Zoekresultaten  1-50 van de 64 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
 • Afsachrift reactiebrief Foodvalley A A30 en Hoevelaken

  Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan Regio Foodvalley. De minister reageert op de brief van Regio Foodvalley over de zorgen over projecten rond de knooppunten A1-A30 en Hoevelaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden feitelijke vragen Voorjaarsnota Wijziging begrotingsstaten IenW XII voor het jaar 2023

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op feitelijke vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van het verslag over de Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023.  De wijziging hangt samen met de Voorjaarsnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Afspraken over woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

  Afschrift van de brief van ProRail aan staatssecretaris Heijnen (IenW). ProRail reageert op afspraken over woningbouw rond het spoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

  Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatiebrief voorzorgbeleid voor magneetvelden bij elektriciteitsvoorzieningen

  Informatiebrief over de herijking van het voorzorgbeleid voor magneetvelden in het elektriciteitsnet. Deze brief geeft een advies aan het bevoegd gezag voor de ruimtelijke ordening (gemeenten, provincies en Rijk) en de netbeheerders voor elektriciteit over de vraag hoe om te gaan met de mogelijke gezondheidsrisico’s van magneetvelden van netcomponenten (bovengrondse hoogspanningslijnen, hoogspanningsstations, ondergrondse kabels en transformatorhuisjes).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Samenwerking in de woondeals

  Brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan gedeputeerden en wethouders over de samenwerking in de woondeals.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Toetsingscommissie Woningbouwimpuls over de uitkomsten van de vierde tranche Wbi

  Aanbiedingsbrief met het eindadvies vierde tranche Woningbouwimpuls. De brief is van de Toetsingscommissie Woningbouwimpuls en is gericht aan minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Provinciaal startpakket fysieke leefomgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de provincies het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeenten over onroerende zaken en het bieden van gelijke kansen

  Brief namens minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan alle gemeenten over implementatie van het Didam-arrest in het beleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraak Lelylijn

  Bestuurlijke afspraak tot het starten van het MIRT-onderzoek Lelylijn (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst versnellingsafspraken landsdelen Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest

  Afspraken per landsdeel over de eerste ronde versnellingsafspraken voor woningbouw en mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brieven provincies over Provinciaal bod voor de woningbouw

  Afschrift van de brieven aan de 12 provincies over het provinciaal bod voor de woningbouw.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief BIT-advies project Tijdelijke Tolheffing

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) geeft advies over het project Tijdelijke Tolheffing voor 2 verbindingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief aan gemeente Zeewolde over toetsing datacenter

  Afschrift van een brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde over de toetsing aan voorwaarden, op basis waarvan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gronden kan verkopen voor de bouw van een datacenter voor het bedrijf Meta. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Reactie IenW Conceptregeling lokale en regionale projecten en projectpakketten

  Afschrift van de reactie van het ministerie van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De brief gaatin op de reactie van de VNG op het ontwerp van de Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT–projectpakketten. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief VNG-reactie consultatie regeling voor lokale en regionale projecten en projectpakketten

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft een reactie op het ontwerp van de Regeling specifieke uitkeringen lokale en regionale MIRT-projecten en MIRT–projectpakketten. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief staatssecretaris BZK aan college Zeewolde

  Afschrift van de brief van de staatssecretaris Knops (BZK) aan het college van burgemeester en wethouders over de verkoop van Rijksgronden voor de realisatie van een groot datacenter in Zeewolde. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over eenmalige verlenging middelen voor 2022

  Brief aan de krimpregio’s over het eenmalig verlengen van de middelen die zij aanvullend op de algemene uitkering ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief over hulpvraag bestemmingsplan Valkenhorst

  Afschrift van een brief aan de gemeente Katwijk over het bestemmingsplan voor de wijk Valkenhorst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Appreciatie voorzitter Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving

  Appreciatie van de voorzitter van het Uitvoeringsoverleg gebouwde omgeving op het onderzoek Appreciatie doorrekening Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding eindadvies Toetsingscommissie Volkshuisvestingsfonds

  Brief van de Toetsingscommissie Volkshuisvestingfonds aan minister Ollongren met het eindadvies over de binnengekomen deelplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelen A1/A35

