Zoekresultaten  1-50 van de 57 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW)  reageren op het verzoek van de vaste Tweede Kamer commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW. De commissie had verzocht om een brief met de stand van zaken over de doorlopende leerlijn van kinderen, van kinderopvang tot het basisonderwijs. Onder andere over de stand van zaken van het advies van de Onderwijsraad over een doorgaande lijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op verzoek om stand van zakenbrief over de doorgaande leer- en ontwikkellijn tussen voorzieningen voor het jonge kind en onderwijs

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel Kinderopvang BES

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden het wetsvoorstel voor kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Toelichting bij Wet kinderopvang BES

  Memorie van Toelichting bij de Wet voor kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toezegging uurtarieven en voorschoolse voorzieningen

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de uurtarieven en voorschoolse voorzieningen in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op vragen schriftelijk overleg COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  Minister Dijkgraaf (OCW), minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en minister Van Gennip SZW) sturen de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang. De vragen gingen onder meer over de publicatie van documenten over  COVID-19 onderwijs in verband met een verzoek op grond van de wet Wet open overheid (Woo). Daarnaast gaan de vragen over het rapport 'Coronascenario’s doordacht: handreiking voor noodzakelijke keuzes' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De vaste Tweede Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5. Inclusieve kinderopvang - Kwalitatief onderzoek naar ervaringen van ouders

  Een onderzoek naar het perspectief van ouders van kinderen met extra zorg- en ondersteuningsbehoefte die gebruik (willen) maken van de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over 4 onderzoeken die zij heeft laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in het aanbod, behoefte en effecten van kinderopvang. De 4 onderzoeken zijn: Plusopvang in Nederland; Inclusieve kinderopvang; Verkenning meertalige en anderstalige kinderopvang; De effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorplan COVID-19 voor de kinderopvang

  De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Naleving AVG bij afhandeling Kinderopvangtoeslagenaffaire

  Op 19 januari 2021 heeft het kabinet toegezegd om de schulden van gedupeerden van de Kinderopvangtoeslagenaffaire kwijt te schelden. DUO heeft de opdracht gekregen de invordering van schulden van mogelijk gedupeerde ouders te pauzeren en van gedupeerde ouders kwijt te schelden. De Auditdienst Rijk heeft onderzocht welke uitvoering hierbij is gegeven aan de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): voldoet het proces aan de AVG en waar zijn er mogelijk nog risico's?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4. Effecten van kinderopvang op de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

  Een onderzoek naar de effecten van kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen op de cognitieve- en sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op middellange en lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. - Bijagen bij Woo-verzoek aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk

  Besluit op een verzoek om informatie over het besluit, de aanvraag, de bij de aanvraag ingediende bescheiden en het advies van de Inspectie van het Onderwijs voor de aanvraag van de nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).       

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. - Inventarislijst Woo-verzoek aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk

  Besluit op een verzoek om informatie over het besluit, de aanvraag, de bij de aanvraag ingediende bescheiden en het advies van de Inspectie van het Onderwijs voor de aanvraag van de nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). De documenten die met dit besluit openbaar zijn geworden, verschijnen op een later moment op deze pagina.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang

  De ministers Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) en Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer de sectorplannen COVID-19 voor het onderwijs en de kinderopvang. Zij bespreken daarbij de doelen en de uitgangspunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2. Plusopvang in Nederland

  Een verkennend onderzoek naar kinderopvangorganisaties waar ‘plusopvang’ aangeboden wordt. Met ‘plusopvang’ wordt kinderopvang bedoeld die valt onder de wet Kinderopvang en waar daarnaast (ook) extra zorg en ondersteuning wordt geboden aan kinderen, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of fysieke handicap, ontwikkelachterstand of gedragsproblemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3. Meertalige en anderstalige opvang

  Een onderzoek naar hoeveel kinderopvang op dit moment wordt aangeboden (mede) in een andere voertaal dan de Nederlandse taal. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de verschillen in wet- en regelgeving voor de kwaliteit van kinderopvang

  Antwoorden op vragen over de verschillen in wet- en regelgeving voor de kwaliteit van kinderopvang en basisonderwijs. De vragen zijn van het Kamerlid Sahla (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1. Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs

  Met deze handreiking wordt er inzicht gegeven in oplossingen voor knelpunten aan gemeenten, scholen en kinderopvang die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 23 februari 2022, houdende wijziging van wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met hoofdzakelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 2022)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State Wetsvoorstel Kinderopvang BES

  Advies van de Raad van State over de realiseerbaarheid en de uitvoerbaarheid van het beoogde stelsel van kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van OCW voor het begrotingsjaar 2022. De wijziging van de begroting is nodig vanwege de herverkaveling van de maatschappelijke diensttijd, het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector en de kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022

  Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van OCW voor het begrotingsjaar 2022. De wijziging van de begroting is nodig vanwege de herverkaveling van de maatschappelijke diensttijd, het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector en de kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o.

  Besluit op een verzoek om informatie over het besluit, de aanvraag, de bij de aanvraag ingediende bescheiden en het advies van de Inspectie van het Onderwijs voor de aanvraag van de nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). De documenten die met dit besluit openbaar zijn geworden, verschijnen op een later moment op deze pagina.

