Zoekresultaten  1-50 van de 1.319 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
Thema: Luchtvaartverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden vragen so over geannoteerde agenda Transportraad 4 december 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de geannoteerde agenda van de Transportraad op 4 december 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 17 november 2023.

 • Antwoorden nadere vragen over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het mondeling overleg van 20 september 2023. Het overleg ging over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks-PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Krul

  Minister Harbers (IenW) reageert op de motie van het Tweede Kamerlid Krul (CDA). De motie verzoekt het kabinet om een wettelijke verplichting uit te werken om bij elk nieuw luchthavenbesluit vooraf de economische waarde af te wegen. Het gaat daarbij om de impact op mens, milieu, leefbaarheid, samenleving en de brede welvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport over luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Luchtvaart en zeevaart in de nieuwe jaarverplichting energie vervoer'. Het rapport onderzoekt de vormgeving van de nationale wetten en regelgeving voor de implementatie van de Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (Renewable Energy Directive; RED-III). Het gaat hierbij om de sectoren luchtvaart en zeevaart. De minister informeert de Kamer daarnaast over de uitvoering van de motie van het Tweede Kamerlid Boucke (D66). De motie verzocht om een visie, plan en groeipad op te stellen voor de productie, opslag en het transport van duurzame luchtvaartbrandstoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapport De luchtvaart centraal

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'De luchtvaart centraal.  Naar een volwaardige, gezaghebbende en proactieve luchtvaartautoriteit'. Het rapport gaat over de rol van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) als luchtvaartautoriteit. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport en op de vervolgstappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolgproces programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) geven de Tweede Kamereen indicatie voor de planning van het ontwerpproces en besluitvormingsproces voor het programma Luchtruimherziening. De Tweede Kamer had op 12 september 2023 de voortgangsrapportage van het programma Luchtruimherziening controversieel verklaard. Dat betekent dat besluitvorming over vervolgstappen aan een nieuw kabinet is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorhang ontwerpbesluit wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit voor wijziging van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Het gaat om het vervallen van de aanwijzing van het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan, het vervallen van de aanwijzing van het gebied waar zich militaire laagvliegroute 10A bevindt en de geldende beperkingen in die gebieden. Hij informeert de Kamer daarbij over de voorhangprocedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering motie Duurzaam Taxiën

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Boucke (D66). De motie verzocht de regering om Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) voorrang te laten geven aan de uitrol van elektrische TaxiBots op Schiphol. Dit om te voldoen aan de ambitie om duurzaam taxiën in 2030 de standaardprocedure te laten zijn op de Nederlandse luchthavens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over leefomgevingskwaliteit luchthavens van nationale betekenis

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van lopende onderzoeken en trajecten voor luchtkwaliteit en geluid rond luchthavens. Daarnaast informeert hij de Kamer over de afronding van de evaluatie van de Regeling Burger- en Militaire Luchthavens (RBML).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 5e voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele trajecten uit het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. Onder meer over de ontwikkeling van een normenstelsel voor geluid. Hij stuurt de rapportage 'Mogelijkheden individuele bescherming geluidbelasting luchtvaart' mee met de Kamerbrief. Ook stuurt hij de notitie 'Analyse effect vlootverstilling NRM op basis van GP202'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief VNC en FNV behoud werkgelegenheid cabine

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Vereniging Nederlands Cabinepersoneel (VNC) van 21 juni 2023. Deze ging over behoud van werkgelegenheid in een duurzame luchtvaart. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastrucvtuur en Waterstaat (IenW) had om een reactie verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mogelijke begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over de (mogelijke) begrenzing Natuurvergunning Schiphol op 44 miljoen passagiers. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over uitstoot zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door de luchtvaart. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken voormalig Aeroflot viegtuig op Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de laatste stand van zaken bij het voormalige Aeroflot-vliegtuig dat op Schiphol geparkeerd staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers september 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) sturen de Tweede Kamer een brief met de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van transportministers van de Europese Unie (EU). Deze vindt plaats op 21 en 22 september 2023 te Barcelona, Spanje.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op informatieverzoek reddingsoperatie van de Fremantle Highway

