Zoekresultaten  1-10 van de 410 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
Thema: Waterverwijder
  • Afschrift Brief Eerste Kamer Antwoorden nadere vragen milieueffectrapportage

    Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de Eerste Kamer. Zij geeft antwoorden op nadere vragen over de monitoring van de milieueffectrapportage (MER) en het overleg tussen rijk en mede-overheden over het instrument MER. De Eerste Kamerfractie van GroenLinks en de PvdA-fractie van de vaste Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving hadden de vragen gesteld. Bij de Kamerbrief zit het rapport 'Monitoring mer 2021'.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Afschrift brief Reactie op brief BTV aangaande Participatietraject LHB RTHA

    Afschrift van de brief van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA. De brief bevat een reactie op de brief 'Samenstelling en functioneren Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA en participatietraject RTHA' van de Vereniging Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Planningsbrief 2019

    De bijlage bevat de planning van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2019.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Afschrift brief ORS-advies Gebruiksprognose 2023

    Afschrift van de brief van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) aan minister Harbers (Ienw). Het advies richt zich op de toereikendheid, transparantie en inzichtelijkheid van de informatievoorziening over de verwachte lokale geluidbelasting rond Schiphol in 2023.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Afschrift brief over inwerkingtreding Wet versterking decentrale rekenkamers

    Afschrift van een brief over de inwerkingtreding van de Wet versterking decentrale rekenkamers (Wvdr) per 1 januari 2023. De brief is verstuurd door de minister van BZK aan gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders, provinciale staten en colleges van gedeputeerde staten, en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen. 

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Afschrift brief van Gasunie Transport Services over vertraging oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

    Gasunie Transport Services informeert staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) over de wederom opgelopen vertraging van 1 maand van de ingebruikname van de stikstofinstallatie in Zuidbroek II.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Antwoorden schriftelijke vragen Deltaprogramma 2023

    Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over het Deltaprogramma 2023. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Adviesaanvraag screening op longkanker

    Minister Kuipers (VWS) vraagt advies aan de Gezondheidsraad over een screening op longkanker.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Memorie van antwoord over wetswijziging elektriciteit en drinkwater BES

    Minister Harbers (IenW) stuurt de Eerste Kamer een memorie van antwoord over de wijziging van de Wet elektriciteit en drinkwater BES, wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES en de Wet financiën openbare lichamen BES en de Warenwet BES.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Afschrift brief Verlengen aanwijzing niet handhaving Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue

    Afschrift van de brief van minister Harbers (IenW) aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De brief gaat over  de handhaving van paragraaf 4.8 van het Arbeidstijdenbesluit vervoer voor Search and Rescue1 (SAR). De aanwijzing bevat het verzoek om niet te handhaven op een aantal artikelen uit het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-v) voor de SAR helikopter operatie in Nederland.

    Bekijk document gepubliceerd op