 • Besluit op Woo-verzoek over de aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. - Woo-verzoek over aanvraag voor nieuwe school Kindcentrum De Beuk.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over het besluit, de aanvraag, de bij de aanvraag ingediende bescheiden en het advies van de Inspectie van het Onderwijs voor de aanvraag van de nieuwe school Kindcentrum De Beuk van Stichting Onderwijs Oostelbeers e.o. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). De documenten die met dit besluit openbaar zijn geworden, verschijnen op een later moment op deze pagina.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor zelftesten in onderwijs en kinderopvang

  Het rapport bevat de resultaten van een monitor van de inzet van zelftesten voor COVID-19 in het onderwijs en de kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten. De vragen zijn van het Kamerlid Sahla (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen met betrekking tot de kinderopvang

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de antwoorden op Kamervragen over de verschillen in wet- en regelgeving voor de kwaliteit van kinderopvang en basisonderwijs en over de rol van kinderopvang in het integraal huisvestingsplan van gemeenten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022

  De ministers Dijkgraaf (OCW) en Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bieden de Tweede Kamer de 5e incidentele suppletoire begroting (ISB) van het ministerie van OCW aan voor het begrotingsjaar 2022. In de ISB staan extra uitgaven die nodig zijn vanwege de herverkaveling van de maatschappelijke diensttijd, het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector en de kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

  Een goede overdracht van informatie tussen de kinderopvang en het basisonderwijs is belangrijk voor de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Deze handreiking van Kennisnet maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van privacywetgeving (AVG).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang - bijlage bij besluit op wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang

  Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 • Besluit op Wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang - besluit op wob-verzoek over handhaving binnen kinderopvang.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de huidige wijze van handhaving binnen de kinderopvang. Gevraagd wordt naar overtredingen en handhavingsadviezen uitgesplitst naar GGD-en en voorgenomen boetes verstrekt per gemeente. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij onderzoeksrapportages zelftesten in onderwijs en kinderopvang

  Minister Slob (Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer 2 onderzoeksrapporten over het gebruik van zelftesten voor COVID-19 in de kinderopvang en alle sectoren van het onderwijs. Hij doet dit mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapen destaatssecretarisvan Sociale Zakenen Werkgelegenheid. Hij geeft daarbij een toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang

  Het formulier geeft aan welke stappen het personeel van basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang moeten nemen als zij vermoeden dat ze besmet zijn met het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie Rog over protocollen voor het onderwijs bij COVID-19 besmetting

  Minister Slob reageert op de motie van het Kamerlid Rog (CDA) over protocollen voor het onderwijs bij COVID-19 besmetting. Daarnaast vraagt de motie om een brononderzoek en contactonderzoek op school bij besmetting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie over testen op website RIVM

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft informatie over testen op COVID-19. Wie er in aanmerking komen voor een  test, waarom dat zo is, en de rol het van het RIVM daarbij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Derde rapport modellering SARS-CoV-2 infecties in het voortgezet onderwijs

  Onderzoeksrapport van Het UMC Utrecht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het rapport bevat een 3e onderzoek naar het verwachte effect  van het testen van leerlingen en docenten van het voortgezet onderwijs. Het kijkt daarbij naar het aantal besmettingen bij leerlingen en  docenten, absenties (afwezigheid) en het te verwachten effect van vaccinatie van leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting op testbeleid RIVM

  Het document beschrijft wanneer personen in aanmerking komen voor testen op COVID-19 (coronavirus) na de versoepeling van de maatregelen vanaf 6 mei 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief over antwoorden op Kamervragen over het bericht Wachtlijsten voorschool groeien’

  Uitstelbrief van staatssecretaris Dekker (OCW), mede namens minister Asscher (SZW), aan de Tweede Kamer over beantwoording van vragen van de Kamerleden Van Meenen en Van Weyenberg over het bericht Wachtlijsten voorschool groeien’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State wetsvoorstel ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  Advies van de Raad van State bij het wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen Landelijk Register Kinderopvang

  Vragen van de leden Omtzigt en Van Hijum (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over het Landelijk Register Kinderopvang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ouderbijdrage voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal

  In het Besluit van 7 juli 2010 (Stb. 2010, 297), waarbij de inwerkingtreding van de Wet OKE is geregeld, is vastgelegd dat artikel 166, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs (WPO), in werking treedt met ingang van 1 januari 2011. Hierbij kondigt de minister van OCW aan dat zij voornemens is dit artikellid niet in werking te laten treden per 1 januari 2011 en het genoemde Besluit hiertoe te doen wijzigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op de planningsvoorstellen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Reactie van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op de planningsvoorstellen van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Aanbieding ADR opdracht CAF zaken van Toeslagen

  Staatssecretaris Snel stuurt de Tweede Kamer de opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor het onderzoek naar CAF zaken van Belastingdienst/Toeslagen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op problemen met verlengde kinderopvangtoeslag

  Staatssecretaris Dekker (OCW) reageert op een burgerbrief over problemen met de Belastingdienst met betrekking tot verlengde kinderopvangtoeslag. De Tweede Kamer had om een reactie gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel wijziging regeling ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport wetsvoorstel ouderbijdrage voorschoolse educatie peuterspeelzaal

  Nader rapport bij het wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal bij deelname van een kind aan voorschoolse educatie en van de Wet op het primair onderwijs in verband met wijziging van de schriftelijke instemming van ouders van leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op