Zoekresultaten  1-50 van de 569 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Onderzoeksrapport ladingresiduen

  Het rapport gaat over de resultaten van preventief toezicht op het voorkomen van lozingen van ladingresiduen. Het is het 2e deel van een onderzoek naar mogelijke lozingen van ladingresiduen vanaf zeeschepen die Tata Steel als bestemming hadden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IenW Duurzaamheidsverslag 2022

  In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

 • IenW Duurzaamheidsverslag 2022 - GRI Content Index

  In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • IenW Duurzaamheidsverslag 2022 - Stappen naar de Materialiteitsmatrix

  In dit duurzaamheidsverslag rapporteert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de resultaten op het gebied van duurzaamheid in de eigen bedrijfsvoering, uitvoering en manier van samenwerken met andere partijen in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag 2022 ministerie van Buitenlandse Zaken

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vandaag haar eerste duurzaamheidsverslag. Hierin is aandacht voor onder meer klimaat, circulaire economie en sociale ketenverantwoordelijkheid. Het verslag beschrijft de inspanningen en resultaten op deze drie thema’s in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Duurzaamheidsverslag IenW 2022

  Het verslag gaat in op de verduurzaming van de organisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het richt zich met name op de bedrijfsvoering en uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2022 ILT

  Jaarverslag 2022 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het Jaarverslag gaat over de activiteiten en resultaten van de ILT in 2022 op het gebied van transport, infrastructuur, milieu en wonen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Versterken en verduurzamen - Studie Groningen Aardgasvrij

  Onderzoeksrapport over versterken en verduurzamen van het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

  Rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het rapport richt zich op de inzameling en verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Industrie en omwonenden

  Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Het rapport onderzoekt de bescherming van omwonenden van bedrijven tegen nadelige gezondheidseffecten door blootstelling aan industriële emissies. Het gaat om de situaties rondom Tata Steel (IJmuiden), Chemours (Dordrecht) en APN (Nijmegen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Gedragsanalyse verduurzaming MKB

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een gedragsonderzoek laten uitvoeren om meer inzicht te krijgen in de motieven en drempels van mkb’ers om te verduurzamen. En om erachter te komen waar nog kansen liggen om verder verduurzamen. Het onderzoek richt zich op mkb’ers met 10 tot 250 medewerkers die vallen onder de informatieplicht energiebesparing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond najaar 2022

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport gaat over herhaalonderzoek naar de depositie (neergedaald stof) van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) en metalen in de IJmond -regio (Noord-Holland) in het najaar van 2022. Depositie onderzoek IJmond najaar 2022 (PDF | 94 pagina's | 9,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Operationele Strategie voor het Gasjaar 2022-2023

  Rapport van de NAM over de wijziging Operationele Strategie voor Gasjaar in 2022-2023. Wijziging van de Operationele Strategie voor het Gasjaar 2022-2023 (PDF | 25 pagina's | 1,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies SodM over voorgenomen sluiting productielocaties van het Groningen-gasveld

  Advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan staatssecretaris Vijlbrief over voorgenomen sluiting productielocaties van het Groningen-gasveld. Advies SodM over voorgenomen sluiting productielocaties van het Groningen-gasveld (PDF | 9 pagina's | 355 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij beantwoording kamervragen Kooksfabrieken : stand van zaken vergunningen

  De bijlage geeft de stand van zaken weer van de vergunningen voor Kooks- en Gasfabrieken in Velsen-Noord. Dee informatie is afkomstig van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Bijlage bij beantwoording kamervragen Kooksfabrieken : stand van zaken vergunningen (PDF | 3 pagina's | 469 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plannen 2023 IBP VTH pijlers 1 tot en met 6

  Het document beschrijft de pijlers van de plannen voor het Interbestuurlijk programma versterken VTH stelsel (IBP VTH) van 2023. Plannen 2023 IBP VTH pijlers 1 tot en met 6 (PDF | 122 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022 - update maart 2023

  Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022 - Addendum Update maart 2023. Publieke Seismische Dreigings- en Risicoanalyse Groningen gasveld 2022 - update maart 2023 (PDF | 18 pagina's | 856 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

  Samenvattend rapport over de ontwikkelingen op de omliggende woningmarkt van het Groningenveld, voor de periode eerste kwartaal van 1995 tot en met het tweede kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Artikel DvhN - CBS becijfert: ontwikkeling woningprijs in aardbevingsgebied is gelijk aan die van aangrenzende regio's

