Zoekresultaten  1-36 van de 36 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Brochureverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Migratie en integratieverwijder
 • Gezag, omgang en informatie

  Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag. Er zijn verschillende soorten gezag: ouderlijk gezag, gezamenlijk gezag en voogdij. Deze soorten leggen we in dit informatieblad uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht en handhaving kinderopvang (informatie voor ondernemers)

  'Toezicht en handhaving kinderopvang' van GGD GHOR Nederland bevat de nieuwste informatie voor (nieuwe) houders in de kinderopvang. De brochure geeft de houder een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Daarbij gaat de brochure in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algemene informatiebrochure voor ouders

  Informatie voor ouders die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Turks)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Pools)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Marokkaans)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Frans)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Engels)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning (Duits)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Flyer gezag door erkenning

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring van verbondenheid

  In deze publicatie vindt u informatie over de optieprocedure of naturalisatieprocedure voor mensen die Nederlander willen worden. Deze mensen moeten een verklaring van verbondenheid afleggen. Dit gebeurt tijdens de naturalisatieceremonie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herkrijging Nederlandse nationaliteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure Nederlandse nationaliteit automatisch verliezen

  Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u een tweede of volgende nationaliteit aannemen? Of heeft u al meer nationaliteiten dan alleen de Nederlandse? Als dit op u van toepassing is, dan loopt u het risico de Nederlandse nationaliteit automatisch kwijt te raken. Met ingang van 1 april 2022 is een wetswijziging in werking getreden. De Rijkswet op het Nederlanderschap is op twee onderdelen gewijzigd: -       Aan artikel 6, eerste lid, RWN is een nieuw optierecht toegevoegd waarmee een persoon wiens Nederlanderschap van rechtswege verloren is gegaan en bij wie  daarmee ook het Unieburgerschap verloren is gegaan, het Nederlanderschap onder bepaalde omstandigheden met terugwerkende kracht kan herkrijgen. Er moet dan sprake zijn van onevenredige gevolgen van het verlies van het Unieburgerschap.  -       De termijn voor automatisch verlies van het Nederlanderschap zoals opgenomen in artikel 15, eerste lid, aanhef en onder c, is verlengd van tien naar dertien jaar. Let op: van 1 april 2003 tot 1 april 2022 was de termijn voor automatisch verlies tien jaar. Wanneer deze tien jaar zijn volgelopen vóór 1 april 2022 is het Nederlanderschap vervallen. Wanneer de termijn voor automatisch verlies van 10 jaar begon voor 1 april 2022, maar eindigt na die datum, wordt de verliestermijn met drie jaar verlengd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brochure pedagogisch beleidsmedewerker

  Sinds 1 januari 2019 geldt in een kinderopvangorganisatie de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

  Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Deze handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang

  Het formulier geeft aan welke stappen het personeel van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang moeten nemen als zij vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op testbeleid RIVM

  Het document beschrijft wanneer personen in aanmerking komen voor testen op COVID-19 (coronavirus) na de versoepeling van de maatregelen vanaf 6 mei 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over testen op website RIVM

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over testen op COVID-19. Wie er in aanmerking komen voor een  test, waarom dat zo is, en de rol het van het RIVM daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fotomatrix model 2020

  Uitgebreide uitleg (met name bedoeld voor professionals) van de eisen die gelden voor pasfoto's in paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. De fotomatrix geeft een overzicht van al deze zogeheten acceptatiecriteria.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezicht in het sociaal domein

  Deze factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een algemeen overzicht van het toezicht op de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen over het toezicht op de uitvoering van de wetten. Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Levenloos geboren kind: akte en naamskeuze

  Informatieblad over de akte van de burgerlijke stand van een levenloos geboren kind.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verklaring van verbondenheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kenmerken Nederlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaart

  Met ingang van 9 maart 2014 is in Nederland een nieuw model van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart in omloop gebracht. Deze brochure bevat informatie over de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast in het nieuwe model, waar de kenmerken zich in de documenten bevinden en hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwensinspecteur in de kinderopvang

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Zuiver aanvaarden van nalatenschap uit erfenis

  Een erfgenaam die zuiver een nalatenschap aanvaardt, krijgt van rechtswege alle goederen en schulden van de erflater. Als de nalatenschap negatief is, moet hij met zijn eigen vermogen de overgebleven schulden betalen. In deze factsheet leest u welke handelingen leiden tot zuivere aanvaarding en hoe u kunt voorkomen dat u zuiver aanvaard.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Kinderopvang

  Dit informatieblad geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste voorschriften voor kinderopvang uit het Bouwbesluit 2012 en de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het Bouwbesluit 2003.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederland op weg naar de burgerbegroting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Experimenteren met burgerinitiatief

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet binnenmilieu kinderopvang

  In deze factsheet staat een kort overzicht van maatregelen om het binnenklimaat in de kinderopvang te verbeteren en wat de resultaten hiervan zijn. Ook vindt u doorverwijzingen naar verdere informatie over dit onderwerp. Deze factsheet is opgesteld in het kader van het programma Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bewonersbudgetten, wat schuift het?

