Zoekresultaten  1-50 van de 165 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Bodemverwijder
 • Doorlichting agentschap KNMI

  Het rapport bevat de 5-jarige doorlichting van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) als agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Bijdragespoor van de oliewinning Schoonebeek

  Verkenning als onderdeel van het gebiedsproces ten behoeve van oliewinning in de Drentse plaats Schoonebeek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie versie december 2023

  Het document bevat een aangepast handelingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. De aanpassing geldt vanaf 1 januari 2024, gelijktijdig met de Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage – Q3 2023 Milieudossiers

  De kwartaalrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van Europese Milieudossiers in het 3e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Second opinion monitoring 5 Rijkswaterstaats- werken waarin TGG is toegepast

  Het rapport beva t een review van de monitoringsrapportage van 5 werken waarbij Rijkswarerstaat (RWS) Thermisch Gereinigde Grond (TGG) heeft laten toepassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen overige RWS-werken waarin TGG is toegepas

  Het rapport doet aanbevelingen voor overige werken van Rijkswaterstaat (RWS) waarin Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is toegepast. Het gaat daarbij om de projecten Westdijk in Bunschoten, zeedijk Perkpolder (gemeente Hulst), de Máximabrug in Alphen aan den Rijn en de 4 partijkeuringen van bestaande partijen TGG.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring van 5 Rijkswaterstaatswerken waarin TGG is toegepast Monitoringsrapportage 2021

  Het rapport gaat over de monitoring van de toepassing van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in grondwater en oppervlaktewater op de plaats van 5 Rijkswaterstaatswerken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden kwalibo-stelsel

  Bijlage bij de Verzamelbrief bodem en ondergrond van 6 juli 2023. De bijlage beschrijft de bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het het Kwalibo-stelsel (kwaliteitsborging bodem).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Omwonenden en diepe plassen Een belevingsonderzoek

  Het rapport onderzoekt de randvoorwaarden die gelden voor burgers en omwonenden om vertrouwen te hebben in het proces van verondiepen van diepe plassen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning van voor- en nadelen van Aqua Nitrosa-extractie in het bodembeleid

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport verkent de voordelen en nadelen van de  Aqua Nitrosa-beoordeling in het bodembeleid. Het gaat daarbij in op de vraag of Aqua Nitrosa-beoordeling van de chemische verontreiniging van landbodem – naast de waterbodem/diepe plassen een beleidsoptie is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SodM over aanvraag Wabo-vergunning voor aanleggen leidingen zoutwinning Haaksbergen

  Advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor de onderdelen: handelen in strijd met de regels van ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uitvoeren en kappen. Het betreft het aanleggen van diverse ondergrondse leidingen voor de beoogde zoutwinning in de gemeente Haaksbergen.

 • Planmonitor NOVI 2023 Mogelijke verstedelijking: risico’s voor kwetsbare gebieden

  Rapport het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De Planmonitor NOVI brengt de mogelijke invloed in beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op kwetsbare waarden op het gebied van water, bodem, cultuurhistorie, natuur en landschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De transitieaanpak verankeren en van alle betrokkenen maken Op weg naar een vitale infrasector

  Het rapport bevat de actualisatie van de transitieagenda uit 2020 voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Transitieopgave Naar een vitale infrasector Transitiemonitor 2022

  De rapportage beschrijft de 2e monitor van het transitieprogramma voor verbeteringen in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) sector. Het gaat over de periode september 2021 tot en met september 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Aanbieding RIVM rapport LD-staalslakken

  Afschrift van de aanbiedingsbrief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het rapport 'Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieuhygiënische kwaliteit LD-staalslakken

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport bevat een literatuurstudie over de staalproductie. Het gaat om het oxystaalproces, de samenstelling van de LD-staalslakken, de toepassingen van staalslakken als bouwstof en de milieueffecten hiervan. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Signaalrapportage Wettelijke regels toepassen staalslakken dekken risico’s voor mens en milieu niet af

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport bespreekt de risico's van de toepassing van staalslakken als bouwstof en de huidige wetten en regelgeving hierover. Staalslakken zijn een restproduct bij productie van staal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwalitatieve evaluatie van RHDHV-rapport 'Onderzoek oliewinning Schoonebeek'

  Kwalitatieve evaluatie TNO van RHDHV rapport 'Onderzoek Oliewinning Schoonebeek'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek oliewinning Schoonebeek

  Rapport van Royal HaskoningDHV getiteld 'Onderzoek Oliewinning Schoonebeek'. Dit onderzoek heeft betrekking op de oliewinning uit het Schoonebeek veld en de verwerking van het daarbij meegeproduceerde water.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke maatlat - factsheets en overzichtstabel

  De landelijke maatlat is de basis voor het klimaatadaptief bouwen, waaraan voldaan moet worden om toekomstbestendig te ontwikkelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groennormen in de stad en omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het achterliggende bouwstenenrapport bij de Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waterinjectie Borgsweer

  Rapport over knelpunten en risico’s bij de verwerking van vloeibaar afval uit de gaswinning vanuit strafrechtelijk handhavingsperspectief.  Dit is een adviesrapport van het Openbaar Ministerie aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan Staatstoezicht op de Mijnen 2023

  In dit jaarplan geeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een beeld van haar prioriteiten voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handboek Milieuprijzen 2023

  Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke schade van milieuvervuiling berekenen en uitdrukken in euro’s per kilogram vervuilende stof. Door milieuprijzen in euro’s schade uit te drukken kunnen deze onderling worden gewogen en vergeleken met financiële parameters zoals in maatschappelijke kosten-batenanalyses, maatschappelijke businesscases en levenscyclusanalyses. Het handboek geeft voor meer dan 3.000 milieugevaarlijke stoffen kengetallen voor waardering voor emissies naar lucht, water en bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onzichtbaar en onbekend

  Een verkenning naar de beleving van het ondergrondse transport van waterstof door buisleidingen. Beschrijving van de geïnventariseerde veiligheidsgevoelens en informatiebehoeften in relatie tot het beoogde transport van waterstof door buisleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PFAS in Europees water

  In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is in een literatuurstudie in beeld gebracht wat er bekend is over de aanwezigheid van PFAS in water in Europa. De kennisontwikkeling over PFAS, en de effecten van deze groep stoffen gaat snel. Ook worden veel soorten PFAS op veel plekken worden aangetroffen, en spannen diverse lidstaten zich in om de blootstelling te reduceren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gaswinning op de Noordzee - En de afspraken daarover in het Akkoord voor de Noordzee

  Dit rapport onderzoekt de vraag of de gaswinning op de Noordzee past binnen de afspraken daarover in het Noordzeeakkoord.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2: Plan van aanpak Samenwerkingsagenda 2022-2030

  Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen.  De bijlage bevat een plan van aanpak voor de bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3: Notitie monitoring bodemtaken

  Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage gaat ove het monitoren van Meer grip op apparaatskosten en sturingsopties voor Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030

  Bijlage bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat bestuurlijke afspraken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW). De afspraken gaan over bodemsanering en verbetering van de bodemkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 4: Overlegstructuur bodem en ondergrond

  Bijlage (E) bij de Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen. De bijlage bevat een voorstel voor de herziening van de structuur voor het overleg over bodem en ondergrond tussen het Rijk, het Interprovinciaal overleg (IPO), de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een nationale onderzoeksstrategie betreffende het verantwoord gebruik van de Nederlandse ondergrond

  Een notitie van KEM en het DEEP-NL over een nationale onderzoeksstrategie voor verantwoord gebruik van de Nederlandse ondergrond in het kader van de energietransitie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van het KEM - Evaluatieonderzoek naar het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw

  Een evaluatieonderzoek naar het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2021 Jaarrapportage Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM)

  Dit is de 4e jaarrapportage van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM). In dit rapport komen vooral de tot en met december 2021 uitgevoerde inhoudelijke activiteiten en resultaten aan de orde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief voorzitter KEM aan ministerie van EZK over KEM jaarrapportage 2021

  De voorzitter van het onafhankelijke KEM wetenschappelijk expert panel stuurt het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) Jaarrapportage 2021 naar het ministerie van EZK.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgewerkte SodM-beoordeling herafweging productiewater Schoonebeek NAM

  Uitgewerkte beoordeling van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over de herafweging afvalwaterverwerking Schoonebeek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beoordeling alternatievenweging waterinjectie Schoonebeek (RIVM)

  Beoordeling van het rapport 'Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 2022'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar de impact van de waterinjectie-activiteiten van de NAM in Twente op omwonenden

  Onderzoek naar de impact van de waterinjectie-activiteiten van de NAM in Twente op omwonenden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale Grondwater Reserves (NGR)

  Het onderzoek maakt deel uit van een tweejarig onderzoekstraject 3D kartering van Nationale Grondwater Reserves. De basis voor dit deelonderzoek was de behoefte van provincies aan onderbouwing van nut en noodzaak van de Nationale Grondwater Reserves.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Focusgroepen IenW: Tekst Water en bodem sturend

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft een onderzoek uitgevoerd naar een tekst over ‘water en bodem sturend’. Het doel van het onderzoek was om te achterhalen in hoeverre de tekst begrijpelijk en duidelijk geschreven is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kernpuntenverslag wetenschappelijke reviewcommissie kamerbrief Water-Bodem- Sturend

  Het rapport bevat een wetenschappelijke review van de kernpunten van het voornemen van het kabinet om water en bodem sturend te maken bij toekomstige besluitvorming over ruimtruimtelijke ordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving fase 1

  Rapport over de weg naar groene, klimaatbestendige steden en dorpen. Het gaat om de ambitie, de activiteiten en de samenwerking met de medeoverheden en andere stakeholders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieprogramma Klimaatadaptatie Gebouwde Omgeving – consultatie

  Rapport over de consultatie over het Actieprogramma in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022 – Addendum Update november 2022

  Addendum aanvullende Seismische Dreigings- en Risicoanalyse (SDRA) Groningen over het gasjaar 2022-2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Integrale reactie IenW Publieke consultatie EC Bodemgezondheid finaal

  Het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) reageert op de publieke consultatie van de Europese Commissie (EC) over 'Bodemgezondheid – de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen'. De publieke consultatie is onderdeel van het proces om te komen tot een richtlijnvoorstel bodemgezondheid in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie open en rondesysteem voor verlenen koolwaterstofvergunningen

  TNO heeft de verschillende mijnbouwvergunningssystemen in landen rond de Noordzee onderzocht. Hierbij gaat TNO onder meer in op het verschil tussen open systemen en systemen met openstellingsronden.

  Bekijk document gepubliceerd op