Zoekresultaten  2621-2630 van de 2.769 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezin en kinderenverwijder
 • Beantwoording Kamervragen over rapport ‘Belofte maakt schuld? Scheiden ook’

  Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Kamerleden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Voordewind (beiden CU) over het rapport Belofte maakt schuld? Scheiden ook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht wetsvoorstellen op dit moment in de Eerste of Tweede Kamer aanhangig

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting wijziging Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

  Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zorgt o.a. voor grondslagen die hervorming van en bezuiniging op de kinderopvangtoeslag mogelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht rappelabele toezeggingen SZW

  Geactualiseerd halfjaaroverzicht van de openstaande en deels voldane toezeggingen van SZW.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel en Memorie van Toelichting Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving

  Het wetsvoorstel ‘Aanscherping en handhaving SZW-wetgeving’ regelt dat fraude in 2013 veel zwaarder bestraft zal gaan worden: Burgers moeten bij fraude met een uitkering alles terugbetalen, krijgen een veel hogere boete en lopen het risico op (tijdelijk) stopzetten van de volledige uitkering. Ondernemers krijgen bij overtreding van de arbeidsregels naast een hogere boete ook te maken met het preventief stilleggen van hun bedrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport 'Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving'

  Minister Kamp zendt de Tweede Kamer het Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kwaliteitsagenda kinderopvang

  Brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer met de kwaliteitsagenda kinderopvang: op weg naar verbetering van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang. Deze agenda is zowel voor de overheid als voor de kinderopvangbranche en overige betrokkenen richtinggevend voor de gehele kabinetsperiode.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen ontucht kinderdagverblijf Vlissingen

  Antwoorden van minister Kamp (SZW) mede namens minister Opstelten (VenJ) op de vragen van het Kamerlid Hamer (PvdA) over een aanhouding voor ontucht op een kinderdagverblijf in Vlissingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

  Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van tot uitvoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Reactie op moties en toezegging kinderopvang

  Brief van minister Kamp (SZW) aan de Tweede Kamer met een reactie op moties over de verklaring omtrent het gedrag (VOG), ouderparticipatiecrèches en het Waarborgfonds Kinderopvang en over een toezegging om de rol van de werkgeversbijdrage in de kosten van kinderopvang in cao onderhandelingen met sociale partners te bespreken.

  Bekijk document gepubliceerd op