid. Het gaat om de herijking van de Goederenvervoeragenda, het beleidskader buisleidingen, het onderzoek naar de Demurrage en Detention regels in het containervervoer en de mogelijkheden voor de aansluiting van de logistieke sector langs het Twentekanaal op de goederenvervoercorridor Oost.

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Brug Maastricht dreigt in te storten na aanvaring losgeslagen woonboot'. Het Tweede Kamerlid Vedder (CDA) had de vragen gesteld.

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van oktober tot en met december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) uit de periode oktober 2023 tot en met december 2023.

 • Kamerbrief over stand van zaken vlootvervangingsprogramma Rijksrederij januari 2024

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de vlootvervanging van de Rijksrederij. Daarnaast gaat hij in op de uitvoering van enkele toezeggingen en moties.

 • Kamerbrief over uitvoering moties over nachtelijk watertaxivervoer op de Waddenzee

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van 2 moties over nachtelijke watertaxidiensten op de Waddenzee. De 1e is de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA). Deze verzoekt de regering om te kijken naar uitzonderingen op de wet om het mogelijk te maken om ’s nachts wél harder dan 20 km/u te varen met een snelle motorboot. De 2e motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) ging over nachtelijk vervoer vanaf Ameland en generieke ontheffing bij nachtelijk varen voor gespecificeerde diensten.

 • Kamerbrief over klimaatbeleid voor de zeevaart 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de Europese, mondiale en Nederlandse aanpak van het klimaatbeleid voor de zeevaart in 2023.

 • Verzamelbrief Maritieme Zaken

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen binnen het domein van zeevaart, zeehavens, binnenvaart en duurzame scheepvaart.

 • Kamerbrief over aanbevelingen adviescollege ICT toetsing voor het programma IAS Rijkwaterstaat

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de afronding van het programma 'Industriële Automatisering Sourcing' (IAS) binnen Rijkswaterstaat, na het verkregen advies door het adviescollege ICT-toetsing in maart 2021. Het gaat om standaardisering van de IT-componenten om de (cyber)veiligheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de kunstwerken van Rijkswaterstaat te bevorderen.

 • Kamerbrief over stoppen huidige aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het stoppen van de huidige aanbesteding voor het vernieuwen van de Van Brienenoordbrug in de A16. Hij bespreekt daarbij de nieuwe aanpak die zal leiden tot een nieuwe aanbesteding.

 • Kamerbrief bij OVV rapport over de aanvaring op de Nieuwe Maas

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapprt 'Aanvaring watertaxi met een havenrondvaartboot – Nieuw Maas, Rotterdam' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Hij geeft een korte toelichting op het onderzoek.

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden feitelijke vragen Wetsverslagen begrotingen IenW HXII Mobiliteitsfonds en Deltafonds 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het Wetsverslag Begroting IenW 2024 (HXII), het Wetsverslag Begroting Mobiliteitsfonds 2024 en het Wetsverslag Begroting Deltafonds 2024.

 • Kamerbrief met verslag EU Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Transportraad van de Europese Unie (EU) van 4 december 2023. Hij informeert de Kamer over het akkoord op de ‘Verordening goedkeuring van en het markttoezicht op niet voor de weg bestemde mobiele machines die deelnemen aan het verkeer op de openbare weg’ en over de Europese fietsverklaring.

 • Kamerbrief over besluit vervolgstappen renovatie vuurtoren Lange Jaap Huisduinen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de mogelijke scenario’s en de vervolgstappen voor de renovatie van de vuurtoren Kijkduin ('Lange Jaap') in Den Helder.

 • Kamerbrief over vervolgaanpak op basis van uitkomsten Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het starten van een MIRT-verkenning voor de bereikbaarheid van Ameland. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Hij bespreekt daarbij de uitkomsten van het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA 2030).

 • Kamerbrief bij Ontwikkelperspectief NOVEX Rotterdamse Haven

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemma’s en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. Op 7 december 2023 hebben partijen dit ontwikkelingsperspectief ondertekend. De Kamerbrief gaat in op 3 vraagstukken uit het perspectief en op het gebiedsgericht werken in NOVEX -gebieden.

 • Kamerbrief met reactie op OVV rapport over de aanvaring in het Schuitengat

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Aanvaring in het Schuitengat' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport gaat over de aanvaring tussen de snelboot Tiger en de watertaxi Stormloper op de Waddenzee op 21 oktober 2022. Hierbij kwamen 3 passagiers om het leven. De Kamerbrief gaat in op de aanbevelingen uit het rapport.

 • Kamerbrief over roadmap varend ontgassen en onderzoek best beschikbare technieken

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweed Kamer over de vaststelling van de Roadmap varend ontgassen en de afronding van het onderzoek best beschikbare technieken (BBT) voor mobiele ontgassingsinstallaties. Hij stuurt de 'Roadmap Varend Ontgassen periode 2023-2024' mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief met 1e jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met de 1e jaarlijkse voortgangsrapportage MSC Zoe. Het gaat om de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het ongeval met de MSC Zoe in 2019. Bij het ongeval verloor het schip 342 containers.

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De Kamer had het rapport op 27 september 2023 ontvangen.

 • Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.