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de Tweede Kamer om informatie over de reddingsoperatie bij de brand op het vrachtschip Fremantle Highway. Deze vond plaats op 25 juli 2023 bij Ameland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Hoofdlijnenbesluit Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het beëindigen van het anticiperend handhaven per 31 maart 2024 als onderdeel van het Hoofdlijnenbesluit Schiphol. Daarnaast informeert hij de Kamer over de start van de notificatiefase in het kader van de balanced approach-procedure.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over structureel fonds voor verduurzaming van de luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de aangehouden motie van de Tweede Kamerleden Eppink (JA21) en Koerhuis (VVD). Deze verzocht om in overleg met de sector de omvang en samenstelling van een structureel fonds voor het verduurzamen van de luchtvaart te bepalen. Het Tweede Kamerlid Koerhuis had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol april 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het halfjaarlijkse overzicht van de resultaten van het toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op de naleving van de normen en regels voor milieu en externe veiligheid voor de luchthaven Schiphol. Het gaat om de periode van 1 november 2022 tot en met 30 april 2023. Daarbij informeert hij de Kamer over zaken die van belang zijn voor de handhaving van de regels voor preferentieel baangebruik in het nieuwe Normen- en Handhavingstelsel Schiphol (NNHS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Lelystad Airport

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het verzoek van Lelystad Airport om het Luchthavenbesluit Lelystad 2015 in overeenstemming te brengen met de aangevraagde vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming. Het gaat hierbij om het toegestane aantal vliegtuigbewegingen voor handelsverkeer. Hij stuurt de brief van Lelystad Airport mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij reactie op brief over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op een burgerbrief over de Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Hij doet dit op verzoek van de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van april tot en met juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van april 2023 tot en met juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij adviesnotitie over kennisvergroting en bewustwording kwaliteit cabinelucht bij luchtvaartpersoneel

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer en adviesnotitie van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). Deze gaat over kennisvergroting en bewustwording rond de kwaliteit van cabinelucht bij het luchtvaartpersoneel. Hij gaat kort in op de inhoud.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toelichting Verdragswijzigingen internationale burgerluchtvaart en binnenvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over wijzigingen van bijlagen bij het Verdrag van Chicago. Het gaat over de internationale burgerluchtvaart en de gewijzigde Voorschriften bij het Europees Verdrag (ENA) over het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de beveiliging van luchthaven Schiphol

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (Jenv) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de beveiliging van luchthaven Schiphol. De Tweede Kamerleden Kuik, Krul en Boswijk (allen CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) reageert op een rapport van SEO Economisch Onderzoek over reductie grondafhandelingsbedrijven Schiphol. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

  Ministers Harbers (IenW) en Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over metingen op Schiphol van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verloren 13.000 banen door inkrimping Schiphol

  Ministers Harbers (IenW) geeft antwoord op vragen over het SEO-rapport 'Minder banen door krimp – werkgelegenheidseffecten van minder vluchten op Schiphol'. De vragen zijn gesteld door het lid Van Haga (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpassing gebruik regeringsvliegtuig

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van de Tweede Kamerleden Segers (ChristenUnie) en Bromet (GroenLinks). De motie verzocht om aanpassingen te doen rondom het gebruik van het regeringsvliegtuig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over arrest gerechtshof Amsterdam hoger beroep kort geding KLM c.s./IATA e.a. tegen de Staat

  Minister Harbers (IenW) reageert op het arrest van de gerechtshof Amsterdam in het hoger beroep op het kort geding van KLM c.s./IATA e.a. tegen de Staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 8e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 8e voortgangsrapportage veiligheid Schiphol. Hij gaat daarbij in op de opvolging van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit het rapport 'Veiligheid Vliegverkeer Schiphol'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over uitspraken Qatar Airways CEO