  Het document gaat in op de maatregelen om files en ongelukken tegen te gaan bij de bottleneck A1/A35.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NZO brief samenwerking voortgang en resultaten jan-mei 2021

  Afschrift van de brief van het OFL Noordzeeoverleg aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW) met de rapportage over de samenwerking, voortgang en resultaten van het Noordzeeoverleg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pakket Wind in de zeilen – Fiche 1K – Ontvlechten Evides en PZEM

  Besluitennotitie Evides

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Woonkr8 over Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

  De samenwerkende woningcorporaties spreken hun steun uit voor de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Steunbetuiging NEPROM, Bouwend Nederland en IVBN Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

  NEPROM, Bouwend Nederland en IVBN spreken hun steun uit voor de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Correspondentie tussen het ministerie van BZK en de ILT

  Correspondentie tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT),  naar aanleiding van de berichten 'Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen'en 'Ministerie van Binnenlandse Zaken hield kritisch inspectierapport tegen’. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Nota MIRT stikstof en schermwanden

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt vragen uit het Notaoverleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) van 7 december 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ILT-toets Ontwerp-luchtvaartnota

  De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toetst de Ontwerp-Luchtvaartnota en besteedt daarbij aandacht aan aspecten van uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief LVNL Uitvoeringstoets ontwerp-Luchtvaartnota

  Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) toetst de Ontwerp-Luchtvaartnota en geeft advies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift van reactie op brief over regie ruimtelijke ordening

  Afschrift van het antwoord van minister Ollongren op een brief over de regie bij ruimtelijke ordening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere informatie over Europees stoffenbeleid incl REACH registraties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken moties ten behoeve van Algemeen Overleg Externe Veiligheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Steunbetuiging NS Woondeal regio Arnhem-Nijmegen

  De Nederlandse Spoorwegen (NS) spreekt haar steun uit voor de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal ZaanIJ

  Regio Deal ZaanIJ.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Besluit Kronenburg

  Afschrift van de brief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)/ Afval, Industrie en Bedrijven aan de gemeente Amstelveen. De brief bevat een reactie op de plannen voor de uitbreiding van studentencampus Uilenstede op de locatie Kronenburg. De ILT licht het besluit toe om geen verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouwplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Platform Houtrook en Gezondheid

  Brief van Platform Houtrook en Gezondheid aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de aanpak van gezondheidseffecten door houtrook.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op een Wobverzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen

  Reactie van minister Ollongren (BZK) op een Wob-verzoek met betrekking tot de Structuurvisie Buisleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kaart Infrastructuur 2030 - Hoofdwegennet

  Bijlage bij de beantwoording van Kamervragen over de uitwerking van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) voor de bereikbaarheid van Nederland.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op aanvraag voor toepassing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de gemeente Vlaardingen over zijn besluit op de aanvraag van de gemeente om gebiedsaanwijzing van enkele complexen in de Westwijk. De gemeente deed deze aanvraag op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT van juli en augustus 2015

  Minister Schultz van Haegen (IenM) stuurt het overzicht van publicaties de Inspectie Leefomgeving en Transport van juli en augustus 2015 aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies van de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak

  Advies van de Wetenschappelijke Commissie Wijkaanpak over de kwaliteit en bruikbaarheid van het onderzoek voor de onderbouwing, evaluatie en bijstelling van het beleid voor de wijkaanpak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief Platform Houtrook en Gezondheid

  Reactie van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op de brief Platform Houtrook en Gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van vragen en antwoorden. Toelichting op de invulling van de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies College van Rijksadviseurs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzichtskaart NWO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Provincie

  Brief aan het College van Gedeputeerde Staten over de gevolgen van de inwerkingtreding van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Maatschappelijk Proces RRAAM

  Advies van het Maatschappelijk Proces RRAAM over de scope van de RRAAM-opgave.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020

  Afschrift van de brief van de Raad voor Cultuur aan minister Bussemaker (OCW). de brief bevat het advies van de raad over het thema ‘internationalisering’ uit de Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO) voor de periode 2017 – 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op