Zoekresultaten  1-50 van de 7.538 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Migratieverwijder
 • 19637, nr. 3207 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Actuele situatie Ter Apel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde Agenda JBZ Raad 4 en 5 maart 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) die plaats vindt op 4 en 5 maart 2024 in Brussel. Zij informeren de Kamer daarbij over de inzet richting de nieuwe Europese Commissie, de instemming met het Asiel- en migratiepact en de Schengengrenscode en over de ministeriële bijeenkomst in Calais-format. Ook gaan zij in op de aanpak van vuurwerk.

 • Kamerbrief over actuele situatie Ter Apel februari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de actuele situatie in de opvanglocatie voor asielzoekers in Ter Apel sinds de uitspraak van de rechtbank in Groningen in het kort geding van de gemeente Westerwolde tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De uitspraak vond plaats op 23 januari 2024. Volgens de uitspraak moest het COA uiterlijk op 21 februari 2024 het aantal personen in de opvanglocatie in Ter Apel terugbrengen tot maximaal 2.000 personen.

 • 19637, nr. 3206 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Inrichting schaderegeling Ter Apel

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637;36045, nr. 3205 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36349, nr. 6 - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 35510, nr. 142 - Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

  Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36045, nr. 176 - Situatie in Oekraïne

  Situatie in Oekraïne; Mededeling; Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over bilateraal veiligheidsarrangement met Oekraïne

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over inrichting schaderegeling Ter Apel

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de tijdelijke regeling voor (gedeeltelijke) schadevergoeding voor inwoners en ondernemers van de gemeente Westerwolde voor de overlast door het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Daarnaast wil hij een incidentele bijdrage toekennen voor het treffen van aanvullende preventieve maatregelen.

 • Antwoorden vragen Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvangtoeslag

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag 2024 in verband met de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvang.

 • Beantwoording Nadere Kamervragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door de leden van de BBB-fractie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Antwoorden op Kamervragen bericht Kinderdagverblijven en bso's gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over het NOS-artikel 'Kinderdagverblijven en bso’s gebruiken vaker trucs om omzet te verhogen'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Van den Hil (VVD), Flach (SGP), Podt (D66) en Kathmann (GroenLinks-PvdA).

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over 1ste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de antwoorden op vragen aan over de eerste voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden. De vragen zijn gesteld door de leden van de BBB-fractie.

 • Antwoorden Kamervragen over de dreigende sluiting van het Walaardt Sacre Kamp in Huis ter Heide

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister Ollongren (Defensie) geven antwoorden op Kamervragen over de voorgenomen sluiting van het Walaardt Sacré Kamp dat sinds de zomer 2021 fungeert als opvanglocatie voor Afghaanse vluchtelingen. De Tweede Kamerleden Veldkamp, Kahraman en Van Hijum (allen Nieuw Sociaal Contract) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nieuw Bestuurlijk afsprakenkader ontheemden uit Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van het herziene Bestuurlijk Afsprakenkader ontheemden uit Oekraïne 2024. Het gaat om een overeenkomst met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Veiligheidsberaad over de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

 • Kamerbrief over opt out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voordelen en nadelen van de zogeheten opt-out van Denemarken op het gebied van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). Hij gaat in op de totstandkoming van de opt-out en de gevolgen voor Denemarken. Daarnaast bespreekt hij de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Veldkamp (Nieuw Sociaal Contract). De motie gaat over een opt-out voor afspraken van de Europese Unie (EU) op het gebied van asiel en migratie.

 • 19637, nr. 3204 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Actuele situatie asielopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3203 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Rapport fundamentele heroriëntatie asielketen “Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Onderzoek ADR naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de UHT en de CWS

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) stuurt de Tweede Kamer het onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) en de Commissie Werkelijke Schade (CWS).

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel verlenging van de beslistermijnen in asiel en nareiszaken

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Vreemdelingenwet 2000. Het gaat om verlenging van de beslistermijnen in asielzaken en nareiszaken. Ook stuurt hij een cijferoverzicht van deImmigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over 2023.

 • 32824, nr. 410 - Integratiebeleid

  Integratiebeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op de brief van de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland over de borging en financiering van de onderwijsroute

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief Beleidsagenda Caribisch Nederland 2021 - 2025 januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de Justitie en Veiligheid (JenV) beleidsagenda voor Caribisch Nederland 2021-2025. Zij gaan daarbij in op de 4 speerpunten van de agenda. Dit zijn georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, grensbewaking en migratie, resocialisatie, re-integratie en jeugdbeleid, en crisisbeheersing. Zij sturen de 'Staat van de rechtshandhaving Caribisch Nederland 2022' van de Raad voor de rechtshandhaving mee met de Kamerbrief.

 • Kamerbrief Eindrapport Toekomst Toeslagenstelsel

  Staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane), ministers Van Gennip (SZW), Dijkstra (Medische Zorg) en De Jonge (BZK) bieden de Eerste en Tweede Kamer een verkenning aan naar alternatieven voor het toeslagenstelsel. De verkenning bevat een breed scala aan mogelijke alternatieven waar een volgend kabinet uit kan kiezen.

 • Kamerbrief met beleidreactie op inspectierapport over steekincident CTP Veldzicht

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en Staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Onderzoek naar aanleiding van het steekincident in CTP Veldzicht' van de Inspectie Justitie en Veiligheid (JenV). Het rapport gaat over onderzoek naar een fataal steekincident dat plaats vond in Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht op 5 november 2022. Zij geven hun beleidsreactie op het rapport.