  Dit voorjaar publiceerde het Instituut voor Publiek en Politiek acht “Bouwstenen voor gemeentelijk burgerparticipatiebeleid”.Dit eerste deel, verzorgd door Radboud Engbersen, Kees Fortuin en Joop Hofman, gaat over burgerbudgetten. Het boekje staat vol met voorbeelden uit binnen- en buitenland, die handzaam zijn gegroepeerd in vier categorieën: Bewonersbudgetten, Wijkbudgetten, Leefbaarheidfondsen en Budgetadvies voor de wijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkboek Help een Burgerinitiatief

  Het werkboek 'Help een burgerinitiatief!' helpt gemeenten om in te spelen op de energie en kansen die initiatieven van burgers kunnen bieden om zo van losse projecten tot een vanzelfsprekende manier van werken voor de hele gemeente te komen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De raad en burgerparticipatie

  De sleutel voor de verdere verdieping en versterking van burgerparticipatie ligt zonder twijfel bij de raad. Als volksvertegenwoordiging vormt de gemeenteraad het scharnierpunt tussen de burgers en de gemeente. Mede door de dualisering lijkt de rol van de raad bij burgerparticipatie langzaam te veranderen. Dit werd goed zichtbaar in de uitwisseling tussen griffiers in de proeftuin van het programma van Binnenlandse Zaken en de VNG “In Actie met Burgers!”. Aan de begeleiders van deze proeftuin van bureau De Beuk hebben we gevraagd om in kaart te brengen welke vernieuwende praktijken er op dit gebied zichtbaar zijn, welke nieuwe rollen de gemeenteraad vervult bij burgerparticipatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Burgemeester als hoeder

  De burgemeester is één van de belangrijke spelers die een rol spelen bij burgerparticipatie in de gemeente. De uitdrukkelijke opdracht aan de burgemeester in artikel 170 van de Gemeentewet maakt dat duidelijk. Aan de burgemeester is daarin een zorgplicht voor de kwaliteit van burgerparticipatieprocessen in zijn gemeente toegewezen. De kernvraag van deze verkenning is hoe burgemeesters in de praktijk invulling geven aan deze zorgplicht. Hein Albeda heeft hiervoor in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesprekken gevoerd met een voorhoede van burgemeesters.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Procesbegeleiding in participatietrajecten

  De essentie van besturen is samenwerking tussen verschillende partners om ingewikkelde maatschappelijke problemen op te lossen. In die opvatting is het helemaal niet vanzelfsprekend dat één van die partijen, de gemeente, altijd tevens de rol zou moeten vervullen van procesbegeleider en –regisseur. Eigenlijk kunnen alle participatieprocessen waarbij verschillende belangen en gezichtspunten samenkomen, worden beschreven als pogingen om vertrouwen te wekken, bruggen te slaan en open te staan voor de inbreng van anderen. Dit kan alleen lukken als het professioneel wordt aangepakt. Ook als bestuurders of ambtenaren ervoor kiezen het zelf te doen, lukt het alleen als zij zich ervan bewust zijn dat zij zich niet teveel moeten vereenzelvigen met een standpunt om profijt te kunnen hebben van burgerparticipatie. Ook als zij zich hiervan weten los te maken, hebben zij onwillekeurig een achterstand bij het wekken van vertrouwen zolang zij door burgers worden vereenzelvigd met de gemeentelijke opvattingen en voorstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Noties voor participatienota

  Iets minder dan 50% van de gemeenten heeft een zogeheten ‘participatienota’ met uitgangspunten van het burgerparticipatiebeleid (volgens enquêtes van VNG en IPP, eind 2009). Dat is niet erg veel als mag worden gesteld dat de verwachtingen over de toepassing van burgerparticipatie bij zowel raad, bestuur als bij de burgers van de gemeente een cruciale factor vormen voor het welslagen ervan. De spelregels moeten ondubbelzinnig zijn en de ambities over de inschakeling van burgers moeten bij de genoemde drie sleutelspelers op elkaar zijn afgestemd. Dat veronderstelt dat procesafspraken duidelijk zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een gemeentelijke participatienota. Wij waren benieuwd wat dergelijke nota’s bevatten en hoe gemeenten hun visie op burgerparticipatie in een openbaar beleidsdocument verwoorden. In opdracht van mijn ministerie heeft daarom de Universiteit van Tilburg een verkenning uitgevoerd naar de inhoud van gemeentelijke participatienota’s.

  Bekijk document gepubliceerd op