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Qatar Airways CEO says aviation industry will miss 2050 net zero target’. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over Kamerbrief over zakenjets en privéjets Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol'. De Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, GroenLinks, SP, PvdD en BBB hadden de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 5 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie Van der Plas over provinciale ontheffingen omgeving Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de studie naar de verschillende ontheffingen. Hij gaat daarbij in op en de invulling die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) invulling geeft aan het luchtvaartveiligheidsbeleid. Dit is een afdoening van de motie van het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen mondeling overleg rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtsstaat in relatie tot de uitwerking van natuur- en milieuwetgeving in Nederland

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het mondeling overleg van 18 april 2023. Dit ging over rechtsbescherming, rechtsgelijkheid en het bewaken van de rechtstaat in relatie tot de uitwerking van wetgeving voor natuur en milieu in Nederland. De Eerste Kamerfracties vann GroenLinks en PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang op verschillende onderwerpen op het gebied van luchtvaart. Daarbij gaat hij in op de uitvoering van een aantal toezeggingen en moties aan de Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij reactienota over NRD MER Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de reactienota over de reikwijdte en detailniveau (NRD) van het milieueffectrapport (MER) voor de voorbereiding op het luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Daarbij gaat hij in op de voorbereidingen en op de verschillen met de concept-NRD.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Evaluatie herstart Schiphol'. Het rapport gaat over de resultaten van een onafhankelijk evaluatieonderzoek naar de operationele problemen op de luchthaven Schiphol in 2022. Hij gaat in op de bevindingen uit het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over uitspraak Provinciale Staten van Utrecht tegen nieuwe aanvliegroute naar Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het nieuws dat de Provinciale Staten van Utrecht zich heeft uitgesproken tegen de voorgestelde nieuwe aanvliegroute naar Schiphol. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Handhavingsrapportage Groningen Airport Eelde 2022 - 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Handhavingsrapportage 2022-2023 van Groningen Eelde Airport (GAE). Daarbij gaat hij in op de bevindingen, belangrijkste resultaten en acties uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek om toelichting op beïnvloedingsmogelijkheden Kamer op notitie reikwijdte en detailniveau

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De commissie had verzocht1 om toe te lichten of de Kamer nog gelegenheid heeft om de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) te beïnvloeden. Deze gaat over het voornemen van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om een aanvraag voor een luchthavenbesluit in te dienen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding Innovatiestrategie Luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Innovatiestrategie Luchtvaart. Hij geeft een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbaarmaking stukken Bijlmerramp

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden omtrent openbaarmaking van documenten over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden. De minister reageert ook op de motie van Kamerlid Omtzigt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023-2024

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwerp van de Tijdelijke subsidieregeling onderwerken graanresten 2023-2024 en de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang verkenning openbare dienstverplichting vluchten Saba en Sint Eustatius

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de verkenning naar een openbare dienstverplichting (public service obligation, PSO) voor Saba en Sint Eustatius in verband met de staatsdeelneming in luchtvaartmaatschappij Winair.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag EU-Transportraad 1 juni 2023

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer een brief met het verslag van de Transportraad van de Europese Unie (EU) van 1 juni 2023. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over opheffing ruimtereservering parallelle Kaagbaan

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het besluit om de ruimtereservering voor de parallelle Kaagbaan bij de luchthaven Schiphol op te heffen. Hij gaat hierbij in op de aanleiding van het besluit en bespreekt de standpunten van betrokken partijen. Ook beschrijft hij de vervolgstappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Europese bijmengverplichting en nationale bijmengdoelen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van  het bericht 'Belangrijkste maatregel om luchtvaart te verduurzamen sneuvelt: kabinet schrapt 14 procent bijmengverplichting'. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapportage 2022 Nationale Adviesgroep Cabinelucht

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 5e jaarrapportage van de Nationale Adviesgroep Cabinelucht (NAC). Hij gaat in op de bevindingen uit de rapportage.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankondiging herziening obstakelbeleid luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) informeren de Tweede Kamer over de herziening van het obstakelbeleid rondom luchthavens en de nodige maatregelen op de korte termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op