Zoekresultaten  1-10 van de 36 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring van verbondenheid

  In deze publicatie vindt u informatie over de optieprocedure of naturalisatieprocedure voor mensen die Nederlander willen worden. Deze mensen moeten een verklaring van verbondenheid afleggen. Dit gebeurt tijdens de naturalisatieceremonie. Verklaring van verbondenheid (PDF | 32 pagina's | 963 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herkrijging Nederlandse nationaliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een tweede of volgende nationaliteit aannemen? Of heeft u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? Als dit op u van toepassing is, dan loopt u het risico de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijt te raken. Met ingang van 1 april 2022 is een wetswijziging in werking getreden. De Rijkswet op het Nederlanderschap is op twee onderdelen gewijzigd: -       Aan artikel 6, eerste lid, RWN is een nieuw optierecht toegevoegd waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en bij wie  daarmee ook het Unieburgerschap verloren is gegaan, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen. Er moet dan sprake zijn van onevenredige gevolgen van het verlies van het Unieburgerschap.  -       De termijn voor automatisch verlies van het Nederlanderschap zoals opgenomen in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is verlengd van tien naar dertien jaar. Let op: van 1 april 2003 tot 1 april 2022 was de termijn voor automatisch verlies tien jaar. Wanneer deze tien jaar zijn volgelopen vóór 1 april 2022 is het Nederlanderschap vervallen. Wanneer de termijn voor automatisch verlies van 10 jaar begon voor 1 april 2022, maar eindigt na die datum, wordt de verliestermijn met drie jaar verlengd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fotomatrix model 2020

  Uitgebreide uitleg (met name bedoeld voor professionals) van de eisen die gelden voor pasfoto's in paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De fotomatrix geeft een overzicht van al deze zogeheten acceptatiecriteria.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring van verbondenheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bewonersbudgetten, wat schuift het?

  Dit voorjaar publiceerde het Instituut voor Publiek en Politiek acht “Bouwstenen voor gemeentelijk burgerparticipatiebeleid”.Dit eerste deel, verzorgd door Radboud Engbersen, Kees Fortuin en Joop Hofman, gaat over burgerbudgetten. Het boekje staat vol met voorbeelden uit binnen- en buitenland, die handzaam zijn gegroepeerd in vier categorieën: Bewonersbudgetten, Wijkbudgetten, Leefbaarheidfondsen en Budgetadvies voor de wijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noties voor participatienota

  Iets minder dan 50% van de gemeenten heeft een zogeheten ‘participatienota’ met uitgangspunten van het burgerparticipatiebeleid (volgens enquêtes van VNG en IPP, eind 2009). Dat is niet erg veel als mag worden gesteld dat de verwachtingen over de toepassing van burgerparticipatie bij zowel raad, bestuur als bij de burgers van de gemeente een cruciale factor vormen voor het welslagen ervan. De spelregels moeten ondubbelzinnig zijn en de ambities over de inschakeling van burgers moeten bij de genoemde drie sleutelspelers op elkaar zijn afgestemd. Dat veronderstelt dat procesafspraken duidelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een gemeentelijke participatienota. Wij waren benieuwd wat dergelijke nota’s bevatten en hoe gemeenten hun visie op burgerparticipatie in een openbaar beleidsdocument verwoorden. In opdracht van mijn ministerie heeft daarom de Universiteit van Tilburg een verkenning uitgevoerd naar de inhoud van gemeentelijke participatienota’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kenmerken Nederlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaart

  Met ingang van 9 maart 2014 is in Nederland een nieuw model van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart in omloop gebracht. Deze brochure bevat informatie over de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast in het nieuwe model, waar de kenmerken zich in de documenten bevinden en hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland op weg naar de burgerbegroting

  Bekijk document gepubliceerd op