Zoekresultaten  1-26 van de 26 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over milieuproblematiek Tata Steel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar te maken stukken

  Documenten inclusief lijst van documenten. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen en programma's ter ondersteuning van verduurzaming van het midden- en kleinbedrijf (mkb)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsnotitie 2022 - Doen waar Nederland goed in is

  Strategie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over de Beleidsnotitie 'Doen waar Nederland goed in is’. De vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling actieve openbaarmaking Nadere duiding besluitvorming private schulden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie van 11 juni 2019 - set factsheets CAF

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goedkeuring door Europese Commissie van oprichting en kapitaalstorting Invest-NL

  Besluit van de Europese Commissie waarin zij meldt geen bezwaar te hebben tegen de oprichting van en kapitaalstorting in Invest-NL. Invest-NL is een staatsdeelneming die investeringen gaat stimuleren op maatschappelijke terreinen waar Nederland nog kansen laat liggen. Het biedt ondernemers dan dan 1 loket voor risicokapitaal, garanties en financieringsprogramma's.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetspositie Europese concurrentiekracht

  In dit stuk gaat het kabinet in op de vraag hoe de Europese Unie (EU) moet omgaan met het principe van open markten in een tijd van snelle technologische ontwikkelingen en verschuivende machtsverhoudingen, ook met het oog op het borgen van de (economische) veiligheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Homogene Groep Internationale Samenwerking -HGIS- nota 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers kinderopvang derde kwartaal 2014

  Deze rapportage geeft de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie, het aantal instellingen en uurprijzen weer over het derde kwartaal van 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2014

  Deze rapportage geeft de ontwikkeling in het gebruik van kinderopvangtoeslag, arbeidsparticipatie, het aantal instellingen en uurprijzen weer over het tweede kwartaal van 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kinderopvang eerste kwartaal 2014

  Zoals eerder aangekondigd bij brief (kamerstuk 31322, nr. 234), zullen de kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op deze website bij het dossier kinderopvang. De rapportage over het eerste kwartaal van 2014 is de eerste rapportage die op deze manier wordt gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intentieverklaring - Investeren in de toekomst van Nederland.

  Intentieverklaring - Investeren in de toekomst van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visie op het toegepaste onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij brief aan Actal

  In de bijlage geeft minister Asscher een reactie op alle afzonderlijke aanbevelingen in het Actal-advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie CPB over effecten regeerakkoord op marginale druk

  Notitie van het Centraal Planbureau (CPB) over de effecten van het regeerakkoord op de marginale druk voor zowel werknemers als zelfstandigen. Met deze notitie wordt voldaan aan de motie-Van der Staaij (SGP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht exportfaciliteiten in Denemarken, Duitsland en Frankrijk

  Bijlage 1: Bedrijfsleveninstrumenten Nederland en benchmark met Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Bijlage 2: Exportfinanciering Nederland en benchmark met Denemarken, Duitsland en Frankrijk. Bijlage 3: Exportfinanciering in relatie tot ontwikkelingssamenwerking - Denemarken, Duitsland en Frankrijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet Kernpunten bedrijfslevenbrief

  Het bedrijfslevenbeleid van het Kabinet wordt kort beschreven met de belangrijkste maatregelen op een rij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie CPB op Research en Development aftrek

  In het memo Een research en development aftrek (RDA) d.d. 19 mei 2011 van EL&I wordt namens de boegbeelden van de topteams een voorstel beschreven ter invulling van een afspraak in het Regeerakkoord (RA). Daarin is een schuif opgenomen van € 500 mln innovatie- en ondernemerschapssubsidies naar € 500 mln lastenverlichting. De topteams stellen voor om deze middelen gerichter in te zetten voor innovatiedoeleinden door het fiscaal stimuleren van de R&D-investeringen en R&D-exploitatiekosten via de winstbelastingen. Aan het CPB is gevraagd wat de effecten zijn van deze manier van lastenverlichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota wijziging wet jeugdzorg, kinderbijslagwet, Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en positie pleegouders

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht leden topteams

  Overzicht van de leden van de topteams. In de teams zit een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er. Ze gaan samen aan de slag om 9 cruciale sectoren van onze economie gericht te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trekkers topsectoren

  Teams met daarin een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve MKB’er gaan samen aan de slag om 9 cruciale sectoren van onze economie gericht te versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Roadmap verzakelijking bedrijventerreinenmarkt

  Uitgewerkt stappenplan om bedrijven meer verantwoordelijk te maken voor de ontwikkeling en  exploitatie van bedrijventerreinen.

  Bekijk document gepubliceerd op