Zoekresultaten  1-10 van de 15 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Gezin en kinderenverwijder
Thema: Beroepsonderwijsverwijder
 • Kabinetsreactie op het Masterplan Bèta en Technologie

  Reactie van het kabinet op de voorstellen uit het Masterplan. Per cluster van voorstellen is aangegeven welke maatregelen het kabinet neemt om de knelpunten in de techniek terug te dringen en de juiste randvoorwaarden te creëren voor samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie van 11 juni 2019 - set factsheets CAF

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling actieve openbaarmaking Nadere duiding besluitvorming private schulden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezichtkader Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2013 – 2015

  Dit nieuwe toezichtkader voor de kenniscentra is tot stand gekomen op basis van de onlangs gewijzigde Wet op het onderwijstoezicht. Hierin is bepaald dat de inspectie toezicht houdt op de kenniscentra (artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van de WOT). Tot de wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht had de inspectie formeel geen toezicht op de kenniscentra.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreactie op het onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs

  Beleidsreactie van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de staatssecretaris van OCW en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op het Onderwijsverslag 2010-2011 van de Inspectie van het Onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Projectplan De Werkschool

  In het regeerakkoord staat het voornemen om de oriëntatie in het onderwijs op ondernemerschap en arbeidsmarkt te versterken door nauwere samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven. Dit is de concrete uitwerking daarvan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs

  De Onderwijsraad wil met dit stuk een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het opleidingen- en kwalificatiestelsel voor leraren van het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit BVE

  Deze notitie beschrijft een wijziging van het vervolgtraject bij onvoldoende onderwijskwaliteit. Het is een aanvulling op het Toezichtkader BVE 2009. Deze wijziging van het vervolgtraject treedt op 1 augustus 2010 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage kinderopvang eerste kwartaal 2014

  Zoals eerder aangekondigd bij brief (kamerstuk 31322, nr. 234), zullen de kwartaalcijfers over het gebruik van de kinderopvangtoeslag en de arbeidsparticipatie worden gepubliceerd op deze website bij het dossier kinderopvang. De rapportage over het eerste kwartaal van 2014 is de eerste rapportage die op deze manier wordt gepubliceerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota wijziging wet jeugdzorg, kinderbijslagwet, Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en positie pleegouders

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene Kinderbijslagwet en de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen alsmede enige andere wetten in verband met de verbetering van de positie van pleegouders (verbetering positie pleegouders).

  Bekijk document gepubliceerd op