Zoekresultaten  1-50 van de 1.338 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Rechtspraakverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
  • Brief van minister Donner over vooruitlopen op de reparatiewetgeving

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Brief van minister Donner over voortgang ESF-programma`s

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bijlage 1 bij brief Tweede Kamer, Voortgang ESF programma`s

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bijlage 2 bij brief Tweede Kamer, Voortgang ESF programma`s

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bijlage 3 bij brief Tweede Kamer, Voortgang ESF programma`s

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bijlage 4: Verleende subsidies ESF 2007-2013, Actie A aanvraagtijdvak, maart 2009

    Bekijk document gepubliceerd op

  • 3e Nota van wijziging Verzamelwet SZW 2011

    Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van SZW (Verzamelwet SZW 2011)

    De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt, mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de nota naar aanleiding van het verslag betreffende de wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2011).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

    De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Vragen antwoorden begroting kinderopvang

    Vragen kinderopvang bij begroting en jaarverslag OCW en begroting SZW.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Aanbiedingsbrief vragen antwoorden begroting kinderopvang

    De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Werkgelegenheid de antwoorden op de vragen t.a.v. kinderopvang gesteld door de leden van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen bezuinigingen op kinderopvang

    Aanbiedingsbrief van de minsister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, met de antwoorden op de vragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) over uitval op mbo’s door bezuinigingen op kinderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamervragen over marktwerking in de kinderopvang

    De antwoorden op de Kamervragen van de leden Koser Kaya en Verhoeven (beiden D66), Hamer (PvdA) en Kooiman (SP) naar aanleiding van het artikel ‘De crèche wordt duurder en slechter’, in het NRC van 30 oktober 2010.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bijlage met antwoorden Kamervragen bezuinigingen kinderopvang

    Bijlage met de antwoorden op de Kamervragen van de leden Kooiman en Smits (beiden SP) over uitval op mbo’s door bezuinigingen op kinderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden op Kamervragen over de opleidingseisen van gastouders

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het Kamerlid Straus (VVD) over de opleidingseisen van gastouders.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Voortgangsrapportage implementatie gastouderopvang

    Brief waarmee de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer informeert over de voortgang bij het invoeren van de nieuwe regels voor gastouderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Fraude met kinderopvangtoeslag

    Antwoord op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag”

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Brief aan de Tweede Kamer over fraude met kinderopvangtoeslag

    Antwoord van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens de staatssecretaris van Financiën, op de brief van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht “Miljoenenfraude met kinderopvangtoeslag”.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Aanbieding Kamervragen kinderopvang 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

    Aanbiedingsbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de antwoorden op Kamervragen over de kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Beantwoording Kamervragen kinderopvang 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen over de kinderopvang naar aanleiding van de 2de suppletoire wet 2010 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden Kamervragen aanpassing van de kinderopvangtoeslag

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot aanpassing van de kinderopvangtoeslag.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden Kamervragen kindgebonden budget

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de Kamervragen van de leden Pechtold (D66), Cohen (PvdA), Roemer (SP), Halsema (Groenlinks), Rouvoet (ChristenUnie) en Thieme (PvdD) over afrekenbare en controleerbare kabinetsdoelen met betrekking tot het kindgebonden budget.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over misbruik in kinderdagverblijven in Amsterdam

    Bijlage bij de Kamerbrief van 10 januari 2011. Er komt een onafhankelijk onderzoek op verzoek van de burgemeester van Amsterdam. Dit onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamervragen over misbruik in kinderdagverblijven in Amsterdam

    Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er komt een onafhankelijk onderzoek op verzoek van de burgemeester van Amsterdam.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • De samenwerking tussen voorschoolse voorzieningen in het kader van de harmonisatie

    In dit rapport van het Kohnstamm Instituut, wordt verslag gedaan van ‘good practices’ van harmonisatie tussen kinderopvang en peuterspeelzalen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Aantal pedagogisch medewerkers op groep in de kinderopvang

    Antwoorden op de vragen van de lid Kooiman (SP) over het bericht dat er in de kinderopvang te weinig pedagogisch medewerkers op een groep staan.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamerbrief uitvoering motie De Mos

    Kamerbrief over de motie De Mos over het verzoek aan de regering te onderzoeken welke ouders de dupe zijn van frauderende gastouderbureaus en om naheffingen die deze ouders krijgen te verhalen op de fraudeurs in plaats van de ouders die te goeder trouw hebben gehandeld.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Reactie op uitzending Nieuwsuur over kinderopvang

