Zoekresultaten  1-50 van de 1.734 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Brief van minister Donner met reactie op het rapport van de Nationale ombudsman `ZZP`ers met een valse start`

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van minister Donner, mede namens de Minister van VWS, over lokale monitor werk, inkomen en zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van minister Donner over vooruitlopen op de reparatiewetgeving

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek om toestemming UWV bij rondetafelgesprek herbeoordelingsoperatie vanuit de WW gestarte zelfstandigen

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming de projectleider herzieningsoperatie uit te nodigen voor het rondetafelgesprek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

  Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van SZW (Verzamelwet SZW 2011)

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Handleiding Herbeoordeling ZZP en Tweede voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW gestarte ondernemingen

  Aanbiedingsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer bij de rapporten Handleiding herbeoordeling ZZP en Tweede voortgangsrapportage herzieningsoperatie vanuit de WW opgestarte zelfstandigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbericht beantwoording Kamervragen over het bericht dat ZZPers in Amsterdam zich slecht verzekeren als het gaat om zorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid

  De Kamervragen van het lid Klaver (GroenLinks) over het bericht dat zelfstandigen zonder personeel (ZZPers) in Amsterdam zich slecht verzekeren als het gaat om zorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid kunnen helaas niet binnen de gestelde termijn worden beantwoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de vragen van het lid Klaver over het bericht dat zelfstandigen zonder personeel (zzpers) in Amsterdam zich slecht verzekeren als het gaat om zorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt mede namens de Minister van VWS en de Minister van EL&I de antwoorden op de Kamervragen van het lid Klaver (GroenLinks) over het bericht dat zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Amsterdam zich slecht verzekeren als het gaat om zorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen antwoorden begroting kinderopvang

  Vragen kinderopvang bij begroting en jaarverslag OCW en begroting SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief vragen antwoorden begroting kinderopvang

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Werkgelegenheid de antwoorden op de vragen t.a.v. kinderopvang gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen bezuinigingen op kinderopvang

  Aanbiedingsbrief van de minsister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met de antwoorden op de vragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) over uitval op mbo’s door bezuinigingen op kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over marktwerking in de kinderopvang

  De antwoorden op de Kamervragen van de leden Koser Kaya en Verhoeven (beiden D66), Hamer (PvdA) en Kooiman (SP) naar aanleiding van het artikel ‘De crèche wordt duurder en slechter’, in het NRC van 30 oktober 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage met antwoorden Kamervragen bezuinigingen kinderopvang

  Bijlage met de antwoorden op de Kamervragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) over uitval op mbo’s door bezuinigingen op kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de opleidingseisen van gastouders

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het Kamerlid Straus (VVD) over de opleidingseisen van gastouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage implementatie gastouderopvang

  Brief waarmee de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer informeert over de voortgang bij het invoeren van de nieuwe regels voor gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp?ers)

  Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) op vragen van de leden Vermeij en Smeets (beiden PvdA) over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen zonder personeel (zzp?ers).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over startersregeling in de ww

  Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij de kamer informeert over de verschillende scenarios voor de aanpassing van de Startersregeling in de WW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fraude met kinderopvangtoeslag

  Antwoord op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag”

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer over fraude met kinderopvangtoeslag

  Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Financiën, op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding Kamervragen kinderopvang 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Aanbiedingsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de antwoorden op Kamervragen over de kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen kinderopvang 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen over de kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen aanpassing van de kinderopvangtoeslag

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen kindgebonden budget

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de Kamervragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over misbruik in kinderdagverblijven in Amsterdam

  Bijlage bij de Kamerbrief van 10 januari 2011. Er komt een onafhankelijk onderzoek op verzoek van de burgemeester van Amsterdam. Dit onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over misbruik in kinderdagverblijven in Amsterdam

  Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er komt een onafhankelijk onderzoek op verzoek van de burgemeester van Amsterdam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

  In dit rapport van het Kohnstamm Instituut, wordt verslag gedaan van ‘good practices’ van harmonisatie tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aantal pedagogisch medewerkers op groep in de kinderopvang