  Artikel uit het Dagblad van het Noorden (DvhN) van 28 februari 2023 over het CBS-onderzoek naar de waardeontwikkeling van woningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie: Bijlagen A-I

  Bijlagen bij het rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen over de veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie. De scope is de werklijst van de Nationaal Coördinator Groningen met adressen in Groningen die bouwkundig worden opgenomen en daarna worden beoordeeld op hun veiligheid bij aardbevingen. Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie: Bijlagen A-I (PDF | 163 pagina's | 4,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie

  Het Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert over de veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie. De scope is de werklijst van de Nationaal Coördinator Groningen met adressen in Groningen die bouwkundig worden opgenomen en daarna worden beoordeeld op hun veiligheid bij aardbevingen. Veiligheid van de gebouwen buiten de scope van de versterkingsoperatie (PDF | 74 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie

  Analyse als input voor een routekaart voor de verduurzaming van de industrie. Analyse voor Programma Verduurzaming Industrie (PDF | 85 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  Manifest van ruim 90 overheidsorganisaties en semi-overheidsorganisaties. Het manifest richt zich op het stimuleren van ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Hiermee dragen zij bij bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om de thema's milieu en biodiversiteit, klimaat, circulair (inclusief biobased), Internationale Sociale Voorwaarden (ISV of ketenverantwoordelijkheid), diversiteit en inclusie en social return. Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (PDF | 31 pagina's | 970 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2022

  Het document bevat een overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van oktober 2022 tot en met december 2022. Overzicht publicaties ILT oktober tot en met december 2022 (PDF | 1 pagina | 77 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM. Het rapport brengt de beschikbare kennisbasis over microplastic in de bodem samen. Het beschrijft wat de bronnen zijn van microplastic en via welke routes deze in de bodem terechtkomen. Het rapport wijst ook uit dat er meer kennisopbouw nodig is over veel aspecten rondom (micro)plastic in de bodem. Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals (PDF | 114 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel Ongekende kennis

  Het rapport gaat over verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een effectieve kennisinfrastructuur voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Verkenning kennisinfrastrucuur VTH-stelsel Ongekende kennis (PDF | 20 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Acties IBP Versterking VTH-stelsel

  Het overzicht geeft de verschillende acties en de behaalde resultaten en voortgang weer van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu. Overzicht Acties IBP Versterking VTH-stelsel (PDF | 4 pagina's | 170 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle. Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken (PDF | 43 pagina's | 2,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers

  Kwartaalrapportage over heet 4e kwartaal van 2022. De kwartaalrapportage bevat de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Kwartaalrapportage Q4 2022 Milieudossiers (PDF | 11 pagina's | 641 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Koolstofboekhouding rekenregels

  Onderzoek naar de mogelijkheid van het sturen op de herkomst van koolstofstromen in combinatie met rekenregels voor het bepalen van ketenemissies. Koolstofboekhouding rekenregels (PDF | 25 pagina's | 974 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine

  Het rapport bevat een quick scan van de alternatieven voor het gebruik van het ontsmettingsmiddel fosfine in de agrarische sector (fumigatie). Quick scan naar alternatieven voor het bestrijdingsmiddel fosfine (PDF | 36 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen

  Rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het rapport onderzoekt de aanwezigheid van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in bestrijdingsmiddelen. Het bespreekt daarbij het verschil in criteria voor een ZZS in industriële emissies en de criteria voor een zorgstof in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen (PDF | 72 pagina's | 735 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovative methods for wood protection Final report

  Het rapport onderzoekt de mogelijkheden voor houtbeschermingsmethoden die weinig of geen impact hebben op het milieu en de gezondheid. Innovative methods for wood protection Final report (PDF | 43 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie

  Het rapport evalueert de praktijkproef 'Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The Netherlands'.  De evaluatie richt zich op de vraag in hoeverre de Praktijkproef de bekendheid met en het gebruik van milieuvriendelijkere alternatieven voor anti-aangroeimiddelen op pleziervaartuigen heeft bevorderd. Evaluatie Praktijkproef antifouling Bevindingen van interviews en beperkte deskstudie (PDF | 16 pagina's | 428 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien)

  Brochure van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De brochure beschrijft ervaringen en tips bij het vervangen van gevaarlijke stoffen in de leersector. Leren van innovatie: casus vervangen van chroom bij leer(looien) (PDF | 12 pagina's | 358 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023