    In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een reactie op de uitzending van Nieuwsuur en op aanvullende vragen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden op Kamervragen over het Landelijk Register Kinderopvang en privacy gastouders

    Kamerbrief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij antwoorden geeft op kamervragen over de privacy en veiligheid van de gastouders na registratie in het LRK.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Wachtlijsten en wachttijden kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang - 6e meting

    Voor 2010 is een brede meting gedaan waarbij geprobeerd is om zoveel mogelijk de wachtlijsten in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang per gemeente in kaart te brengen. Daarnaast zijn de oorzaken en oplossingen in beeld gebracht.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Stand van zaken wachtlijsten kinderopvang

    De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de wachtlijsten in de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Motie van de leden Ortega-Martijn en Dijkgraaf

    Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de motie waarin de kamer heeft verzocht om alles in het werk te stellen zodat Nederlandse ontwikkelingswerkers die terugkeren naar Nederland zo spoedig mogelijk kinderbijslag kunnen ontvangen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden Kamervragen vergelijkingswebsite kinderopvang

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid van Hijum (CDA) over de vergelijkingswebsite over de prijs en kwaliteit van kinderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamerbrief ouderrecht en kinderopvang

    De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over de visie op zijn coördinerende rol over ouderrecht en kinderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • aanpak fraude

    In deze brief zetten minister Kamp en staatssecretaris De Krom de aanpak van fraude, die het kabinet in de sociale zekerheid en arbeidswetgeving voorstaat, uiteen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden over fraude in het Westland

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de leden Spekman en Vermeij (beiden PvdA) over fraude in het Westland.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Advies Raad van State Wetsvoorstel wijziging van de Wet kinderopvang

    Advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Voorstel van wet Wijziging van de Wet kinderopvang

    Voorstel van wet tot/houdende Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één-locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Nader rapport Wetsvoorstel wijziging van de Wet kinderopvang

    Nader rapport wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen met betrekking tot de één locatie-eis en de terugbetalingsplicht kinderopvangtoeslag voor ouders over het kalenderjaar 2010.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

    Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang in verband met het toevoegen van de erkenning van EG-beroepskwalificaties.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Aanbieden ontwerpbesluit wijziging Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang

    De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) biedt de Eerste en Tweede Kamer een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit deskundigheidseisen gastouders kinderopvang aan. De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel 1.89 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Voortgangsrapportage implementatie wetswijziging gastouderopvang

    Op 1 januari 2010 is de Wet kinderopvang gewijzigd en gelden er nieuwe regels voor gastouderopvang. Deze nieuwe regels zijn in het overgangsjaar 2010 geïmplementeerd. Nu dit overgangsjaar voorbij is, maakt de minister in deze laatste voortgangsrapportage de balans op. In vervolg op de eerdere voortgangsrapportage van 19 november 2010, informeert hij de Kamer (o.a.) over het aantal geregistreerde gastouders, het toezicht door de GGD en het herzien van de diplomalijst.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden kamervragen over vergoedingen in de kinderopvangsector

    Antwoorden van de minister van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van het lid Van Hijum (CDA) over beloningen en vergoedingen in de kinderopvangsector.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden kamervragen over gemeentelijke leges Landelijk Register Kinderopvang

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen van de leden Van Huijm (CDA) en Straus (VVD) over gemeentelijke leges voor opname gastouders in het Landelijk Register Kinderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Reactie brief gemeente Boekel uitvoering Wet kinderopvang

    Op verzoek van de Tweede Kamer reageert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op een brief van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel over besluiten van de gemeenteraad over de uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). 

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden Kamervragen tarieven gastouderopvang

    Antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op de vragen van het lid Van Hijum (CDA) over de transparantie van de tarieven in de gastouderopvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamerbrief over ongeoorloofde verrekening van vervoerskosten door BSO

    De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer over zijn standpunt over de verrekening van vervoerskosten door een organisatie voor buitenschoolse opvang.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Toezicht en handhaving kinderopvang

    Reactie van minister Kamp op uitgebrachte onderzoekrapport Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010 van de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Deze brief is ook verzonden aan de Eerste Kamer.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kamerbrief experimenten startgroepen

    Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op de brief van de vaste commissie voor SZW over de experimenten met startgroepen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. 

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang 2009 en 2010

    Dit rapport van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe gemeenten het toezicht en de handhaving op de Wet kinderopvang hebben uitgevoerd.

    Bekijk document gepubliceerd op