  Antwoorden op de vragen van de lid Kooiman (SP) over het bericht dat er in de kinderopvang te weinig pedagogisch medewerkers op een groep staan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitvoering motie De Mos

  Kamerbrief over de motie De Mos over het verzoek aan de regering te onderzoeken welke ouders de dupe zijn van frauderende gastouderbureaus en om naheffingen die deze ouders krijgen te verhalen op de fraudeurs in plaats van de ouders die te goeder trouw hebben gehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op uitzending Nieuwsuur over kinderopvang

  In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie op de uitzending van Nieuwsuur en op aanvullende vragen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het Landelijk Register Kinderopvang en privacy gastouders

  Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij antwoorden geeft op kamervragen over de privacy en veiligheid van de gastouders na registratie in het LRK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 6e meting

  Voor 2010 is een brede meting gedaan waarbij geprobeerd is om zoveel mogelijk de wachtlijsten in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang per gemeente in kaart te brengen. Daarnaast zijn de oorzaken en oplossingen in beeld gebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken wachtlijsten kinderopvang

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de wachtlijsten in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen over vangnet voor zzpers

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), mede namens de staatssecretaris, op de vragen van het lid Klaver (GroenLinks) over het vangnet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Motie van de leden Ortega-Martijn en Dijkgraaf

  Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de motie waarin de kamer heeft verzocht om alles in het werk te stellen zodat Nederlandse ontwikkelingswerkers die terugkeren naar Nederland zo spoedig mogelijk kinderbijslag kunnen ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen vergelijkingswebsite kinderopvang

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid van Hijum (CDA) over de vergelijkingswebsite over de prijs en kwaliteit van kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief ouderrecht en kinderopvang

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over de visie op zijn coördinerende rol over ouderrecht en kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief herzieningsoperatie vanuit WW gestarte zelfstandigen

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert de Tweede Kamer over de manier waarop personen met een strafrechtelijke veroordeling uit het strafregister kunnen worden verwijderd wanneer hun herzieningsverzoek is toegewezen. Dit betreft de herbeoordeling van dossiers van mensen die tussen 2004 en 2006 vanuit een WW-uitkering een eigen bedrijf zijn gestart en werden geconfronteerd met een terugvordering en/of boete.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State Wetsvoorstel wijziging van de Wet kinderopvang

  Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Wijziging van de Wet kinderopvang

  Voorstel van wet tot/houdende Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Wetsvoorstel wijziging van de Wet kinderopvang

  Nader rapport wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieden ontwerpbesluit wijziging Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt de Eerste en Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang aan. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 1.89 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht op de arbeidsmarkt

  De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar het gebruik van de overeenkomst van opdracht op de gehele arbeidsmarkt. Dit naar aanleiding van de kabinetsreactie over het toewerken naar een evenwichtige postmarkt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage implementatie wetswijziging gastouderopvang

  Op 1 januari 2010 is de Wet kinderopvang gewijzigd en gelden er nieuwe regels voor gastouderopvang. Deze nieuwe regels zijn in het overgangsjaar 2010 geïmplementeerd. Nu dit overgangsjaar voorbij is, maakt de minister in deze laatste voortgangsrapportage de balans op. In vervolg op de eerdere voortgangsrapportage van 19 november 2010, informeert hij de Kamer (o.a.) over het aantal geregistreerde gastouders, het toezicht door de GGD en het herzien van de diplomalijst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen over vergoedingen in de kinderopvangsector

  Antwoorden van de minister van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid Van Hijum (CDA) over beloningen en vergoedingen in de kinderopvangsector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden kamervragen over gemeentelijke leges Landelijk Register Kinderopvang

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de leden Van Huijm (CDA) en Straus (VVD) over gemeentelijke leges voor opname gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie brief gemeente Boekel uitvoering Wet kinderopvang

  Op verzoek van de Tweede Kamer reageert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel over besluiten van de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen tarieven gastouderopvang

  Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over de transparantie van de tarieven in de gastouderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op