Zoekresultaten  1-50 van de 3.268 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Natuur en milieuverwijder
 • Kamerbrief planning ingebruikname nieuwe stikstofinstallatie Zuidbroek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wijze van uitvoering tot wijziging Tijdelijke wet Groningen vanwege versterking van gebouwen in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de wijze waarop de aangenomen amendementen en moties, voor het wetsvoorstel tot wijziging van de Tijdelijke wet Groningen vanwege de versterking van gebouwen in Groningen (novelle verbetering uitvoerbaarheid), worden uitgevoerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief uitgevoerde moties en toezegging Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van 2 moties en een toezegging uit het wetgevingsoverleg Groningen van 6 december 2022 en de tweeminutendebatten mijnbouw Groningen van 20 december 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeken schadeafhandeling en funderingsproblematiek

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) biedt de Tweede Kamer het rapport "Onderzoek schadeafhandeling Groningen" aan. De staatssecretaris informeert de Kamer ook over de funderingsproblematiek in het aardbevingsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over verschillen metingen overlast vliegverkeer elk iets anders over geluidsoverlast?

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Waarom zeggen Schiphol en gemeenten elk iets anders over geluidsoverlast?' van Omroep West. Het Tweede Kamerlid Alkaya (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over terugkoppeling toezegging milieueffectrapportage

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Monitoring mer 2021'. Zij geeft een toelichting op het rapport. Ook stuurt zij een afschrift van de aanbiedingsbrief aan de Eerste Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek schadeafhandeling Groningen

  Rapport met aanbevelingen voor de schadeafhandeling in  Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Kamerbrief overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief over overschrijdingskansen handhavingspunten Schiphol. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, GroenLinks, PvdD en BBB hadden de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 24 november 2022 .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met 7e update drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft de Tweede Kamer de 7e update van de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages die Schiphol hem stuurt. Hij stuurt een tijdlijn met gebeurtenissen die te maken hebben met de drukte op Schiphol mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met verslag Milieuraad op 20 december 2022

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over over de Milieuraad die op 20 december 2022 in Brussel plaatsvond. Ook sturen zij de kwartaalrapportage met de stand van zaken van de lopende onderhandelingen van de Europese voorstellen op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over pakket nationaal CO2-plafond

  Minister Harbers informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van een nationaal CO2-plafond voor de internationale luchtvaart vertrekkend uit Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Juridische beoordeling nationaal CO2-plafond internationale luchtvaart

  Beoordeling  van 3 varianten van het CO2-plafond vanuit een juridisch oogpunt. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoeksrapport waterstof behoefte Nederlandse luchtvaartsector richting 2030-2050

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Hernieuwbare waterstof voor luchtvaartbrandstoffen in Nederland’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie aanpak milieuproblematiek Tata Steel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de analyse van het plan van aanpak 'Naar een gezondere leefomgeving in de IJmond: aanpak voor het beperken van de luchtverontreinigende uitstoot van Tata Steel Nederland'. Zij gaat in op de ontwikkelingen van na juni 2022 en blikt vooruit op de stappen die zij wil zetten in 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen opschorting ratificatie EU-Qatar luchtvaartverdrag

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen over de motie van de Tweede Kamerleden Koerhuis (VVD) en Van der Molen (CDA). De motie verzocht om de ratificatie van het luchtvaartverdrag Qatar op te schorten. Het Tweede Kamerlid Koerhuis had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang versterking VTH-stelsel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kwik in Gronings aardgas

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over een onderzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) naar mogelijke gezondheidsschade door kwik in Gronings aardgas.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij beantwoording Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld

  Minister Kaag (Financiën) beantwoordt Kamervragen over fossiele investeringen met Europees geld. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Lee (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op nadere vragen Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op nadere vragen naar aanleiding van het interdepartementale Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en de PvdA hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op verzoek Vaste Kamercommissie IenW over besluit aanpassing LIB

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) tijdens de procedurevergadering van 21 december 2022. De commissie had verzocht om het besluit voor  de aanpassing van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) vóór het commissiedebat Luchtvaart van 25 januari 2023 naar de Kamer te sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op schriftelijke commissievragen Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage BES

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoord op vragen over het Ontwerpbesluit voor inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving. Het gaat om bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De vaste Tweede Kamercommissie voor  Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ) informeert de Tweede Kamer over de Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op brief BTV over samenstelling en functioneren participatietraject RTHA

  Minister Harbers (IenW) reageert op de brief van de Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast te Rotterdam (BTV) van 14 november 2022. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De brief van de BTV ging over het falen van het participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA) omdat de omwonenden van RTHA daarbij niet (afdoende) gehoord zouden zijn. Hij stuurt een afschrift van de reactie van het Projectteam participatietraject Luchthavenbesluit voor RTHA op de brief mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van luchtvaart. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidskader netwerkkwaliteit