 • Kamerbrief over actuele situatie asielopvang februari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de actuele situatie in de asielopvang. Hij bespreekt daarbij de invoering van de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. De wet is ook bekend als de Spreidingswet.

 • Antwoorden Kamervragen over de tekortkomingen in de geboortezorg voor asielzoekers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het promotieonderzoek over de geboortezorg voor asielzoekers in Nederland en de berichtgeving daarover. De Tweede Kamerleden Paulusma en Podt (beiden D66) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over fundamentele herorientatie asielketen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Bouwstenen voor het asielbeleid en het asielstelsel'. Hij gaat daarbij kort in op de uitvoering van de maatregelen uit het rapport.

 • 36498, nr. A - Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende erkenning van kwalificaties van derdelanders (C(2023)7700)

  Aanbeveling van de Europese Commissie betreffende erkenning van kwalificaties van derdelanders (C(2023)7700); Brief van de minister van BuZa inzake BNC-fiche over de aanbeveling betreffende de erkenning van kwalificaties van derdelanders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief opvang Oekraïne januari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen en de te nemen vervolgstappen naar aanleiding van de verkenning verblijf en terugkeer voor ontheemden uit Oekraïne vanaf 4 maart 2025. Daarnaast gaat hij in op een toezegging tijdens het commissiedebat Vreemdelingen- en asielbeleid van 20 december 2023. Deze ging over Oekraïense psychologen en de problemen door nieuwe vereisten voor basispsychologen vanaf 2024.

 • 36045, nr. 175 - Situatie in Oekraïne

  Situatie in Oekraïne; Brief regering; Vooraankondiging Incidentele Suppletoire Begroting Oekraïne-faciliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij verslag JBZ Raad januari 2024

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming,), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris van der Burg (beiden JenV) sturen de Tweede Kamer het verslag aan van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad). Deze vond plaats op 25 en 26 januari 2024 in Brussel. Daarbij informeren zij de Kamer over de afronding van het Asiel- en Migratiepact. Ook bespreken zij de Schengengrenscode en de herziening van de richtlijn voorkoming en bestrijding mensenhandel. Tot slot gaan zij in op enkele toezeggingen over mensenrechten. Zij sturen het 4e kwartaaloverzicht 2023 van wetsvoorstellen van de Europese Unie (EU) op JBZ-terrein mee met de Kamerbrief.

 • 27062, nr. 138 - Alleenstaande minderjarige asielzoekers

  Alleenstaande minderjarige asielzoekers; Brief regering; Stand van zaken ten aanzien van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport advies Toekomstscenario kind en gezinsbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de tweede Kamer het advies 'Kinderen en ouders met recht goed beschermd' van de Adviescommissie rechtsbescherming en rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Zij gaan in op de achtergrond van het advies.

 • 32824, nr. 409 - Integratiebeleid

  Integratiebeleid; Brief regering; Toezegging aan het lid Podt over waar de Wet inburgering 2021 (inburgeringsplicht) en de Participatiewet (betaald werk) schuren en met oplossingsrichtingen te komen als dit nodig is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637;36045, nr. 3202 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Verzamelbrief opvang Oekraïne

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3201 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op de rechterlijke uitspraak inzake het kort geding dat de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het COA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de antwoorden op schriftelijke vragen over de voornemens van het kabinet tot asielopvang in Albergen

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen over de antwoorden op schriftelijke vragen over de voornemens van het kabinet tot asielopvang in Albergen en de informatievoorziening aan de gemeente Tubbergen. Aanleiding waren de antwoorden op eerdere vragen over het voornemen van het kabinet om de vergunning te verlenen voor het asielzoekerscentrum (azc) in Albergen. Het Tweede Kamerlid Eerdmans (JA21) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken opvang ama's januari 2024

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) sinds op 10 november 2023.

 • Kamerbrief over verblijfsregelingen en erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen voor verblijfsregelingen voor arbeidsmigranten en kennismigranten en het erkend referentschap in relatie tot nationale veiligheid.

 • Kamerbrief met reactie op rechterlijke uitspraak kort geding gemeente Westerwolde tegen COA

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) reageert op verzoek van de Tweede Kamer op de rechterlijke uitspraak over het kort geding dat de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

 • 19637;36045, nr. 3200 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Gevolgen uitspraak Raad van State tijdelijke bescherming derdelander uit Oekraïne

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36196, nr. A - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met aanscherping van het openbare ordebeleid voor criminele vreemdelingen; Gewijzigd voorstel van wet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3199 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 december 2023, over Vreemdelingen- en asielbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over gevolgen moratorium voor Palestijnse asielaanvragers

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Mijn kinderen voelen zich door mij in de steek gelaten, mijn dochter gelooft niet dat een asielaanvraag zo lang kan duren'. Het Tweede Kamerlid Podt (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3198 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Landenbeleid Afghanistan

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 19637, nr. 3197 - Vreemdelingenbeleid

  Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Landenbeleid Iran

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36333, nr. L - Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen)

  Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen); Motie van het lid Van Hattem over eerst het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State aan de Kamer te verstrekken voordat besluitvorming over het wetsvoorstel plaatsvindt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderwerpen migratiebeleid

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) gaat in op een aantal toezeggingen aan de Tweede Kamer over de voortgang van uitvoering van een aantal aangenomen moties over migratiebeleid.

 • Kamerbrief over gevolgen uitspraak RvS tijdelijke bescherming derdelander uit Oekraine

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) over de rechtmatigheid van de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne. Het gaat om derdelanders die voor 19 juli 2022 in Nederland waren en in de Basisregistratie Personen (BRP) stonden ingeschreven.

 • 36433, nr. 6 - Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen

  Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen; Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Bekijk document gepubliceerd op