  Planningsbrief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2023. Bijlage 1 planningsbrief IenW 2023 (PDF | 17 pagina's | 745 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  Afschrift van de brief van het Interprovinciaal overleg (IPO) aan staatssecretaris Heijnen (IenW). Het IPO reageert in de brief op de 'Monitor naleving en handhaving Brzo bedrijven 2021'. Daarnaast bevat de brief de rapportage 'Meldingen ongewone voorvallen bij Brzo-bedrijven'. Rapportenbundel Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 (PDF | 116 pagina's | 2,8 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021

  De Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 geeft een beeld van de verschillende inspanningen bij de Brzo- bedrijven in Nederland op het gebied van veiligheid. Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen. Het gaat om inspanningen van Brzo-bedrijven, brancheorganisaties, regionale veiligheidsnetwerken, Veiligheid Voorop en vele anderen. Staat van de Veiligheid Brzo-bedrijven 2021 (PDF | 23 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnelling verduurzaming industrie

  Rapport over wat nodig is om de verduurzaming van de industrie te versnellen, met een focus op sturing op verduurzamingsplannen, op zekerheid over aanbod van groene elektriciteit en waterstof en op investeringsbeslissingen van industriële bedrijven. Versnelling verduurzaming industrie (PDF | 19 pagina's | 581 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat

  Rapport over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK). In dit rapport staat wat het MIEK is en wat de voortgang is ten opzichte van het overzicht van 2021.  MIEK Overzicht 2022 - Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PDF | 80 pagina's | 16,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage seismiciteit Groningen - November 2022

  Deze rapportage is opgesteld om te voldoen aan Mijnbouwregeling artikel 1.3a.5 waarin staat dat de houder van de winningsvergunning Groningen-gasveld twee keer per kalenderjaar een rapportage opstelt over ontwikkelingen in de seismiciteit. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Dorpen aan Zet

  Advies aan staatssecretaris Vijlbrief over verrijking van de dorpenaanpak en versterking van de uitvoering. Advies Dorpen aan Zet (PDF | 44 pagina's | 5,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector

  Onderzoek naar enerzijds de verduurzamingsplannen van andere grote Europese staalbedrijven dan TATA Steel en anderzijds de (financiële) ondersteuning die andere lidstaten hierin bieden. Vergelijking overheidssteun in Europese landen ten behoeve van de staalsector (PDF | 115 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Research review, evaluation and interpretation - Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic risk

  Research review, evaluation and interpretation - Effect of pressure maintenance by fluid injection on seismic risk (PDF | 4 pagina's | 231 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht emissie benzeen en PAK per asfaltcentrale

  Bijlage bij de antwoorden op Kamervragen over asfaltcentrale AsfaltNu Deventer (AND). De bijlage bevat een geactualiseerd overzicht van de emissie van benzeen en PAK per asfaltcentrale, inclusief acties. Overzicht emissie benzeen en PAK per asfaltcentrale (PDF | 7 pagina's | 473 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022

  In artikel 52h van de Mijnbouwwet staat dat de NAM verplicht is om binnen een maand na afloop van een gasjaar een rapportage aan de staatssecretaris en de inspecteurgeneraal der mijnen te sturen. Rapportage Groningengasveld artikel 52h Mijnbouwwet gasjaar 2021-2022 (PDF | 17 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 - Nederland

  De Europese Commissie (EC) evalueert de uitvoering van het milieubeleid in 2022 in Nederland. Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022 - Nederland (PDF | 53 pagina's | 2,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft voor de 2e keer onderzocht hoeveel polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en metalen in stof in de omgeving van Tata Steel op de grond neerdalen. Depositie onderzoek IJmond voorjaar 2022 (PDF | 86 pagina's | 7,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting technische maatregelen reductie magneetvelden

  In dit document staan de technische bronmaatregelen die genomen moeten worden bij nieuwe netcomponenten of bij wijziging van bestaande netcomponenten in het elektriciteitsnet. De maatregelen hebben als doel om magneetvelden te verminderen. Toelichting technische maatregelen reductie magneetvelden (PDF | 13 pagina's | 172 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht publicaties ILT juni tot en met september 2022

  Bijlage bij de Aanbiedingsbrief bij publicaties ILT van juni tot en met september 2022. De bijlage bevat het overzicht van publicaties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van juni 2022 tot en met september 2022. Overzicht publicaties ILT juni tot en met september 2022 (PDF | 1 pagina | 255 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op