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het beleidskader netwerkkwaliteit. Het beleidskader bevat een nieuwe monitoringwijze voor het bestemmingennetwerk op luchthavens.Hij geeft een toelichting op het beleidskader. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Draagvlakonderzoek Luchtvaart 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de rapportage met de resultaten van het Draagvlakonderzoek Luchtvaart uit 2022. Het rapport gaat over kwantitatief onderzoek naar het draagvlak voor luchtvaart onder het Nederlandse publiek. De minister gaat in op de bevindingen uit het onderzoek. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met correctie antwoord op Kamervragen over stikstofruimte Schiphol

  Minister Adema (LNV) corrigeert zijn antwoord op een Kamervraag over opkopen van stikstofruimte door Schiphol. Het Tweede Kamerlid Van Campen (VVD) heeft de vraag tijdens het vragenuur op 20 december 2022 gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak emissies door de luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van acties tegen emissies van ultrafijn stof en zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in  de luchtvaart. Ook stuurt hij de Kamer het rapport 'Rekenmethoden voor emissies, concentraties en deposities als gevolg van een luchthaven. Onderzoek naar aangrijpingspunten voor verbetering uniformiteit en transparantie'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen op het gebied van biociden, gewasbeschermingsmiddelen en REACH. REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoordern Kamervragen over het bericht over oproep Nieuwkoop aan inwoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht Nieuwkoop roept bewoners op bezwaar te maken tegen extra nachtvluchten Schiphol'. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht regelingen versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota an wijziging en nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel wijziging van de Wet luchtvaart

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet luchtvaart. De wijziging gaat over een informatieplicht voor luchthavenexploitanten en enkele technische verbeteringen. Ook stuurt hij een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Luchtvaartverdragen

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op vragen over de algemene principes voor luchtvaartverdragen en  de vertaling hiervan in de luchtvaartverdragen waar het Koninkrijk der Nederlanden partij bij is. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 7 november 2022. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) stuurt de Tweede Kamer een overzicht van regelingen rond de versterking van woningen en vergoeding van aardbevingsschade in Groningen. De staatssecretaris geeft zo uitvoering aan de motie-Beckerman/Nijboer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Schiphol Gebruiksprognose 2023

  Minister Harbers (Ienw) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de Schiphol Gebruiksprognose 2021 en de Schiphol Gebruiksprognose 2023. Hij geeft daarbij een toelichting. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij 2e Systeemmonitor Luchtvaartveiligheid

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 2e editie van de Systeemmonitor Luchtvaartveiligheid. Het rapport beschrijft het functioneren van het luchtvaartveiligheidssysteem op de peildatum 1 januari 2022. Hij gaat daarbij in op de resultaten en de vervolgstappen. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief programma Luchtruimherziening

  Minister Harbers (IenW) en staatssecretaris Van der Maat (Defensie) sturen de Tweede Kamer de 10e voortgangsbrief over het programma Luchtruimherziening. De brief gaat in op de werkzaamheden in de 2e helft van 2022 en geeft een vooruitblik op de werkzaamheden in de 1e helft van 2023. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker 2022 en monitors 2021

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over ontwikkelingen in de bevolkingsonderzoeken naar kanker 2022 en monitors 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 3e Voortgangsbrief Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 3e voortgangsbrief over het Programma Omgeving Luchthaven Schiphol. Hij stuurt ook de 'Quickscan Zuidoosthoek'. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerstreces 2022

  De ministers Kuipers (VWS), Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (VWS) sturen de Tweede Kamer de stand van zaken van de moties en toezeggingen die zijn gedaan aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken moties en toezeggingen VWS kerstreces 2022

  Stand van zaken van de moties en toezeggingen die door de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn gedaan aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over bericht over haalbaarheid krimp Schiphol

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Krimp Schiphol niet haalbaar, voorlopig meer vluchten dan gepland'. Het Tweede Kamerlid Boucke (D66) had de vragen gesteld. Bij de antwoorden zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wettelijke evaluatie Gezondheidsraad

  Minister Kuipers (VWS) geeft de Tweede Kamer zijn beleidsreactie op de wettelijke evaluatie van de Gezondheidsraad. Een eenluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bedrijven die verdienen aan schadeafhandeling Groningen

  Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) geeft antwoord op vragen over bedrijven die verdienen aan schadeafhandeling en misbruik maken van een datalek bij het Instituut Mijnbouwschade. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij advies van de Gezondheidsraad ‘Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker’

  Minister Kuipers (VWS) biedt de Tweede Kamer het Gezondheidsraadadvies: ‘Evaluatie en optimalisatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker’ aan.

  Bekijk document gepubliceerd op