 • Kamerbrief over stand van zaken varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het dossier varend ontgassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • kamerbrief over BO Waddengebied 26 juni 2023

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over Bestuurlijk Overleg Waddengebied (BOW) van 26 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag goedkeuring van het HNS-verdrag en wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen. Daarnaast stuurt hij de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over varend ontgassen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Schippers vrezen tekort aan installaties om tanks te legen' en 'Ministerie wil verbod op varend ontgassen versnellen'. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport havenbekken Houtrakpolder

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamerhet rapport 'Onderzoek voorwaarden havenbekken Houtrakpolder'. Daarbij geeft hij een toelichting op de belangrijkste punten uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport opvolgingsonderzoek veiligheid historische zeilvloot

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Veiligheid historische zeilvloot Een opvolgingsonderzoek naar aanleiding van 2 voorvallen in 2022' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Daarbij gaat hij in op de conclusies uit het rapport en op het vervolg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota's naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer 2 nota’s naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel Uitvoeringswet HNS-verdrag. Het wetsvoorstel gaat over goedkeuring en uitvoering van het Internationaal Verdrag voor aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in verband met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen en het  wetsvoorstel tot uitvoering van het HNS-verdrag. HNS staat voor Hazardous and Noxious Substances.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herprioritering Mobiliteitsfonds/MIRT

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de 17 gepauzeerde projecten binnen het aanlegprogramma voor wegen en vaarwegen en de concrete invulling van de structurele opgave op het Mobiliteitsfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de reddingsoperatie bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze vond plaats op 25 juli 2023 bij Ameland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport Dimensionering vaargeul Holwerd-Ameland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het vervolgonderzoek naar mogelijkheden om veilig te passeren in de vaargeul Ameland-Holwerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankomst vrachtschip Fremantle Highway in de Eemshaven

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken rond de situatie en positie van het vrachtschip Fremantle Highway na de brand van 11 juli 2023. Daarbij geeft hij een toelichting op het besluit om de Fremantle Highway naar de Eemshaven te verslepen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken brand op vrachtschip Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland. Hij bespreekt daarbij het tijdpad voor het verslepen en bergen van het schip. Ook gaat hij kort in op de eventuele gevolgen voor de natuur en de bewoners van de Waddeneilanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over brand op vrachtschip Fremantle Highway boven Ameland

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over wat er bekend is over de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze brak uit op 25 juli 2023 boven Ameland. Hij geeft een kort samenvatting van de gebeurtenissen en gaat in op de reddingsmaatregelen. Hij verwacht dat hij de Kamer later kan informeren over de toedracht, berging en de afwikkeling van het incident.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toename incidenten en afname veiligheidsgevoel in het OV

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de maatregelen die zij wil nemen om de veiligheid in het openbaar vervoer (ov) te bevorderen. Zij gaat in op de Personeelsmonitor 2022, registraties van incidenten en vervolgacties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van bijlagen bij het Verdrag van Chicago. Het gaat over de internationale burgerluchtvaart en de gewijzigde Voorschriften bij het Europees Verdrag (ENA) over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ongevalscijfers Scheepvaart 2022

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ongevalscijfers van 2022 op de Nederlandse binnenwateren en de Noordzee. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de inperking van veerdiensten naar Ameland

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over de inperking van de veerdiensten naar Ameland. Ook wordt de Tweede Kamer geinformeerd over de uitkomsten van een bestuurlijk overleg dat kortgeleden heeft plaatsgevonden over de inperking van de veerdiensten naar Ameland. De Tweede Kamerleden Bromet (GroenLinks) en De Hoop (PvdA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over klimaatafspraken internationale zeevaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de belangrijkste uitkomsten van de International Maritime Organization (IMO). 175 landen hebben onderhandeld over het aanscherpen van de strategie om de uitstoot van broeikasgassen door de internationale zeescheepvaart te beperken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over scheepvaartveiligheid op de Noordzee

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht over de aanvaring van de Petra L met een windturbine in het gebied Gode Wind. Het Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de verhoging van het veerhavengebied van Terschelling en de rol van Rijkswaterstaat

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht dat Terschelling het havengebied met 30 centimeter ophoogt, maar dat Rijkswaterstaat niet meedoet. De Tweede Kamerleden Koerhuis en Bevers (beiden VVD) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage 'Voortgang Ontwikkelplan Assetmanagement' van juni 2023. Het gaat om het professionaliseren van het assetmanagement op het hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en watersysteem. Hij geeft daarbij een toelichting op de rapportage en op de achtergrond van het ontwikkelplan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over regels rond verlichting windmolens

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Hollands Kroon roept minister op regels rond verlichting windmolens per 2024 aan te passen'. Het Tweede Kamerlid Krul (CDA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Noordzeeoverleg voortgangsrapportage 5

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e rapportage over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie-De Hoop over watertaxi's in het Waddengebied

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de motie van het Tweede Kamerlid De Hoop (PvdA). De motie verzocht om haast te maken met het overleg met onder meer de watertaxibedrijven en gemeenten over de lijst met uitzonderingen voor (nachtelijk) vervoer op de Waddenzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over risicoanalyse bijmenging in stookolie en Nederlandse inzet bij IMO bijmenging stookolie

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de risicoanalyse van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de risico’s van bijmenging van afval en ongewenste stoffen in stookolie. Daarnaast gaat hij in op enkele toezeggingen. Onder meer over de Nederlandse inzet binnen de International Maritime Organization (IMO) voor het tegengaan van bijmenging van ongewenste stoffen in stookolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht dat een noodhulpsleepboot een stuurloos schip weghoudt bij windpark Borssele

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Botsing op zee zorgt voor stuurloos schip Julietta D voor de kust van IJmuiden' en 'Noodhulpsleepboot houdt stuurloos schip weg bij windpark Borssele'. Het Tweede Kamerlid Koerhuis (VVD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op